Gëzim Xhambazi 2020-12-18T11:00:20+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
GZIM XHAMBAZITHE EFFICIENCY OF IMPLEMENTING PROGRAM CONTENT THROUGH DISTANCE LEARNINGVOSPITANIENR.15, VOL.1155-6120201857-5331
GËZIM XHAMBAZI, RABIJE MURATIPARENTAL CHALLENGES DURING DISTANCE LEARNINGEDUCATIONNR.3-4, VOL.270-7520202671-3268
GËZIM XHAMBAZIPETTY REPRESENTATION OF WOMEN IN DECISION-MAKING: SOCIAL INABILITY TO FIGHT SERVILITYPHILOSOPHICANR.9, VOL.517-2020181857-9272
GËZIM XHAMBAZI, BUJAR ADILIEDUKIMI MORAL DHE KARAKTERI I MËSUESIT SI FAKTORË TË RËNDËSISHËM NË FORMIMIN E PERSONALITETIT TË NXËNËSITPHILOSOPHICANR.8, V.459-6220171857-9272
GËZIM XHAMBAZINXËNIA E VAZHDUAR - DOMOSDOSHMËRI E NDRYSHIMEVE TË VAZHDUESHMEPHILOSOPHICANR.8, VOL.455-5820171857-9272
GËZIM XHAMBAZI, AGIM SALLMANIQASJE GJINOKRITIKE NDAJ TEKSTEVE LETRARE-ARTISTIKE NË ARSIMIN FILLOR SIPAS KRITIKËS FEMINISTE ANGLO-AMERIKANEPHILOSOPHICANR.7, VOL.465-6820171857-9272
GËZIM XHAMBAZIREORGANIZIMI FAMILJAR I NDIHMËS SOCIALE: BARAZIA GJINORECENTRUMNR. 5270-27720161857-8640
GËZIM XHAMBAZIKULTURA SI BURIM I PARAGJYKIMEVEPHILOSOPHICAVOL.2, NR.3-4353-35820151857-9272
GËZIM XHAMBAZI, BUKURIJE RAHMANI, JEHONA JONUZI, ARBRINA XHAMBAZI(PA)BARAZIA GJINORE NË RRJEDHËN E NDRYSHIMEVE SHOQËRORECENTRUMNR. 4170-17820151857-8640
GËZIM XHAMBAZIMEDIAT E REJA DHE IDENTITETICENTRUMNR. 2271-27820141857-8640
ГЗИМ ЏАМБАЗИСРЕДИНАТА КАКО ФАКТОР ВО ПРОШИРУВАЊЕТО НА КУРИКУЛУМСКИТЕ СОДРЖИНИ И НИВНОТО РЕФЛЕКТИРАЊЕ ВРЗ ЗБОГАТУВАЊАТА НА ЗНАЕЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕОБРАЗОВНИ РЕФЛЕКСИИN. 174-7820121409-5270
GZIM XHAMBAZILETËRSIA ARTISTIKE NË PROCESIN MËSIMOR DHE TRAJTIMI I SAJ NGA ANA E ARSIMTARITFILOLOGJIANR. 1215-22120131857-8535
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
GZIM XHAMBAZIHOW MANY BOOKS PUPILS READ WITH ARTISTIC CONTENT IN PRIMARY SCHOOLLANGUAGE, LITERATURE, CULTURE-STATUS AND TRENDS AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURYNOVI PAZAR
GËZIM XHAMBAZIKULTURA SI BURIM I PARAGJYKIMEVEBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË
ГЗИМ ЏАМБАЗИНОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОДНОСОТ НА УЧЕНИЦИТЕ КОН КНИЖЕВНАТА УМЕТНОСТВЛИЈАНИЕТО НА НАУЧНО - ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВИТОК ВО ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И БЕЗБЕДНОСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАСКОПЈЕ
ГЗИМ ЏАМБАЗИКУЛТУРНАТА МАРГИНАЛИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ДЕТЕРМИНИРАНА ОД АНДРОЦЕНТРИЗМОТОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ГЛОБАЛНИОТ СВЕТШТИП978-608-244-267-9
GËZIM XHAMBAZINXËNIA E VAZHDUAR - DOMOSDOSHMËRI E NDRYSHIMEVE TË VAZHDUESHMESFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË
GËZIM XHAMBAZI, BUJAR ADILIEDUKIMI MORAL DHE KARAKTERI I MËSUESIT SI FAKTORË TË RËNDËSISHËM NË PROCESIN EDUKATIV DHE ARSIMORSFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË
GËZIM XHAMBAZI, AGIM SALLMANIQASJE GJINOKRITIKE NDAJ TEKSTEVE LETRARE - ARTISTIKE NË ARSIMIN FILLOR SIPAS KRITIKËS FEMINISTE ANGLO - AMERIKANEARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË
GËZIM XHAMBAZITHE WEAK REPRESENTATION OF WOMEN IN DECISION-MAKING: SOCIAL INABILITY TO FIGHT SERVILITYMEETING POINT AND CULTURAL DIVERGENCES IN THE BALKANSTETOVË
GËZIM XHAMBAZIDEPENDENCE OF THE EDUCATIONAL SYSTEM ON SOCIAL CHANGES: THE SUCCESS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS IN MONISTIC AND PLURALISTIC SOCIETY2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGY – 2019TETOVA
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
GËZIM XHAMBAZIBARAZIA GJINORE NË KONTEKSTIN E LETËRSISË ARTISTIKEUNIVERSITETI I TETOVËS2016978-608-217-040-4

View publications by citation.

Publications, in process.