Zeqirja Rexhepi 2018-10-12T10:18:41+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI I VITIT 2001 SI PASOJË E NJË PROCESI POLITIKHISTORIA DHE APOKRIFET - DEMITOLOGJIZIMI I 2001-IT149-522010
ZEQIRJA REXHEPIODJEK DEMOKRATSKIH PROCESA U SLOVENIJU 1989/1990 KOD ALBANACASLOVENSKA POT IZ ENOPARTIJSKEGA V DEMOKRATIËNI SISTEMV253-2712012
ZEQIRJA REXHEPISHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARSEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËIV507-5172010
REXHEPI ZEQIRJALËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET '90-TË TË SHEKULLIT XX.REVISTA E SEMINARIT I NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISË1 / I827-838.2007
REXHEPI ZEQIRJA SHTETET BALLKANIKE DHE INTEGRIMET EVROPIANEBALKAN STUDIES III - LIVING TOGETHER & CULTURE & EDUCATION538-5522011
REXHEPI ZEQIRJARRAFSHI I POLLOGUT NË KOHËN E SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËKËRKIME HISTORIKENR. 4193-2022011
REXHEPI ZEQIRJAODJEK DEMOKRATSKIH PROCESA U SLOVENIJU 1989/90 GODINI MEDJU ALBANCIMAINŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO253'2712012
REXHEPI ZEQIRJA MARRËDHËNIET SHQIPTARO-ITALIANE NË VITIN 1930 SIPAS RAPORTEVE TË PËRFAQËSUESIT USHTARAK JUGOSLLAV NË TIRANËSTUDIME ALBANOLOGJIKENR. 7155-16220121857-695UDK 930.85
REXHEPI ZEQIRJARAPORTET MIDIS FUQIVE TË MËDHA DHE HASAN PRISHTINASHKUPI299-3142012
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS "POLITIKA" (LUFTA E PARË BALLKANIKE)SEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË408-4152012
REXHEPI ZEQIRJA POLITIKA E QEVERISË XHONTURKE KUNDREJT ARSIMIT SHQIPALBANOLOGJIA NR.1-245-4920141857-695UDK 930.85
REXHEPI ZEQIRJAKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS I VITIT 2001 - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPHILOSOPHICANR. 1270-27620141857-8454 (Print)
REXHEPI ZEQIRJATETOVA DHE RRETHI I SAJ GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËROREPËRMBLEDHJE STUDIMESH (SHQIPTARËT GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE)281-2952014ISBN: 978-9951-409-38-4
REXHEPI ZEQIRJA PROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË DHE THEMELIMI I UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËSTHESAR KOMBËTAR I MËRGATËS SHQIPTARE NË SUEDINR. 382-1092014ISBN: 978-91-87767-00-5
REXHEPI ZEQIRJAPUSHTIMI OTOMAN - SHKËPUTJE E SHQIPTARËVE NGA EVROPAALBANOLOGJIANR. 3-4195-20020151857-8454
REXHEPI ZEQIRJAHISTORIKU I NJË SHKOLLE SHQIPE - SHKOLLA FILLORE "ABDYL FRASHËRI"PHILOSOPHICANR. 3-4109-11620151857-8454 (Print)
REXHEPI ZEQIRJAGAZETA FLAKA - MEDIUM NË TË CILIN BESOJASKUPIVOL. 10109-1162015ISBN: 978-608-4653-26-4
REXHEPI ZEQIRJA MAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESPHILOSPHICANR. 5198-20720161857-9272 (Print)
REXHEPI ZEQIRJABASHKIMI KOMBËTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHASHOQATA "TRADITA"
REXHEPI ZEQIRJAADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREFILOLOGJIANR. 583-8820161857-8535 (Print)
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET 20-TA TË SHEKULLIT XXALBANOLOGJIVËLL. II119-1282016ISBN: 978-9951-24-035-2
REXHEPI ZEQIRJA MARRËVESHJA SHQIPTARO-OSMANE E GUSHTIT 1912 NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZERELATIONS BETWEEN ALBANIANS AND AUSTRO-HUNGARY (AUSTRIA) BY MID XIX CENTURY TO OUR DAYS149-1582017
REXHEPI ZEQIRJANËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIANr. 795-10220171857-8535 (Print)
REXHEPI ZEQIRJAGJERGJ KASTRIOTI - SKËNDERBEU NË VEPRËN "KRYQTARI I FUNDIT" TË AUTORIT VIRGJIL KULEALBANOLOGJIANr. 8233-2372017
ZEQIRJA REXHEPILËVIZJA E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET NËNTËDHJETA TA TË SHEKULLIT NJËZETSEMINARI I PARË I ALBANOLOGJISË1827-8381997
ZEQIRJA REXHEPILËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET NËNTËDHJETA TË SHEKULLIT NJËZETSEMINARI I PARË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË1827-8382007978-9989-2775-5-9
ZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI I VITIT DYMIJË E NJË SI PASOJË E NJË PROCESI POLITIK HISTORIA DHE APOKRIFET - DEMITOLOGJIZIMI I DYMIJË E NJISHIT 49-522010
ZEQIRJA REXHEPISHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARSEMINARI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË4507-5172010978-608-217-001-5
ZEQIRJA REXHEPISHTETET BALLKANIKE DHE INTEGRIMET EVROPIANEBALKAN STUDIES TRE - LIVING TOGETHER - CULTURE - EDUCATION1538-5522011
ZEQIRJA REXHEPISHKUPI GJATË KOHËS SË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME DHE SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSEMINARI I PESTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË5334-3432011978-608-217-004-6
ZEQIRJA REXHEPIRRAFSHI I POLLOGUT NË KOHËN E SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËKËRKIME HISTORIKE NR. KATËR4193-2022011978-9989-9860-2-4
ZEQIRJA REXHEPIODJEK DEMOKRATSKIH PROCESA U SLOVENIJI HILJADUOSUMDESETIDEVETA - HILJADUDEVEDESETA GODINI MEDJU ALBANCIMAINSTITU ZA NOVEJSKO ZGODOVINO - LJUBLJANA253-2712012978-961-6386-37-1
ZEQIRJA REXHEPIMARRËDHËNIET SHQIPTARO-ITALIANE NË VITIN NJËMIJË E NËNTËQIND E TRIDHJETË SIPAS RAPORTEVE TË PËRFAQËSUESIT USHTARAK JUGOSLLAV NË TIRANËSTUDIME ALBANOLOGJIKE6155-1622012
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS POLITIKA - LUFTA E PARË BALLKANIKESEMINARI I GJASHTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË6408-4152012978-608-217-004-6
ZEQIRJA REXHEPIRAPORTET MIDIS FUQIVE TË MËDHA DHE HASAN PRISHTINASHKUPI299-3142012
ZEQIRJA REXHEPIÇËSHTJA SHQIPTARE DHE RAPORTET FRANKO-GJERMANESTUDIME ALBANOLOGJIKE797-1082013
ZEQIRJA REXHEPIPOLITIKA E QEVERISË XHONTURKE KUNDREJT ARSIMIT SHQIPALBANOLOGJIA1-220141857-8454
ZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS I VITI DYMIJË E NJISHIT - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPHILOSOPHICA1270-27620141857-8454
ZEQIRJA REXHEPITETOVA DHE RRETHI I SAJ GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËROREPËRMBLEDHJE STUDIMESH - SHQIPTARËT GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE281-2952014978-9951-409-38-4
ZEQIRJA REXHEPI - ZEJNEPE ALILI REXHEPIPROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË DHE THEMELIMI I UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËSTHESAR KOMBËTAR I MËRGATËS SHQIPTARE NË SUEDI182-1092014978-91-87767-00-5
ZEQIRJA REXHEPIMARRËDHËNIET FRANKO-GJERMANE SI REFLEKTIM NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE NË BALLKANGJURMIME ALBANOLOGJIKE4387-1012014
ZEQIRJA REXHEPIPUSHTIMI OTOMAN - SHKËPUTJE E SHQIPTARËVE NGA EVROPAALBALOGJIA3-4195-20020151857-8454
ZEQIRJA REXHEPIHISTORIKU I NJË SHKOLLE SHQIPE - SHKOLLA ABDYL FRASHËRIPHILOSOPHICA3-4471-47520151857-8454
ZEQIRJA REXHEPIGAZETA FLAKA - MEDIUM NË TË CILIN BESOJASHKUPIVËLL. 10109-1162015978-608-4653-26-4
ZEQIRJA REXHEPIMAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESPHILOSOPHICA5198-20720161857-9272
ZEQIRJA REXHEPIBASHKIMI KOMBËTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHATRADITA90-1062016978-608-4785-01-9
ZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREFILOLOGJIA583-8820161857-8535
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET NJËZET TË SHEKULLIT NJËZETALBANOLOGJI - PRISHTINËVËLL. 2119-1282016978-9951-24-035-2
ZEQIRJA REXHEPIMARRËVESHJA SHQIPTARO-OSMANE E GUSHTIT TË NJËMIJË E DYMBËDHJETËS NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - RELATIONS BETWEEN ALBANIANS AND AUSTRO-HUNGARY149-1582017
ZEQIRJA REXHEPI - ZEJNEPE ALILI REXHEPINËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIA795-10220171857-8535
ZEQIRJA REXHEPIGJERGJ KASTRIOTI - SKËNDERBEU NË VEPRËN KRYQËTARI I FUNDIT TË AUTORIT VIRGJIL KULEALBANOLOGJIA8233-23720171857-9485
ZEQIRJA REXHEPIARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË DHE NË PERIUDHËN E SHTETIT TË PAVARUR TË MAQEDONISËPHILOSOPHICA783-8720171857-9272
ZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREARS ALBANICA27-1220182545-4781
ZEQIRJA REXHEPIGJERGJ KASTRITOI - SKËNDERBEU NË VEPRËN KRYQTARI I FUNDIT TË VIRGJIL KULESARS ALBANICA19-162018
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI I VITIT 2001 SI PASOJË E NJË PROCESI POLITIKFONDACION OPEN SOCIETY INSTITUTE MACEDONIASHKUP2010
ZEQIRJA REXHEPIODJEK DEMOKRATSKIH PROCESA U SLOVENIJU 1989/1990 KOD ALBANACASLOVENSKA POT IZ ENOPARTIJSKEGA V DEMOKRATIËNI SISTEMLUBJANË978-961-6386-37-12010
ZEQIRJA REXHEPISHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARSEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË2010
REXHEPI ZEQIRJALËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET '90-TË TË SHEKULLIT XX.SEMINARI I NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËOHËR978-9989-2775-5-82007
REXHEPI ZEQIRJASHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARTETOVË978-608-217-001-52010
REXHEPI ZEQIRJASHTETET BALLKANIKE DHE INTEGRIMET EVROPIANESHKUP2011
REXHEPI ZEQIRJAПРИДОНЕСОТ НА АЛБАНСКИОТ ПОЛИТИЧКИ ФАКТОР ЗА НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕSHKUP2011
REXHEPI ZEQIRJAMARRËDHËNIET FRANKO-GJERMANE SI REFLEKTIM NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE NË BALLKANTHE BALKAN YESTERDAY, TODAY AND TOMORROWSHKUP2012
REXHEPI ZEQIRJAKUNDËRTHËNIET NDËRETNIKE PËRMES TEKSTEVE TË HISTORISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËTETOVË2012
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS "POLITIKA" (LUFTA E PARË BALLKANIKE)ÇËSHTJA SHQIPTARE PARA DHE PAS SHPALLJES SË PAVARËSISËTETOVË-SHKUP978-608-217-004-62012
REXHEPI ZEQIRJAKONCEPTI ETNONACIONALIST MAQEDONAS - PRELUD I KONFLIKTIT NDËRETNIK I VITIT 2001ZHVILLIMET HISTORIKE, POLITIKO-SHOQËRORE, GJUHËSORE DHE KULTURORE TE SHQIPTARËT, GJATË VITEVE 1912-2001TETOVË2012
REXHEPI ZEQIRJAVEPRIMTARIA ATDHETARE E HASAN PRISHTINËSSHKUP2012
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT MIDIS INTEGRIMIT EVROPIAN DHE KONCEPTIT TË SHTETIT KOMBËTARIDENTITETI, IMAZHI DHE KOHEZIONI SOCIAL NË EPOKËN E INTEGRIMEVE DHE GLOBALIZIMITVLORË - SHQIPËRI2012
REXHEPI ZEQIRJAKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPROBLEMET SOCIALE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË2013
REXHEPI ZEQIRJAMËSIMI I HISTORISË NË TEKSTIN E SHKOLLËS FILLORE TË KLASËS SË VIII-TË, NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËHISTORY TEXTBOOKS AND TEACHING IN ALBANIAN LANGUAGE IN SOUTHEASTERN EUROPEPRISHTINË - KOSOVË2013
REXHEPI ZEQIRJATETOVA DHE RRETHI I SAJ GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORESHQIPTARËT GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËROREPRISHTINË978-9951-409-38-42013
REXHEPI ZEQIRJAPUSHTIMI OTOMAN - SHKËPUTJE E SHQIPTARËVE NGA EVROPAKULTURA SHQIPTARE - PJESWË E PASHKËPUTSHME E KULTURËS EVROPIANETETOVË2014
REXHEPI ZEQIRJAHISTORIKU I NJË SHKOLLE SHQIPE - SHKOLLA FILLORE "ABDYL FRASHËRI", BOGOVINËBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN PERËNDIMORTETOVË2014
REXHEPI ZEQIRJAGAZETA FLAKA - MEDIUM NË TË CILIN BESOJA70 VJETORI I BOTIMIT TË GAZETËS FLAKA E VËLLAZËRIMITSHKUP978-6080-4653-26-42015
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET 20-TA TË SHEKULLIT XXKËNDVËSHTRIMET E TË HUAJVE MBI SHQIPTARËTPRISHTINË2015
REXHEPI ZEQIRJABASHKIMI KOMBËTAR SHQIPTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHALIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT DHE ÇËSHTJA KOMBËTARETETOVË2015
REXHEPI ZEQIRJAMAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESLOKALJA DHE UNIVERSALJAQ NË KULTURËN SHQIPTARETETOVË0015
REXHEPI ZEQIRJAZHVILLIMET SHOQËRORO-POLITIKE TE SHQIPTARËT E MAQEDONISË NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË FEDERATIVESFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË2015
REXHEPI ZEQIRJAADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREADEM DEMAÇI: ATDHEDASHURIA DHE INTELEKTUALIZMITETOVË2016
REXHEPI ZEQIRJAARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË DHE NË PERIUDHËN E SHTETIT TË PAVARUR TË MAQEDONISËARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË2016
REXHEPI ZEQIRJANËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREJETA, VEPRIMTARIA DHE HUMANIZMI I SHENJTORES NËNË TEREZATETOVË2016
REXHEPI ZEQIRJAPOLITIKA E JASHTME AMERIKANE DHE "EVROPIANIZIMI" I BALLKANITTHE IMPACT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOKRACI, PEACE, STATE - BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, REGIONS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGIONTETOVË2016
REXHEPI ZEQIRJAREZISTENCA E ARMATOSUR E SHQIPTARËVE DHE PROPAGANDA E PUSHTUESIT SERB NË FUNDSHEKULLIN E XX-TËKUJTESA, KULTURA DHE MEDIAT E REJATETOVË2017
ZEQIRJA REXHEPILËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET NËNTËDHJETA TË SHEKULLIT NJËZETSEMINARI I NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËOHËR2007
ZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI I VITIT DYMYJENJË SI PASOJË E NJË PROCESI POLITIKFONDACION OPEN SOCIETY INSTITUTE MACEDONIASHKUP2010
ZEQIRJA REXHEPIODJEK DEMOKRATSKIH PROCESA U SLOVENIJI HILJADUOSUMDESETDEVET-HILJADUDEVEDESET KOD ALBANACASLOVENSKA POT IZ ENOPARTISKEGA V DEMOKRATIÇNI SISTEMLJUBLJANA2010
ZEQIRJA REXHEPISHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARSEMINARI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË978-608-217-001-52010
ZEQIRJA REXHEPISHTETET BALLKANIKE DHE INTEGRIMET EVROPIANEIBAC DYMIJËENJËMBËDHJETËSHKUP2011
ZEQIRJA REXHEPISHKUPI GJATË KOHËS SË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME DHE SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSFIDAT E KULTURËS SHQIPTARE NË SHEKULLIN E RISHKUP2011
ZEQIRJA REXHEPIPRIDONESOT NA ALBANSKIOT POLITICKI FAKTOR YA NEYAVISNOSTA NA REPUBLIKA MAKEDONIJAMAKEDONIJA NIZ VEKOVITESHKUP2011
ZEQIRJA REXHEPIMARRËDHËNIET FRANKO-GJERMANE SI REFLEKTIM NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE NË BALLKANTHE BALKAN YESTERDAY, TODAY AND TOMOROWSHKUP2012
ZEQIRJA REXHEPIKUNDËRTHËNIET NDËRETNIKE PËRMES TEKSTEVE TË HISTORISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËBALKANLAR DA RISKLER VE FIRSALARTETOVË2012
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS POLITIKA - LUFTA E PARË BALLKANIKEÇËSHTJA SHQIPTARE PARA DHE PAS SHPALLJES SË PAVARËSISËTETOVË-SHKUP2012
ZEQIRJA REXHEPIRAPORTET MIDIS FUQIVE TË MËDHA DHE HASAN PRISHTINAVEPRIMTARIA ATDHETARE E HASAN PRISHTINËSSHKUP2012
ZEQIRJA REXHEPIKONCEPTI ETNONACIONALIST MAQEDONAS - PRELUD I KONFLIKTIT NDËRETNIK I VITIT DYMIJENJËZHVILLIMET HISTORIKE, POLITIKO-SHOQËRORE, GJUHËSORE DHE KULTURORE TE SHQIPTARËT, GJATË VITEVE NJËMIJENËNTËQINDEDYMBËDHJETË-DYMIJENJËTETOVË2012
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT MIDIS INTEGRIMIT EVROPIAN DHE KONCEPTIT TË SHTETIT KOMBËTARIDENTITY, IMAGE SOCIAL COHESION IN THE TIME OF INTEGRATIONS AND GLOBALIZATIONVLORË2012
ZEQIRJA REXHEPIPOLITIKA E QEVERISË XHONTURKE KUNDREJT ARSIMIT SHQIPPRURJET E KULTURËS SHQIPTARE GJATË SHEKULLIT NJËZET DHE FILLIMIT TË SHEKULLIT NJËZETENJËTETOVË2013
ZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS I VITIT DYMIJENJË - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË2013
ZEQIRJA REXHEPIMËSIMI I HISTORISË NË TEKSTIN E SHKOLLËS FILLORE TË KLASËS SË TETË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËHISTORY TEXTBOOKS AND TEACHING IN ALBANIAN LANGUAGE IN SOUTHEASTERN EUROPEPRISHTINË2013
ZEQIRJA REXHEPITETOVA DHE RRETHI I SAJ GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORESHQIPTARËT GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËROREPRISHTINË0203
ZEQIRJA REXHEPIPUSHTIMI OTOMAN - SHKËPUTJE E SHQIPTARËVE NGA EVROPAKULTURA SHQIPTARE - PJESË E PASHKËPUTSHME E KULTURËS EVROPIANETETOVË2014
ZEQIRJA REXHEPIHISTORIKU I NJË SHKOLLE SHQIPE - SHKOLLA FILLORE ABDYL FRASHËRI, BOGOVINËBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË2014
ZEQIRJA REXHEPIGAZETA FLAKA - MEDIUM NË TË CILIN BESOJASHTATËDHJETËVJETORI I BOTIMIT TË GAZETËS FLAKA E VËLLAZËRIMITSHKUP2015
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET NJËZETA TË SHEKULLIT NJËZETKËNDVËSHTRIMET E TË HUAJVE PËR SHQIPTARËTPRISHTINË2015
ZEQIRJA REXHEPIBASHKIMI KOMBËTAR SHQIPTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHALIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT DHE ÇËSHTJA KOMBËTARETETOVË2015
ZEQIRJA REXHEPIMAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESLOKALJA DHE UNIVERSALJA NË KULTURËN SHQIPTARETETOVË2015
ZEQIRJA REXHEPIZHVILLIMET SHOQËRORO-POLITIKE TE SHQIPTARËT E MAQEDONISË NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË FEDERATIVESFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË2015
ZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREADEM DEMAÇI - ATDHEDASHURIA DHE INTELEKTUALIZMITETOVË2016
ZEQIRJA REXHEPIARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË DHE NË PERIUDHËN E SHTETIT TË PAVARUR TË MAQEDONISËEDUCATION IN SOCIETIES WITH CULTURAL DIVERSITY TETOVË2016
ZEQIRJA REXHEPINËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZORELIFE, DEEDS AND HUMANITY OF SAINT MATHER TERESATETOVË2016
ZEQIRJA REXHEPIPOLITIKA E JASHTME AMERIKANE DHE EVROPIANIZIMI I BALLKANITTHE IMPACT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOKRACY, PEACY, STATE - BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, REGIOUS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIESD OF THE REGIONTETOVË2016
ZEQIRJA REXHEPILUFTA ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE NË SHQIPËRI NË VEPRËN - ÇËSHTJA SHQIPTARE NË ANALET E DIPLOMACISË AMERIKANE - TË MASAR KODRËS PROF. DR. MASAR KODRA - FIGURË E SHQUAR E HISTORIOGRAFISË SHQIPTARESHKUP2017
ZEQIRJA REXHEPIREZISTENCA E ARMATOSUR E SHQIPTARËVE DHE PROPAGANDA E PUSHTUESIT SERB NË FUNDSHEKULLIN E NJËZETKULJTESA, KULTURA DHE MEDIAT E REJATETOVË2017
ZEQIRJA REXHEPISTRATEGJIA POLITIKE DHE DIPLOMATIKE E SKËNDERBEUT PËR NJË KRYQËZATË KUNDËR SHTETIT OSMANSKËNDERBEU MES HISTORISË DHE LETËRSISËTETOVË2018
ZEQIRJA REXHEPIMAQEDONIA MIDIS SHTETIT NACIONAL DHE QYTETARFILLET E PLURALIZMIT POLITIK DHE POSTKOMUNIZMISHKUP2018
ZEQIRJA REXHEPIGJASHTËDHJETETETA TETOVARE NË KONTEKST TË RRETHANAVE JUGOSLLAVE DHE NDËRKOMBËTAREVITI NJËMIJËENËNTËQINDEGJASHTËDHJETËETETË - SFIDË E IDENTITETIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË TETOVË2018
ZEQIRJA REXHEPITHE CONTRIBUTION OF USA IN BALKAN EUROPANIZATIONINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - KNOWLEDGE IN PRACTICEBANSKO - BULLGARI2018
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ZEQIRJA REXHEPIOPSHTESTVENO-POLITIÇIOT RAZVOJ KAJ ALBANCITE VO MAKEDONIJA 1990-2001TRINGA DESIGN2006
ZEQIRJA REXHEPIOBEDINETA EVROPA OD IDEJA DO REALIZACIJAARS-ZZ2010978-9989-2720-8-0
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA E BASHKUAR NGA IDEJA DERI TE REALIZIMIARS-ZZ2011978-608-65214-0-0
REXHEPI ZEQIRJAZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI 1990-2001TRINGA DESIGN20059989-9591-4-5
REXHEPI ZEQIRJAINTEGRIMI EVROPIANROZAFA2016978-9951-02-320-7
ZEQIRJA REXHEPIZHVILLIMET POLITKO-SHOQËRORE TEK SHQIPTARËT E MAQEDONISË NJËMIJËENËNTËQINDENËNTËDHJETË-DYMIJËENJËTRINGADESIGN20059989-9591-4-5
ZEQIRJA REXHEPIОПШТЕСВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ РАЗВОЈ КАЈ АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ИЉАДУДЕВЕЕСЕТ И ДЕВЕТ-ДВЕЉАДУИПРВАTRINGADESIGN2006978-9989-2720-4-2
ZEQIRJA REXHEPIОБЕДИНЕТА ЕВРОПА ОД ИДЕЈА ДО РЕАЛИЗАЦИЈАARS-ZZ2010ISBN: 978-9989-2720-8-0
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA E BASHKUAR NGA IDEJA DERI TE REALIZIMIARS-ZZ2011978-608-65214-0-0.
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA E BASHKUAR - NJË PROCES I PAPËRFUNDUAR HISTORIKARS-ZZ2012978-608-65214-5-5
ZEQIRJA REXHEPIINTEGRIMI EVROPIANPRISHTINË2016978-9951-02-320-7.

View publications by citation.

Publications, in process