//Студентите од третиот циклус на студии на УТ учествуваа на работилницата во рамките на предметот „Методологија на научното истражување“

Студентите од третиот циклус на студии на УТ учествуваа на работилницата во рамките на предметот „Методологија на научното истражување“

2018-06-26T14:18:17+00:00 Март 26, 2018|

Предавачот на предметот „Методологија на научното истражување“, проф. д-р Вулнет Амети, во рамките на предавањата на овој предмет, на 24 март 2018 година, организираше работилница со докторанти од генерацијата 2017/2018 година.

Оваа работилница имаше за цел да ги примени теоретските знаења што студентите ги стекнаа во зимскиот семестар во рамките на овај предметј да ги применуваат на практичен начин.

Студентите, под водство на наставниците од специфични научни области, беа поддржани за реализација на нивните активности во рамките на работните групи за овие теми поврзани со чекорите за изработка на концептуален истражувачки проект, како што се: подигнување на тезата; Структура на тезата; Видови на дела; Цел на истражувањето; Истражувачки проблем; Хипотези; Мостра; Методи; Резултати; Цитати; Фусноти; Литература; Методолошка етика; Улогата на менторот; Академско пишување и Правопис.

Студентите учествуваа во сите работни групи, запознавајќи се со реализацијата на секој чекор на еден  научен труд, со цел на планирањето и напредокот на студијата се спроведуваат со соодветни научни анализи, следејќи ги сите потребни чекори за постигнување на научни цели.