Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SHEFQET ZEKOLLIRËNDËSIA HISTORIKE E KONGRESIT TË MANASTIRITRËNDËSIA HISTORIKE E KONGRESIT TË MANASTIRIT2013
SHEFQET ZEKOLLIVLERAT EDUKATIVE TË LETËRSISË SHQIPE PËR FËMIJËSCUPI2013
SHEFQET ZEKOLLITRASHËGIMIA KULTURORE DHE TURIZMI NË MAQEDONISCUPI2012
SHEFQET ZEKOLLIMBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI SCUPI2012
SHEFQET ZEKOLLIPOEZIA SHQIPE PËR FËMIJË ME KARAKTER DIDAKTIK-MORALIZUES STUDIME ALBANOLOGJIKENO. 92011
SHEFQET ZEKOLLIKËNGËT E KAPUCAVE NË DRINIJEHONA55-632010
SHEFQET ZEKOLLILETËRSIA SHQIPE PËR FËMIJË DHE NDIKIMI I SAJ NË ZHVILLIMIN E TYRE TË DREJTËSTUDIME ALBANOLOGJIKENO. 7392009
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SHEFQET ZEKOLLITEKSTET E PARA NË GJUHEN SHQIPE DHE KONTRIBUTI I SAMI FRASHËRIT PËR BOTIMIN E TYREKONFERENCEN SHKENCORE KUSHTUAR PERSONALITETIT DHE ROLIT TË SAMI FRASHËRIT SI IDEOLOG I RILINDJES KOMBËTAREMANASTIR
SHEFQET ZEKOLLIRËNDËSIA E ALI ULQINAKUT PËR ZHVILLIMIN E ALFABETIT TË GJUHËS SHQIPEKONFERENCEN SHKENCORE KUSHTUAR PERSONALITETIT DHE VEPRËS SË RILINDASIT HAFIZ ALI ULQINAKU MANASTIR
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SHEFQET ZEKOLLIFJALE PAS FJALEAUTORI2017
SHEFQET ZEKOLLIFJALE PAS FJALEAUTORI2017
SHEFQET ZEKOLLIPOEZIA SHQIPE PER FEMIJE IAUTORI2016
SHEFQET ZEKOLLITRASHEGIMIA ETNO-KULTURORE E PATISHKA REKESSHKUP2016
SHEFQET ZEKOLLIPOEZIA SHQIPE PËR FËMIJË DHE TË RINJSHKUP2015
SHEFQET ZEKOLLIKËNGËT LIRIKE TË DRINISËITKSH2013
SHEFQET ZEKOLLIPROZA NË LETËRSINË SHQIPE PËR FËMIJËAUTORI2010

View publications by citation.

Publications, in process.