/Конкурси

Конкурс – Втор циклус 2020/21

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за условите, критериумите и одредбите за ​запишување студенти на втор [...]

2020-07-20T11:32:30+00:00 јули 20, 2020|

Конкурс – Трет циклус 2020/21

Во согласност со членот 103 точка 2, и члено 149 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18); Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.76/2020), Уредбата со законска [...]

2020-07-16T18:31:22+00:00 јули 16, 2020|

Конкурс – Преквалификација

Врз основа на член 79-а од Законот за основно образование, член 59 од Законот за средно образование, член 141 од Законот за високо образование, Правилник за начинот и условите на следењето на наставата, полагањето на испитите и стекнување за педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот [...]

2020-07-01T15:02:59+00:00 јули 01, 2020|

Конкурс – Прв циклус 2020/21

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за прв циклус на студии, Одлуката на Владата на Република [...]

2020-07-01T14:54:55+00:00 јули 01, 2020|

Конкурс за избор-реизбор

Врз основа на член 172 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018), Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, се објавува   К О Н К У Р С [...]

2020-02-15T14:04:21+00:00 Февруари 15, 2020|

Конкурс ERASMUS+

Соопштение - ЕРАЗМУС + Почитуван академски и административен кадар на Универзитетот во Тетово, Универзитетот во Тетово објавува конкурс за апликација на Програмата за размена - ЕРАЗМУС+ за летниот семестар во академската 2019/2020 година. Документите и потребните чекори за апликација се: Мобилност за академскиот кадар (teaching); [...]

2020-02-25T10:49:25+00:00 Февруари 11, 2020|