На Економскиот факултет студиите се организирани според моделот 3 + 2 и 4 + 1.

Што нуди Економскиот факултет?

Акредитирани програми (во согласност со Болоњскиот процес), прифатени на национално и меѓународно ниво;
Динамично и интелектуално опкружување кое ја поттикнува ученичката активност за сите оддели и студенти;
Стимулација на креативноста, иновативноста, квалитетот и одржливото учење;
Академски кадар со национално и меѓународно искуство;
Подобрување на планирањето, управувањето и лидерството со прифаќање на европските стандарди.

ПРОГРАМА ЗА СТУДИЈА ЗА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

По завршувањето на студиите, студентите се обучуваат да преземат иницијативи за откривање и создавање на деловни предизвици и развој на професионална кариера во различни области на економијата и менаџментот, за кои се потребни иновативни луѓе, ризични претпријатија и ориентација кон тргување.

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА СМЕТКА И ФИНАНСИРАЊЕ

Оваа студиска програма им овозможува на студентите да вршат високо професионална работа во областа на сметководството, ревизијата и финансиското одлучување во сите сектори на економијата: финансискиот сектор (банки, осигурителни компании, инвестициски фондови и пензиски фондови), профитабилни сектори (производство, трговски и услужни субјекти), претпријатија за ревизија, јавен сектор итн.

ПРОГРАМА ЗА СТУДИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ И МАРКЕТИНГ

Оваа програма е  клучна за успехот во извршувањето на работите од областа на стратешките активности, комуникацијата во маркетингот, услугите и идеите, продажбата, односите со јавноста, истражувањето на пазарот особено во: компаниите, институциите, специјализираните агенции и меѓународниот маркетинг.

ПРОГРАМА ЗА СТУДИЈА ЗА ТУРИЗАМ

Оваа студиска програма, покрај стекнувањето на универзитетско академско знаење од областа на туризмот и управувањето со туризмот, исто така, овозможува подобрување на вештините за вршење на активностите од областа на туризмот и природните ресурси, способноста за работа во образовниот процес како наставник по туризам или туристички менаџер итн.

ПРОГРАМА ЗА МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС

Студиската програма по Меѓународен бизнис како дел на академската понуда на Економскиот Факултет при Универзитетот во Тетово, им нуди на студентите уникатни можности да се снабдат со соодветни теоретски и специфични знаења од сите области на меѓународниот бизнис. Основна цел на оваа студиска програма е создавање на генерација на идни економисти со продлабочени знаења за водење и правење бизнис во меѓународно окружување, генерација на млади луѓе кои ќе бидат продуктивно оспособени, креативно и посветено да придонесуваат за успешноста на нашите претпријатија со претставништва во странство, и се разбира различните  облици на странски инвестиции во Република Северна Македонија. Студиската програма е организирана на начин кој на студентите им овозможува стекнување со знаења од економските и организационите науки, истовремено стекнувајќи и продлабочени знаења од областа на меѓународниот бизнис. Учењето странски јазици, подобрувањето на комуникационите способности, оспособувањето за критично пристапување кон проблемите, се дел од придобивките со кои се стекнуваат студентите како резултат на следење на оваа студиска програма.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
МАРКЕТИНГ-МЕНАЏМЕНТ 8 240 Дипломиран економист по маркетинг- менаџмент Дескриптор
ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС 8 240 Дипломиран економист по економија и бизнис Дескриптор
ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДТСВО 8 240 Дипломиран економист по финансии и сметководство Дескриптор
ТУРИЗАМ 8 240 Дипломира менаџер по туризам Дескриптор
МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС 8 240 Дипломиран економист по меѓународен бизнис Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ЕКОНОМИЈА Менаџмент на човечки ресурси 2 60 Магистер по економиски науки од областа на менаџментот на човечките ресурси
Менаџмент 2 60 Магистер по економиски науки од областа на менаџментот
Маркетинг 2 60 Магистер по економиски науки од областа на маркетингот
Маркетинг менаџмент 4 120 Магистер по економски науки од областа на маркетинг менаџмент
Менаџмент на туризам и угостителство 2 60 Магистер по менаџмент во туризам и угостителство
Сметководство и ревизија 2 60 Магистер по економски науки од областа
на сметководството и ревизијата
Финансии, банки и осигурување 2 60 Магистер по економски науки од областа:
финансии, банки и осигурување
Финансии и сметководство 4 120 Магистер по економски науки од областа финансии и сметководство
Бизнис-администрација 2 60 Магистер по економски науки од областа на бизнис-администрација (двојна диплома: УТ & НИУ)

Трет циклус

ПРОГРАМА НАСОКА
ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ЕКОНОМСКИ НАУКИ Финансии 180 Доктор на економски науки од област на Финансии
Маркетинг 180 Доктор на економски науки од област на Маркетинг
Применета економија 180 Доктор на економски науки од област на Применета економија

Декан
проф. д-р Брикенд Азири
brikend.aziri@unite.edu.mk

Продекан за настава
доц. д-р Вјолца Хасани Лимани
vjollca.hasani@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Бардил Даути
bardhyl.dauti@unite.edu.mk

Секретар
Арбереша Незири
arbresha.neziri@unite.edu.mk
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Октомври 2022)