Овој факултет има две студиски програми:

  •  Бизнис администрација
  •  Јавна администрација

Тригодишниот модел на студии им овозможува на дипломираните студенти да придонесат во областа на креирање политики, управување со институциите и човечките ресурси.

Факултетот, во соработка со јавните институции им овозможува на студентите да се вклучат теоретски со практично искуство.

Факултетот за бизнис администрација има за цел:

  • Подготовка на студенти за градење кариера во јавниот, невладиниот и приватниот сектор;
  • Развој на надлежности и управување со јавни и истражувачки институции, анализа на јавната политика, управување со човечки ресурси и управување со непрофитни организации;
  • Обука во областа на спроведувањето на економските, управувачките и судските политики за време на студиите, како и развојот на културата на делување во теоријата;
  • Имплементација на институционалната модерна комуникација преку нови технологии;
  • Промовирање на критичката мисла за компаративните концепти во јавната администрација, со акцент на историските, социоекономските и социјалните административни компоненти.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА 8 240 Дипломиран по бизнис администрација Дескриптор
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 8 240 Дипломиран по јавна администрација Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА 4 120 Магистер по бизнис администрација
БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА 2 60 Магистер по бизнис администрација
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 4 120 Магистер по јавна администрација

Декан
проф. д-р. Локман Ебиби
llokman.hebibi@unite.edu.mk


Секретар
д-р Арменд Аслани
armend.asllani@unite.edu.mk
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Октомври 2022)