Дипломирани студенти по технологија за храна и исхрана се подготвени и квалификувани да работат во областа на истражувањето и развојот за потребите на системот за преработка на храна, технолошка подготовка на производството и професионални задачи во повеќето производства на храна и производство на суровини.

Основните студии траат 3 години, со можност за акумулација на 180 ЕКТС кредити, додека магистерските студии траат 2 години со 120 ЕКТС кредити.

Должностите во системите за контрола на квалитетот вклучуваат професионални задачи поврзани со инспекција на производствените процеси и квалитетот на храната, суровините и другите материјали со цел да се произведат финални производи што се компатибилни со националните и меѓународните регулативи за квалитет и социјални стандарди.

Развој и обезбедување на квалитетот на храната вклучува лабораториски, хемиски, физички, микробиолошки и сензорни експерименти.

Факултетот за прехранбена технологија и исхрана има лабораторија со најсофистицирана опрема за исхрана, која беше донирана од Италијанската амбасада.

Дипломираните студенти можат да бидат вработени во образовни институции, организации кои се занимаваат со системи за контрола на квалитетот (инспекциски служби во областа на безбедноста на храната) и институции вклучени во истражување и развој на храна.

Основните познавања за нутриционизмот и гастрономијата им овозможуваат на дипломираните студенти да работат на полето на нутриционистички програмирања и управување со објектите во кои се сервира храната.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 6 180 Инженер по прехранбената технологија Дескриптор
МЕНАЏИРАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ И СИГУРНОСТА НА ХРАНАТА 6 180 Инженер по менаџирање со квалитетот и сигурноста на храната Дескриптор
ИСХРАНА 6 180 Инженер по исхрана Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 4 120 Магистер по прехранбена технологија

Декан
проф. д-р Џезаир Идризи
xhezair.idrizi@unite.edu.mk

Продекан за настава
проф. д-р Гафур Џабири
gafur.xhabiri@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Ерхан Сулејмани
erhan.sulejmani@unite.edu.mk

Секретар
Виган Сулејмани
vigan.sulejmani@unite.edu.mk

Информации наскоро!