Природно-математичкиот факултет организира додипломски студии во осум студиски програми, кои траат четири години, додека студентот акумулира вкупно 240 ЕКТС.

Овој факултет спроведува едукативни, научно-истражувачки, применети и издавачки активности од областа на биологијата, физиката, хемијата, математиката, информатиката, географијата и екологијата.

Математиката и финансиската математика претставуваат наука која е во корелација со техничките науки и физиката, но неодамна е очигледно дека се пробива во економијата, медицината, информатичката технологија и другите науки. Магистерскиот циклус на студии им овозможува на дипломираните студенти по математика да ги подобрат своите стекнати знаења преку научно-истражувачка работа.

Информатиката или информатичката технологија претставува составен дел на модерниот развој на општеството како и на другите науки. Основните компјутерски студии вклучуваат сеопфатни знаења за софтверот и хардверот, како и користење на компјутерот за различни цели: водење на процеси, обработка на податоци, управување со информации, обработка на интелигентни компјутерски системи итн.

Физиката е предизвик за новите умни дипломци, бидејќи ги објаснува меѓусебните интеракции меѓу најмалите честички и тајните на небесните тела, со еден збор ја проучува поврзаноста на материјата и енергијата. Вториот циклус трае една година и има 60 ЕКТС.

Хемијата претставува јадро на модерните науки, технологијата и медицината. Целта на изучувањето на хемијата е материјата и нејзиниот хемиски конгломерат. Во модерниот живот, особено во синтезата на производството, хемијата има исклучително важна улога. Дипломираните студенти по хемија ќе бидат вработени во научно-истражувачки области, образование, лабораториски истражувања, биотехнолошка индустрија, јавно здравство, фармација, петрохемиска индустрија итн.

Дихотомната содржина на студиската програма за физика и хемија им овозможува на учениците да стекнат знаења и компетенции за работа во образовниот процес, односно да се ангажираат во образовниот процес и во основни или средни училишта.

Биолошките студии се засноваат врз основа на принципот на учење и зголемени компетенции за биолошките науки, со што ќе се овозможи вклучување на дипломираните биолози во образовниот процес, како и во други институции. Успешните студенти можат да ги продолжат своите студии во вториот циклус или магистерски студии кои траат 2 семестри и обезбедуваат 60 ЕКТС.

Екологијата, како една од современите науки што ја проучува животната средина, денес се третира како интердисциплинарна наука. Студира и обезбедува решенија за проблеми од областа на заштитата на животната средина, просторно планирање, природни науки, технички науки и биотехнички науки. Екологијата, исто така, се соочува со глобални предизвици, како што се глобалното затоплување и загадувањето на планетата Земја. Мастер студиите траат една година и нудат 60 ЕКТС.

Основните студии по географија траат четири години и обезбедуваат 240 кредити, а наставникот по географија или дипломиран географија е дозволено да ги следи студиите од втор циклус или магистерските студии кои траат два семестри и нудат 60 кредити. Покрај воспитно-образовната работа, дипломиран географија може да работи и во социјално и просторно планирање, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, мултидисциплинарни студии итн.

Прв циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ИНФОРМАТИКА Наставна 8 240 Дипломиран професор по информатика Дескриптор
Професионална Дипломиран инженер
по информатика
Дескриптор
ИНФОРМАТИКА во англиски јазик Професионална 8 240 Дипломиран инженер
по информатика
Дескриптор
ИНФОРМАТИКА НА БИЗНИС 8 240 Дипломиран по Бизнис Информатика Дескриптор
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И КОМПЈУТЕРСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 8 240 Дипломиран инженер по Телекомуникации и Компјутерски технологии Дескриптор
БИОЛОГИЈА Наставна 8 240 Дипломиран инженер по биологија Дескриптор
Биохемија Дипломиран инженер по биохемија Дескриптор
ГЕОГРАФИЈА Наставна 8 240 Дипломиран географ Дескриптор
Професионална Дипломиран професор по географија Дескриптор
ЕКОЛОГИЈА Екологија 8 240 Дипломиран еколог Дескриптор
ФИЗИКА Наставна 8 240 Дипломиран професор по физика Дескриптор
Професионална Дипломиран инженер по физика Дескриптор
ФИЗИКА – ХЕМИЈА Наставна 8 240 Дипломиран професор по физика и хемија за основни училишта Дескриптор
МАТЕМАТИКА Наставна 8 240 Дипломиран професор по математика Дескриптор
МАТЕМАТИКА ВО ФИНАНСИИ И БИЗНИС Применета 6 180 Дипломиран по математика за финансии и бизнис Дескриптор
ФИНАНСИСКА МАТЕМАТИКА Наставна 8 240 Бачелор од oпределена област – Математика во финансии и бизнис Дескриптор
ХЕМИЈА Наставна 8 240 Дипломиран професор по хемија Дескриптор
Аналитичка биохемија Дипломиран инженер по хемија насока: Аналитичка биохемија Дескриптор
Професионална Дипломиран инженер по хемија Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
БИОЛОГИЈА Ботаника 2 60 Магистер по биологија + име на модулот
Зоологија
Биохемија
ИНФОРМАТИКА 2
4
60
120
Магистер по информатика
Современи Е-Технологии
Системи на бази на податоци
2 60 Магистер по информатика – Современи Е-Технологии
Магистер по информатика – Систем на бази на податоци
ИНФОРМАТИКА на англиски јазик 2 60 Магистер по информатика
ГЕОГРАФИЈА Хумана географија 2 60 Магистер по географски науки
ЕКОЛОГИЈА Општа екологија 2 60 Магистер по екологија
ФИЗИКА Биофизика 2 60 Магистер на науки по физика, модул Биофизика
Физика на материјали
Физика на материјали на англиски јазик
Магистер на науки по физика, модул Физика на материјали
Општа физика Магистер на науки по физика, модул Физика на материјали
Теоретска физика Магистер на науки по физика, модул Општа физика
МАТЕМАТИКА 2 60 Магистер по математички науки
ХЕМИЈА 2 60 Магистер по хемија

Трет циклус

ПРОГРАМА НАСОКА ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
БИОЛОГИЈА Биохемија и физиологија 180 Доктор по биологија – Физиологија и Биохемија

Декан
проф. д-р Алит Ибраими
alit.ibraimi@unite.edu.mk

Продекан за настава
проф. д-р Фадил Ајредини
fadil.ajredini@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Флоринда Имери
florinda.imeri@unite.edu.mk

Секретар
Хатиџе Бајрами
hatixhe.bajrami@unite.edu.mk
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Мај 2022)