Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за прв циклус на студии,  Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за бројот на студенти за запишување на Државните високообразовни установи на прва година на прв циклус за учебната 2021/22 година со бр. 44-5384/1 на 11.05.2021 (Службен весник на РСМ  бр.108 на ден 17 мај 2021), Одлуката на Владата на РСМ за дополнителни квоти за запишување на студенти кои не се мнозиство во Република Северна Македонија во високообразовни установи на прва година на прв циклус на учебната 2021/22 година бр. 44-5372/1 на 11.05.2021 (Службен весник на РСМ бр. 107, 14.5.2021) и Одлука од Советот на Ректорат со бр.  02-1067/1, Универзитет во Тетово објавува:

КОНКУРС

за запишување студенти на прв циклус на студии на студиските програми на Универзитет во Тетово во учебната 2022/23 година

 

За повеќе, превземи документ:

Конкурс – Прв циклус 2022/23