Народната банка на Република Македонија ги информира студентите од високообразовните институции од областа на економијата, правото и науката, информатиката и другите општествени науки, кои спаѓаат во рамките на организационите единици на Народната банка, на практичната работа на Народната банка на Република Македонија во текот на месеците јуни, јули и август 2018 година. Бројот на практиканти кои можат да вршат практична работа во Народната банка во летниот период е ограничен според капацитетите на организационите единици. Ако сте заинтересирани при стекнување на знаења од областа на работата на организационите единици на Народната банка на Република Македонија, поднесување на пријавите може да се изврши најдоцна до 20 мај 2018 година.

Формуларот за апликација за практична работа во Народната банка на Република Македонија може да се преземе тука: (преземете)

Пријавата се доставува до Народната банка, со оглед на тоа што студентот го пополнува со потврда и печат на факултетот, а во пријавата мора да се достават и следните документи:

Доказ за видот на образованието што е во тек (копија од индекс или лична карта);
Докази за просечен успех;
Доказ за познавање на англиски јазик (копија од испитот по англиски јазик исто така е прифатена);
Доказ за MS Office знаење (исто така прифатена копија од испитот за компјутерска технологија);
Мотивациско писмо.

Формуларот за апликација, заедно со придружните документи, мора да се достави до архивата на Народната банка на Република Македонија или по пошта до 20 мај 2018 година со белешка “ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА” на следната адреса:

Народна банка на Република Македонија
Бул. “Кузман Јосифовски-Питу” бр. 1
1000 Скопје

За повеќе информации, ве молиме контактирајте го Центарот за студентски услуги и кариери – УT, канцеларија бр. 147, Филолошки факултет, кат I.