//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2020-11-19T23:11:20+00:00 Ноември 19, 2020|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs19112020mk