Врз основа на чл. 110, а согласно член 141 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“,бр.  82/2018 и 178/21год.),  Решението за акредитација бр. 18-12190/3 од 13.09.2021 година на Министерството за образование и наука, Правилникот за начинот на следењето на наставата,  полагањето на испитите за педагошко-психолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 241/2020 и бр. 11/2021 год.) и Предлог одлуката бр. 24-469/1 од 04.06.2021 година на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултетот, и одлуката бр:02-2480/1 од Ректорската управа одржана на 08.07.2021,  Универзитетот во Тетово објавува:

КОНКУРС

за запишување на кандитати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот Факултет во Тетово.

За повеќе, превземи документ:

Доквалификација – 2022/2023