//Во УТ се промовира книгата „Неформална економија и нејзините придружни феномени“

Во УТ се промовира книгата „Неформална економија и нејзините придружни феномени“

2018-06-26T14:25:16+00:00 Февруари 21, 2018|

Во просториите на Економскиот факултет на Универзитетот во Тетово денеска беше промовирана книгата „Неформална економија и нејзините придружни феномени” од доц. д-р Харун Тахири. Во оваа книга авторот ја анализира сопственоста и спецификите на процесот на трансформација и приватизација, чувствителните точки на овој процес на неформална економија и нејзините придружни феномени, олицетворени во корупција, поткуп, фискална затајување, организиран криминал, неформални монополи, кои се посебни карактеристики кои го придружуваат процесот на транзиција во Македонија.

Рецензент на книгата, проф. д-р Раман Исмаили, рече дека во оваа книга авторот ги анализирал и ги проучувал феномените на неформалноста, а особено црната работа. “Оваа книга дава општ преглед на состојбата на неформалноста во Македонија и регионот, вклучувајќи ги и последиците за економијата и заедницата анализирани од различни перспективи. Главниот исход од оваа студија е извлекување на заклучоци, прифатливи препораки и преземање мерки за минимизирање на неформалниот сектор. Врз основа на последиците од овој феномен, треба да се даде можност за подготвување на државна политика со широка вклученост на социјалните партнери во борбата против црниот труд, особено во неформалниот сектор воопшто“, истакна проф. д-р Раман Исмаили.

Додека другиот рецензент на книгата, проф. д-р Селман Селманај, рече дека авторот во неговата книга, поделена на 6 поглавја, даде одраз на дефинирањето на неформалната економија. „Ќе видите дека авторот, покрај дефинирањето на неформалната економија, се фокусира и на неформалната економија во Македонија, нејзиното ширење во земјите во развој и транзиција, вклучувајќи ги и главните фактори и облици на неформалната економија. Посебно значење е, исто така, дадена на меѓузависност помеѓу неформалната економија и нејзините придружни форми, мерните методи и мерки неопходни за ограничување на неформалната економија“, рече проф. д-р Селман Селманај.

Авторот на книгата, доц. д-р Харун Тахири, во своето обраќање до присутните на аудиториумот, истакна дека оваа книга се осврнува на проблемите на меѓузависноста на приватизацијата на имотот со неформалната економија, значењето, улогата, ефектите и последиците од овој процес. „Суштинскиот елемент, компонента на секој економски систем, според ова и на Македонија, е имотен карактер. Процесите на транзиција кон пазарната економија во македонската економија биле проследени со длабоки промени во сопственичката структура, големината на претпријатието, промените на лидерството, структурата на производството, вработувањето, либерализацијата на економијата, слободното движење на пазарните институции , конкурентност и мобилизација на ресурси за побрз и поодржлив развој, каде што малата економија е многу важна“, рече доц. д-р Харун Тахири.

Исто така, во промовирањето на оваа книга беше констатирано дека Република Македонија низ целиот период на транзиција е соочена со најтешките форми на неформална економија и корупција, кко и со недостатокот на политичка волја за борба против овој феномен и е рангирана како една од земјите со криминал и висока корупција.