Се известува јавнота дека на 24 ноември 2022 година се одржа седницата на Сенатот на Универзитетот во Тетово.

На ова седница, во согласно со Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот, правните акти, подзаконските акти и другите интерни акти на Универзитетот, проф. д-р Вулнет Амети е избран за Претседател на Сенатот на Универзитетот во Тетово.

Исто така, на гореспоменатата седница се процесуира и изборот на В.д.Ректор на Универзитетот во Тетово, проф. д-р. Куштрим Амети.

На седницата на Сенатот, исто така се дискутираше и за други прашања поврзани со општиот напредок на наставно-научната дејност на универзитетот во текот на оваа академска година.