Целта на студиите за медицина и стоматологија е професионална обука на кадри кои ќе бидат доволни во географскиот и демографскиот контекст.
Студиите по медицина и стоматологија претставуваат високи стручни студии од областа на медицинските науки за период од 5 години.

Фармацевтските студии се ориентирани на таков начин што на дипломираните студенти со високи компетенции за работа во здравството, преку знаења стекнати во областа на медицината, современи начини на лекување и нивно клиничко влијание.

Дипломирани лица за медицински сестри, во директна соработка со лекарите, се здравствени соработници на општите болници, здравствени центри или клиники (јавни или приватни).

Акушерски дипломиранин студенти, во директна соработка со специјалисти за акушерство, се одговорни здравствени работници за здравствена заштита на бремени жени.

Дипломирани студенти по физикална терапија, во директна соработка со специјалист за физикална терапија (физиотерапевт), се здравствени работници одговорни за здравствените структури (јавни или приватни), здравствената заштита, физичкото образование и физичката грижа.

Прв циклус

ПРОГРАМА C ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ОПШТА МЕДИЦИНА 360 МАГИСТЕР ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Дескриптор
АКУШЕРСТВО 180 ДИПЛОМИРАНА АКУШЕРКА Дескриптор
ФИЗИОТЕРАПЕВТИ 180 ДИПЛОМИРАН ФИЗИОТЕРАПЕВТ Дескриптор
ФАРМАЦИЈА 300 МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА Дескриптор
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 300 ДОКТОР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Дескриптор
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАРИ 180 ДИПЛОМИРАН/А МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР Дескриптор

Декан
Проф. д-р Невзат Елези
nevzat.elezi@unite.edu.mk

Продекан за наука
Проф. д-р Сахмедин Сали
sahmedin.sali@unite.edu.mk

Продекан за настава
Доц. д-р Неџибе Нухии
nexhibe.nuhii@unite.edu.mk

Секретар
Несет Камбери
neset.kamberi@unite.edu.mk
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Април 2022)