Предмет: Известување за промена на начинот на студирање од редовен на вонредно и обратно, во зимскиот семестар 2018/19 година.