//Конкурс – Трет циклус 2020/21

Конкурс – Трет циклус 2020/21

2020-07-16T18:31:22+00:00 јули 16, 2020|

Во согласност со членот 103 точка 2, и члено 149 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18); Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.76/2020), Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.116/2020), Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр. 149/2020), членовите 131 и 185 од Статутот на Универзитетот во Тетово; членот 15 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и за студирање на третиотциклус-докторски студии на Универзитет во Тетово; Одлуката бр. 02-998/1, од седницата на Ректорската управа на Универзитетотво Tетово, одржана на 24.03.2020 година; Одлуката од Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-6081/1 од 19.06.2020 година (Сл. весник бр. 166/2020), Универзитетот во Тетово објавува:

К О Н К У Р С

за запишување студенти на третиот циклус студии-докторски студии,
во академската 2020/2021 година

За повеќе, превземи документ:

Конкурс – Трет циклус 2020/21