Në bazë të nenit 103, pika 2 të Ligjit për arsimin e lartë (,,Gazeta zyrtare e RMV”, nr.82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsim të lartë në gjendje të jashtëzakonshme („Gazeta zyrtare e RMV“ nr.76/2020), Dekretit me fuqi ligjore për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsim të lartë në gjendje të jashtëzakonshme („Gazeta zyrtare e RMV “ nr.116/2020), Dekretit me fuqi ligjore për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsim të lartë në gjendje të jashtëzakonshme („Gazeta zyrtare e RMV “ nr. 149/2020), të nenit 131 dhe 185 të Statutit të Universitetit të Tetovës, nenit 15 Rregullores për kushtet, kriteret dhe rregullat për studim në ciklin e tretë-studime të doktoraturës në Universitetin e Tetovës, Vendimit nr. 02-998/1, nga mbledhja e Këshillit të Rektoratit, e mbajtur më 24.03.2020, Vendimit të Qeverisë së RMV-së për dhënien e pëlqimit për konkurset për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë, nr. 44-6081/1 të datës 19.06.2020 (Gazeta zyrtare e RMV nr. 166/2020), Universiteti i Tetovës shpall:

K O N K U R S

për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve-studime të doktoraturës në programet studimore të
Universitetit të Tetovës në vitin akademik 2020/21

Për më shumë, shkarkoni dokumentin në vijim:

Konkurs – Cikli III 2020/21