Конкурс за избор во насловни звања на единиците на Универзитетот во Тетово.

За повеќе информации, преземи:

Konkurs04052022_1mk