Универзитетот во Тетово објавува:

КОНКУРС

за запишување на кандитати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот Факултет во Тетово.

За повеќе, превземи документ:

Преквалификација – 2021/2022