Врз основа на чл. 110, а согласно член 141 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“,бр. 82/2018 и 178/21год.), Решението за акредитација бр. 18-12190/3 од 13.09.2021 година на Министерството за образование и наука, Правилникот за начинот на следењето на наставата, полагањето на испитите за педагошко-психолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 241/2020 и бр. 11/2021 год.) и одлуката бр :02-4461/1 од Ректорската управа одржана на 28.12.2023, Универзитетот во Тетово објавува:

КОНКУРС

за запишување на кандитати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот Факултет во Тетово.

За повеќе, превземи документ:

Доквалификација – 2022/2023