Në bazë të nenit 110 dhe 141 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta zyrtare 82/18 dhe 178/21), Vendimit për akreditim nr. 18-12190/3 të
datës 13.09.2021 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RMV-së, Rregullores për mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënies së
provimeve për përgatitjen pegagogjike-psikologjike dhe metodike, si dhe akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë (Gazeta zyrtare
e RMV-s nr. 241/2020 dhe 11/2021) dhe Vendimi nr. 02-4461/1 i Këshillit të Rektoratit më 28.12.2023, Universiteti i Tetovës shpall:

KONKURS

për regjistrimin e kandidatëve për përgatitjen pedagogjike – psikologjike dhe metodike në Fakultetin Pedagogjik në Tetovë
Për më shumë, shkarkoni dokumentin në vijim:

Rikualifikim – 2022/23