Во согласност со членот 108, ставот 12, од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/’08, 103/’08, 26/’09, 99/’09, 115//10, 17/’11, 51/’11, 123/’12, 15/’13, 24/’13, 41/’14,116/’14, 130/’14, 10/’15, 20/’15, 98/’15, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 127/16); членовите144 и 205 од Статутот на Универзитетот во Тетово; Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и за студирање на третиотциклус-докторски студии на Универзитет во Тетово; Одлуката бр. 02-1266/1, од седницата на Ректорската управа на Универзитетотво Tетово, одржана на 14.03.2018 година; Одлуката од Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-4494/1 од 2 Мај 2018 година (Сл. весник бр.84/2018) и Одлуката за дополнување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 44- 5167/1 од 15 мај 2018 година (Сл. весник бр.93/2018)Универзитетот во Тетово објавува:

К О Н К У Р С

за запишување студенти на третиот циклус студии-докторски студии,

во академската 2018/2019 година

 

Превземи датотека!

Конкурс-третиот-циклус 18/19