Në bazë të nenit 108, pikës 12 të Ligjit për arsimin e lartë (,,Gazeta zyrtare e RM”, nr. 35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/12, 15/13, 24/2013, 41/14,116/14, 130/14, 10/15, 20/2015, 98/15, 145/2015, 154/2015, 30/2016 dhe 127/16), të nenit 144 dhe 205 të Statutit të Universitetit të Tetovës, Rregullores për kushtet, kriteret dhe rregullat për studim në ciklin e tretë-studime të doktoraturës në Universitetin e Tetovës, Vendimit nr. 02-1827/1 nga mbledhja e Këshillit të Rektoratit, e mbajtur më 18.05.2017, Vendimit të Qeverisë së RM-së për dhënien e pëlqimit për konkurset për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë, nr. 44-4494/1, të datës 02 maj 2018 (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 84/2018) dhe Vendimit për plotësimin Vendimit të Qeverisë së RM-së për dhënien e pëlqimit për konkurset për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë 44- 5167/1 të datës 15 mај 2018 (Gazeta zyrtare e RM” nr. 93/2018), Universiteti i Tetovës shpall:

K O N K U R S

për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve-studime të doktoraturës në programet studimore të

Universitetit të Tetovës në vitin akademik 2018/19

 

Për më shumë, shkarkoni dokumentin!

Konkurs_cikli_III_18-19