//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2018-06-26T14:08:52+00:00 Мај 05, 2018|

К О Н К У Р С

 

За избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.

За повеќе информации, преземи:
Конкурс