//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2018-06-26T14:04:32+00:00 Јуни 04, 2018|

К О Н К У Р С

За избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.

За повеќе информации, преземи тукa:

Kонкурс-04,06,2018
Iсправка_Конкурс-04.06.2018