К О Н К У Р С

 

За избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.

За повеќе информации, преземи:
Конкурс