Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за условите, критериумите и одредбите за запишување студенти на втор циклус студии, Одлука од Советот на Ректорат со бр. 02-1210/1 на 26.3.2021, врз основа на Одлуктата на Владата на РСМ со број 44-5419/1 од 18.5.2021 (Службен весник бр. 112/21), Универзитетот во Тетово објавува:

 

К О Н К У Р С

за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитет во Тетово, во учебната 2022/23

 

За повеќе, превземи документ:

Конкурс – Втор циклус 2022/23