Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, Vendimit nga mbledhja e Këshillit të Rektoratit të datës 26.03.2021 me nr. 02-1210/1, Rregullores për kushtet, kriteret dhe rregullat për regjistrimin e studentëve në studimet e ciklit të dytë në Universitetin е Tetovës, si dhe në bazë të Vendimit të Qeverisë së RMV-së me numër 44-5419/1 të datës 18.05.2021 (Gazeta Zyrtare e RMV-së 112/21), Universiteti i Tetovës shpall:

KONKURS

për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Tetovës, në vitin akademik 2022/23

 

Për më shumë, shkarkoni dokumentin në vijim:

Konkurs – Cikli II 2022/23