//Berton Sulejmani
Berton Sulejmani 2018-10-10T15:37:24+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BERTON SULEJMANIRRETH PËRSHTATJES SË KALLËZUESIT ME KRYEFJALËT HOMOGJENECOGITO4-5101 - 1022009ISSN 1857-579XDownload
BERTON SULEJMANIRRETH GJYMTYRËVE HOMOGJENE NË ROMANIN ,,GJENERALI I USHTRISË SË VDEKUR,, TË ISMAIL KADARESË COGITO360-622008ISSN 1857-579XDownload
BERTON SULEJMANIRRETH LIDHËZAVE BASHKËRENDITËSE KËPUJORE: DHE, E, EDHECOGITO6127 - 1322009ISSN 1857-579XDownload
BERTON SULEJMANISHMANGIE NGA STANDARDI NË FUSHËN E SINTAKSËS NGA NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPITPËRMBLEDHJE KUMTESASH NGA SEMINARI II NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË2396 - 4002009ISBN: 978-9989-2362-2-8Download
BERTON SULEJMANIСОГЛАСУВАЊЕ МЕЃУ ПОДМЕТОТ И ПРИРОКОТ ПО РОД ВО АЛБАНСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК - СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗАМАКЕДОНСКИ ЈАЗИКLXI95-1022010ISSN 0025-1089Download
BERTON SULEJMANIPËRSHTATJA -KONGRUENCA- E KALLËZUESIT ME KRYEFJALËN NË GJUHËN SHQIPE DHE MAQEDONASE - ANALIZË KRAHASIMTAREPËRMBLEDHJE KUMTESASH NGA SEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË 3115 - 1202009ISBN 978-608-217-000-8
BERTON SULEJMANIКОНГРУЕНЦИЈА ПО ЛИЦЕ МЕЃУ ПОДМЕТОТ И ПРИРОКОТ ВО АЛБАНСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК - СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗАМАКЕДОНСКИ ЈАЗИКLXII161 - 1662011ISSN 0025-1089Download
BERTON SULEJMANISHMANGIE NGA STANDARDI GJUHËSOR NË FUSHËN E MORFOLOGJISË NGA NXËNËSIT E SHKUPITSCUPI2115-1312012ISBN 978-608-4653-05-9Download
BERTON SULEJMANIKONGRUENCA E GJYMTYRËVE TË FJALISË NË SHQIPEN STANDARDESTUDIME ALBANOLOGJIKE UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISËVITI XVII; 2012/1104 - 1122012ISSN 2304-3828Download
BERTON SULEJMANIGABIME NË ZBATIMIN E NORMËS DREJSHQIPTIMORE NGA NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPITCOGITO282-832008ISSN 1857-579XDownload
BERTON SULEJMANI, MERINA DANILOVSKA, MARINA SPASOVSKA, VESELINKA LABROSKAМЕЃУЈАЗИЧНОТО ВЛИЈАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И АЛБАНСКИОТ ГЕГИСКИ ГОВОР ВО ТЕТОВО НА ЛЕКСИЧКО РАМНИШТЕМАКЕДОНСКИ ЈАЗИКLXIV105-1152013ISSN 0025-1089Download
BERTON SULEJMANIVËSHTRIM MBI DISA FJALI KOHORE ME LIDHËZËN -NDËRSA- NË PROZËN E ISMAIL KADARESËFILOLOGJIA1111-1182013ISSN 1857-8535Download
BERTON SULEJMANIPËRDORIMI I TOPONIMEVE SHQIPTARE NË TEKSTET SHKOLLORE SHQIPE TË BOTUARA NË MAQEDONISCUPI5165-1702014978-608-4653-14-1Download
BERTON SULEJMANIPROFESOR FADIL SULEJMANI PËR SHQIPEN STANDARDEFILOLOGJIAVOL 2, NO 1-233-3920141857-8454Download
BERTON SULEJMANISTUDIMET PËR SINTAKSËN E GJUHËS SHQIPE TË PROFESOR REMZI NESIMITГОДИШЕН ЗБОРНИК, УНИВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ, ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЛАЖЕ КОНЕСКИ39-40201497-104Download
BERTON SULEJMANIKONGRUENCA E KRYEGJYMTYRËVE TË FJALISË NË VEPRËN -BLETA SHQIPTARE- E THIMI MITKOSPËRMBLEDHJE MATELIALESH NGA KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KUSHTUAR JETËS DHE VEPRËS SË THIMI MITKOS269-27320152078-7111Download
BERTON SULEJMANIFUNKSIONI SINTAKSOR I LIDHËZËS -NDËRSA- NË TË FOLMET SHQIPE NË MAQEDONIALBANOLOGJIA3-425-2720151857-94585Download
BERTON SULEJMANITERMINOLOGJIA GJUHËSORE NË TEKSTET MËSIMORE PËR SHKOLLAT TONA TË MESME TË PROF. SHABAN DEMIRAJTSCUPI8187-1982015978-608-4653-24-0Download
BERTON SULEJMANIÇFARË PËRKTHIME LEXOJNË SOT FËMIJËT TANËFILOLOGJIA322 - 29 20151857-8535Download
BERTON SULEJMANIPASQYRË BIBLIOGRAFIKE E STUDIMEVE DHE ARTIKUJVE PËR GJUHËSINË TË BOTUARA NË PËRMBLEDHJET E PUNIMEVE TË SEMINARIT TË ALBANOLOGJISËALBANOLOGJIAVOL. 3, NR. 5-622-2720161857-9482Download
MUSTAFA IBRAHIMI - BERTON SULEJMANIGABIME NË MBISHKRIMET E INSTITUCIONEVE PUBLIKE DHE PRIVATE NË QYTETIN E SHKUPITFILOLOGJIAVOL. 4, NR. 656-6920161857-8535Download
BERTON SULEJMANIGJUHA NË DISA PËRRALLA PËR FËMIJËGJUHA SHQIPE, INSTITUTI ALBANOLOGJIK, PRISHTINË1/201667-742016Download
BERTON SULEJMANIGJENDJA AKTUALE E PËRDORIMIT TË SHQIPES STANDARDE NË MBISHKRIMET DHE REGJISTRAT E PARALELEVE TË SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPITFILOLOGJIAVOL. 5, NR. 829-4020171857-8535Download
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BERTON SULEJMANISHMANGIE NGA STANDARDI NË FUSHËN E SINTAKSËS NGA NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPITSEMINARI II NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË978-9989-2362-2-82008
BERTON SULEJMANIPËRSHTATJA -KONGRUENCA- E KALLËZUESIT ME KRYEFJALËN NË GJUHËN SHQIPE DHE MAQEDONASE - ANALIZË KRAHASIMTARESEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË - SHKUP978-608-217-000-82009
BERTON SULEJMANIGJUHA STANDARDE SHQIPE DHE ZOTËRIMI I SAJ NGA NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË SHKUPIT -SHMANGIE NGA FUSHA E FONETIKËS DHE FONOLOGJISË-SEMANARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË-SHKUP978-608-217-004-62011
BERTON SULEJMANIVËZHGIME PËR GJUHËN E GAZETËS -FLAKA E VËLLAZËRIMIT- E MË VONË VETËM -FLAKA- SEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË-SHKUP978-608-217-004-62012
BERTON SULEJMANIGAZETA -FLAKA E VËLLAZËRIMIT- DHE GJUHA SHQIPESEMINARI XXXI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTAREPRISHTINË978-9951-00-154-0; 978-9951-00-155-72012
BERTON SULEJMANIPERIUDHAT ME LIDHËZËN -NDËRSA-NË GJUHËN SHQIPEKONFERENCA VII SHKENCORE ME RASTIN E NJËQINDVJETORIT TË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËTETOVË978-9928-02-327-82012
BERTON SULEJMANIPIKËPAMJET E BOZHIDAR VIDOEVSKIT PËR KONTAKTET GJUHËSORE TË MAQEDONISHTES DHE SHQIPES -NË RRAFSHIN DIALEKTOR-SEMINARI XXXII NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTAREPRISHTINË978-9951-00-163-2; 978-9951-00-164-92013
BERTON SULEJMANIBALKAN LINGUISTICS FROM THE AUSTRO-HUNGARIAN SCHOLARSALBANIANS AND HUNGARIANS - HISTORICAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN CENTURIES THE CONTRIBUTION OF THEIR DIASPORAS IN THEIR MUNTUAL RECOGNITIONFACULTY COUNCIL HALL -KARI TANACSTEREM- BUDAPEST2014
BERTON SULEJMANINGJASHMËRI DHE DALLIME SINTAKSORE TË SHQIPES NË MAQEDONISHTESEMINARI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË - BOTUAR NË REVISTËN ALBANOLOGJIA TETOVË1857-9482014
BERTON SULEJMANIKUJDESI NDAJ NORMËS GJUHËSORE PARA DHE PAS KONGRESIT TË DREJTSHKRIMIT NË GAZETËN -FLAKA E VËLLAZËRIMIT-SHTATËDHJETËVJETORI I BOTIMIT TË GAZETËS -FLAKA E VËLLAZËRIMIT-ITSHKSH-SHKUP978-608-4653-26-42015
BERTON SULEJMANISHQIPJA STANDARDE NË SHKOLLAT E MESME TË QYTETIT TË SHKUPITSEMINARI XXXIV NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTAREPRISHTINË978-9951-00-177-92015
BERTON SULEJMANIPROFESOR MEHMET ÇELIKU PËR SINTAKSËN DHE PËR DREJTSHKRIMIN E GJUHËS SHQIPEMEHMET ÇELIKU - PERSONALITET I GJUHËSISË SHQIPTAREUNIVERSITETI ALEKSANDËR XHUVANI - ELBASAN978-9928-178-69-52015
BERTON SULEJMANI - IZMIT DURMISHIKONVERSIONI NË DY ROMANET E MURAT ISAKUTVEPRIMTARIA LETRARE E MURAT ISAKUT DHE ABDYLAZIS ISLAMITUNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE978-608-248-006-02016
BERTON SULEJMANIGJUHA E DOKUMENTACIONEVE TË SHKOLLAVE TË SHKUPITSEMINARI XXXV NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTAREUNIVERSITETI I PRISHTINËS 978-9951-00-190-82016
BERTON SULEJMANISTUDIMET GJUHËSORE TË IDRIZ AJETIT TË BOTUARA NË SHKUPKONFERENCË JUBILARE SHKENCORE ME RASTIN E NJËQINDVJETORIT TË LINDJES SË AKADEMIK IDRIZ AJETITAKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE TË KOSOVËS2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
BERTON SULEJMANIGJUHA STANDARDE SHQIPE DHE SHKOLLA -ZBATIMI I SAJ NGA NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË SHKUPIT-LOGOS-A2011ISBN 978-9989-58-401-5
BERTON SULEJMANI -NË BASHKAUTORËSI-DORACAK PËR MËSIMIN E GJUHËS JOAMTAREKËSHILLI BRITANIK NË MAQEDONI2011ISBN 978-9989-2723-4-9
MUSTAFA IBRAHIMI - BERTON SULEJMANIMBISHKRIMET E FIRMAVE PRIVATE DHE INSTITUCIONEVE PUBLIKE NË QYTETIN E SHKUPITINTERLINGUA2016ISBN 978-9989-173-60-8
VESELINKA LABROSKA - BERTON SULEJMANI - HAKI YMERI-BINA - PETAR ATANASOVFJALOR MAQEDONISHT - SHQIPOSCE-HCNM - NANSEN DIALOGE CENTRE-SHKUP2016
ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКА - БЕРТОН СУЛЕЈМАНИ - ХАКИ ИМЕРИ-БИНА - ПЕТАР АТАНАСОВАЛБАНСКО - МАКЕДОНСКИ РЕЧНИКOSCE-HCNM - NANSEN DIALOGUE CENTRE - СКОПЈЕ2016

View publications by citation.

Publications, in process.