//Buniamin Memedi
Buniamin Memedi 2018-10-12T09:48:33+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
MEMEDI BUNIAMININCLUSIONAS A CHANGE OF THE PRESENT AND FUTURE PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES3-4/235-4420151857-9272
MEMEDI BUNIAMINORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONEVOL.23109-1252015
MEMEDI BUNIAMINИДЕНТИФИКАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО IDENTIFIKIMI DHE TRAJTIMI I FËMIJËVE ME VËSHTIRËSI NË MËSIMPHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES1-2/12014
MEMEDI BUNIAMINMUNGESAT NGA MËSIMI TË NXËNËSVE NË SHKOLLAT FILLORE TË TETOVËS PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENES3-4/2223-23220151857-9272
MEMEDI BUNIAMIN, RAMADANI TEUTAORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONEVOL.23109-1252015
BUNIAMIN MEMEDIIDENTIFIKIMI DHE TRAJTIMI I FËMIJËVE ME VËSHTIRËSI NË MËSIM PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES1-220141857-84-54
BUNIAMIN MEMEDIINKLUZIONI SI NDRYSHIM I KOHËS SË TASHME DHE TË ARDHMESPHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES 3-420151857-8454
BUNIAMIN MEMEDI TEUTA RAMADANIORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONE23109-12520151409-8962
FARIZ FARIZI BUNIAMIN MEMEDI MUNGESAT NGA MËSIMI TË NXËNËSVE NË SHKOLLAT FILLORE TË TETOVËS PHILOSOPHICA3-4223-23220151857-8454
MEMEDI BUNIAMIN ADILI BNDIKIMI I METODËS MËSIMORE TË DEMONSTRIMIT NË ARRITJET E NXËNËSVE NË MËSIMPHILOSOPHICA531-4220161857-9272
KADRIU IBISH MEMEDI BUNIAMIN AHMETI KUSHTRIMINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA788-9020171857-9272
SEVIM MUSTAFA NAIM FANAJ ATDHE SHALA BUNIAMIN MEMEDI AGIM RUSHITIEXAMINING EMERGENCE OF LEADERSHIP IN YOUTH: COGNITIVE ABILITIES AND SELF-ESTEEM JOURNAL OF BUSINESS PARADIGMS 1/220172459-5004Download
TEUTA RAMADANI BUNIAMIN MEMEDI DEAN ILIEV FADBI OSMANI FARIZ FARIZIEDUCATION AND SELF PERCEPCION OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN MANICIPULITIES OF TETOVO AND GOSTIVARINTERNACIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE 2016220-8488
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
MEMEDI BUNIAMINTHE IDENTIFICATION, SORTS OF CO-OPERATION WITH STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES AND THE CO-OPERATION OF SCHOOL WITH OTHER INSTITUTIONS IN MACEDONIAZBORNIK PRISPEVKOV , 4TH INTERNACIONAL CONFERENCE ON,, CHIDERN AND ADOLESCENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES –SUPORT THE REALIZATION OF THEIR FULL POTENCIAL” LJUBLJANA (SLOVENIA)2014
MUSTAFA SEVIM, SHKËMBI FLEURA, RAMADANI RASIMI TEUTA, MEMEDI BUNIAMIN, FANAJ BLERTA, GASHI LULKUQE, FANAJ NAIM.MEASURING MENTAL HEALTH PROBLEMS AMONG STUDENTS: ALBANIA, KOSOVO AND MACEDONIA SAMPLES5TH EUROPIAN CONFERENCE ON MENTAL HEALTPRAGUE CZECH REPUBLIK2016
MEMEDI BUNIAMINОПФАТЕНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈАТА ВО РАМКИТЕ НА КУМАНОВСКО- ЛИПКОВСКИ РЕГИОНЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД ОДРЖАНАТА МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР НА ТЕМА ,,ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ- СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ“СТРУМИЦА2012
КЕСНИКОВА АНГЕЛКА, АЈДИНСКИ ГОРАН, МЕМЕДИ БУНИАМИНКВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НА ДЕТЕТО СОИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТUNAPREDJENJE KVALITETA ZIVOTA DJECE I MLADIH ОХРИД
BUNIAMIN MEMEDITHE IDENTIFICATION, SORTS OF CO-OPERATION WITH STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES AND THE CO-OPERATION OF SCHOOL WITH OTHER INSTITUTIONS IN MACEDONIAZBORNIK PRISPEVKOV - INTERNATIONAL CONFERENCE ON -CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES SUPPORT THE REALIZATION OF THEIR FULL POTENTIALLJUBLJANA978-961-92931-4-02014
MEMEDI BUNIAMINVËSHTIRËSITË SPECIFIKE NË MËSIM TË NXËNËSVE NË LËNDËN E HISTORISË DHE GJEOGRAFISËKONFERENCA NDERKOMBETARE PËR VËSHTIRËSITË NË MËSIM-FAKULTETI I PEDAGOGJISE ASOCIACIONI BRAVO LUBLJANË- SLLOVENI
MEMEDI BUNIAMINASPEKTI TEORIK PËR VËSHTIRËSITË NË MËSIM TEK FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE TË PËRFSHIRË NË SISTEMIN E RREGULLT ARSIMORPËRMBLEDHJEN E PUNIMEVE SHKENCORE KONFERENCEN NDËRKOMBËTARE NË SHKODËRSHKODËR2221-6863
MEMEDI BUNIAMINТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ СОВРЕМЕNI АСПЕКТИ НА СПЕЦИJАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТОХРИД978-608-238-026-1
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
MEMEDI BUNIAMINТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО НА ДЕЦАТА ОПФАТЕНИ ВО РЕДОВНИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМARBERIA DESIGN2014978-608-217-016-9
MEMEDI BUNIAMINPRAKTIKA INKLUZIVE (QËNDRIMET E ARSIMTARËVE NDAJ INKLUZIONIT)ARBËRIA DESIGN2015978-608-236-030-0
BUNIAMIN MEMEDIVËSHTIRËSITË NË TË MËSUAR TEK NXËNËSIT TË PËRFSHIRË NË SISTEMIN E RREGULLT ARSIMOR UNIVERSTETI SHTETËROR I TETOVËS 2014
BUNIAMIN MEMEDIPRAKTIKA INKLUZIVE ARBERIA DISEGN TETOVË2015
GORAN AJDINSKI ANGJELKA VELKOVSKA BUNIAMIN MEMEDI AFTËSIA E KUFIZUAR INTELEKTUALE UNIVERSTETI SHTETËROR I TETOVËS 2017

View publications by citation.

Publications, in process.