Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
MAKSUTI IZER DAS ALBANISCHE. EIN KURZER GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK ÜBER DIE DIALEKTE UND DIE STANDARDISIERUNGFILOLOGJIA REVISTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE PËR GJUHËSI, LETËRSI DHE KULTURË, TETOVE411-4262013ISSN 1857-8535
MAKSUTI IZER KONTAKTET GJUHËSORE TË SHQIPES ME GJERMANISHTENALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1/1-2149-1542014ISSN 1857-9485 (Print)
MAKSUTI IZER MBI DISA VEÇORI LEKSIKORE TË GJERMANISHTES DHE SHQIPES – SPROVË PËR NJË KRAHASIM TË DY AREALEVE GJUHËSOREFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES3-330-472015ISSN 1857-8535
MAKSUTI IZER RRETH KONTAKTEVE TË SHQIPES ME GJUHËT TJERA – NJË VËSHTRIM I SHKURTËRFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES4-636-552016ISSN 1857-8535 (Print)
MAKSUTI, IZER RRETH STUDIMEVE ALBANISTIKE NË HAPËSIRËN GJERMANISHTFOLËSE – NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM. ALBANOLOGJIANO. 4 / VOL. 457-72 20171857-9485 (Print)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
IZER MAKSUTIVJENA SI QENDËR E STUDIMEVE ALBANISTIKE STUDIMET ALBANISTIKE NË VENDET KU FLITET GJERMANISHTPRISHTINË, AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS
MAKSUTI IZERRRETH KONTRIBUTIT ALBANOLOGJIK TË ARMIN HETZER SEMINARI XI NDËRKOMBËTAR ALBANOLOGJIK TETOVE
MAKSUTI IZERMBI BOTIMET E PROFESOR FADIL SULEJMANIT PËR GJUHËN GJERMANEKONFERENCË SHKENCORE KUSHTUAR PROFESOR FADIL SULEJMANIT, USHT, TETOVEUSHT, TETOVE
MAKSUTI IZERMBI DISA VEÇORI LEKSIKORE TË GJERMANISHTES DHE SHQIPES TETOVE
MAKSUTIRRETH KONTRIBUTIT TË HULUMTUESVE AUSTRO-HUNGAREZË PËR GJUHËN SHQIPE. MARRËDHËNIET E POPULLIT SHQIPTAR ME AUSTRO-HUNGARINË (AUSTRINË), NGA MESI I SHEK. XIX DERI NË DITËT TONAUBT, PRISHTINË
MAKSUTI IZERRRETH STUDIMEVE ALBANISTIKE NË HAPËSIRËN GJERMANISHTFOLËSE SEMINARI X NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVE
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
MAKSUTI, IZERSPRACHLICHE EINFLÜSSE DES DEUTSCHEN AUF DAS ALBANISCHE: DEUTSCHE ENTLEHNUNGEN IM ALBANISCHEN WORTSCHATZSAARBRÜCKEN: VDM, GERMANY2010ISBN-13: 978-3639255485
MAKSUTI IZER EIN KURZER GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK DER DEUTSCHSPRACHIGEN ALBANOLOGIEIN: POETA NASCITUR, HISTORICUS FIT - AD HONOREM ZEF MIRDITA, ALBERT RAMAJ (ED.), ST. GALLEN – ZAGREB2013ISBN: 978-3-9524201-0-2
MAKSUTI IZER INTERNATIONALISMEN IM ALBANISCHEN UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES ALLTAGSWORTSCHATZESVIENNA/WIEN U.A. PETER LANG2015ISBN: 978-3-631-66485-8

View publications by citation.

Publications, in process.