Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
NEXHMIJE AJETI, VIOLETA VULA, SONJA APOSTOLSKA, TEUTA PUSTINA, TRINGA KELMENDI, LINDIHANA EMINI, SHEFQET MRASORI, RESMIJE ADEMIMAXILLARY SECOND MOLAR WITH SINGLE ROOT AND SINGLE CANAL-CASE REPORTOPEN JOURNAL OF STOMATOLOGY5(03)47-5220152160-8717
EMINI L, APOSTOLSKA S,RENDZOVA V, AJETI N, KAMBERI BDETERMINING THE OPTIMAL LENGTH OF TOOTH 'S ROOT CANAL OBTURATIONRESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL , BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES7(6)1884-188920160975-8585
AJETI, NEXHMIJE; VULA, VIOLETA; STAVILECI, MIRANADA; BARANI, MERITA; HALIMI, AGRAN; EMINI, LINDIHANAEFFECT OF EUCALYPTUS AND CHLOROFORM ON MINERAL CONTENT OF RADICULAR DENTIN: AN IN VITRO STUDY.JOURNAL OF INTERNATIONAL DENTAL AND MEDICAL RESEARCH. VOL. 13 ISSUE 2 p453-458 6p20201309-100
RENXHOVA V., APOSTOLLSKA S., EFTIMOSKA M., ELENCEVSKI S, EMINI L. NDIKIMI I DENTINËS NË VEPRIMIN ANTIMIKROBIAL TË MATERIALEVE TË NDRYSHME PËR RESTAURIMAPOLLONIA 3234-4020151409-8768
EMINI L., APOSTOLOSKA S., KAMBERI BEVALUIMI I MBUSHJES SË KANALIT TË RRËNJËS ME ANË TË RENGENGRAFISËAPOLLONIA 14(27)83-90201214098768
Ö. GÖRDUYSUS, Z. YILMAZ, D. GÜLMEZ, M. GÖRDUYSUS, L. EMINI, C. KAYA, V. HOXHABACTERIAL REDUCTION IN INFECTED ROOT CANALS TREATED WITH CALCIUM HYDROXIDE USING HAND AND ROTARY INSTRUMENTCLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH 36(2): 15-2120122146-3964
STAVILECI MIRANDA, HOXHA VETON., EMINI LINDIHANA.,BAJRAMI DONIKA.VLERËSIMI I PH-SË NË KANALIN E RRËNJËS SË DHËMBIT PAS TRAJTIMIT ME PREPARATE TË KALCIUM HIDROKSIDITAPOLLONIA 6/1223-2820041409-8768
APOSTOLSKA SONJA, RENDZOVA VASILKA, AJETI NEXHMIJE, EMINI LINDIHANAANTIBACTERIAL EFFICACY OF GASEOUS OZONE AND ND:YAG LASER:IN VIVO STUDY INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL66111-16320161875-595X
NEXHMIJE AJETI , TEUTA PUSTINA-KRASNIQI, SONJA APOSTOLSKA , VIOLETA VULA , TRINGA KELMENDI , AND LINDIHANA EMINIANTIBACTERIAL EFFECT OF GASEOUS OZONE IN INFECTED ROOT CANAL. IN-VIVO STUDY.RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL, BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES8(2)1915-19242017ISSN: 0975-8585
EMINI LINDIHANA, APOSTOLSKA SONJA, RENDZONA VASILKA, AJETI NEXHMIJE, KAMBERI BLERIMDETERMINING THE OPTIMAL LENGTH OF TOOTH'S ROOT CANAL OBTURATIONRESEARCH JOURNAL OF PHARAMCEUTICAL, BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES7(6)188420160975-8585
APOSTOLOSKA S.,RENXHOVA V., EFTIMOVSKA M.,EMINI LМИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН ТРЕТМАН ЗА ЕСТАТСКИ РЕСТАВРАЦИИ СО КОМПОЗИТНИ ЛАМИНАТИINFO.STOMATOLOSKA KOMORA NA R.M223-252015
AJETI N, APOSTOLLSKA S, VULA V.,EMINI L,PUSTINA T, KELMENDI T.MAXILLARY SECOND MOLAR WITH SINGLE ROOT AND SINGLE CANAL –CASE REPORTOPEN JOURNAL OF STOMATOLOGY547-5220152160-8709
RENXHOVA V, APOSTOLOSKA S, EFTIMOVSKA M, EMINI L,RISTOSKA STHE EFFECT OF ND:YAG LASER IN DENTIN HYPERSENSIVITY TREATMENTMACEDONIAN DENTAL REVIEWSPECIAL EDITION25-342015
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SAHMEDIN SALI, LINDIHANA EMINITHE INFLUENCE OF CHLOREXIDINE ON THE BACTERIAL STRUCTURE OF THE DENTAL PLAQUEHEALTH CARE CHALLENGES OF THE TWENTY FIRST CENTURY TETOVË
LINDIHANA EMINI, SONJA APOSTOLSKA, SAHMEDIN SALI, NEXHMIJE AJETITHE THREE -DIMENSIONAL EVALUATION OF THE VOLUME AND HOMOGENITY OF THE OBTURATE MATERIAL IN THE TOOTH ROOT CANALS OBTURATED WITH GUTTA-FLOW AND THERMAFILLHEALTH CARE CHALLENGES OF THE TWENTY FIRST CENTURY TETOVË
LINDIHANA EMINI, SONJA APOSTOLSKA, SAHMEDIN SALI, NEXHMIJE AJETITHE THREE DIMESIONAL EVALUATION OF THE VOLUME AND HOMOGENITY OF THE OBTURATE MATERIAL IN TOOTH WITH ROOT CANALS OBTURATED WITH GUTTA-FLOW NAD THERMAFILL.HEALTH CARE CHALLENGES OF THE TWENTY FIRST CENTURYTETOVË
SAHMEDIN SALI, LINDIHANA EMINITHE INFLUENCE OF CHLOREXIDINE ON THE QUANTITATIVE STRUCTURE OF THE DENTAL PLAQUECONTEMPORARY TRENDS OF MEDICAL SCIENCE AND THE DEVELOPMENT OF DYNAMIC OF MODERN MEDICINETETOVË
TEFIK ISMAILI, KUJTIM SHALA, LINDIHANA EMINIPREVALENCA E PADHËMBËSISË NË RAJONIN E GOSTIVARITKONGRESI I V TË MBARËKOMBËTARE I STOMATOLOGJISË PRISHTINË
MAROSHI M, SEJDINI M.,EMINI L.,SHTREZI L.ANALYSIS OF MORPHOLOGY OF MAXILLARY FIRST PREMOLAR.KISCOMS IIISTRUGE
GÖRDUYSUS, Z. YILMAZ, D. GÜLMEZ, M. GÖRDUYSUS, L. EMINI, C. KAYA, V. HOXHAEVALUATION OF BACTERIAL REDUCTION IN INFECTED ROOT CANALS TREATED WITH CALCIUM HYDROXIDE AFTER CLEANING AND SHAPING USIN MANUALLY AND ROTARY INSTRUMENTS.: AN IN VIVO STUDYSTUDYTÜRK ENDODONTI DERNEGI 4.BILIMSEL ENDODONTI SEMPOZYUMU
STAVILECI M., HOXHA V., EMINI L.,BAJRAMI DVLERËSIMI I PH-SË NË KANALIN E RRËNJËS SË DHËMBIT PAS TRAJTIMIT ME PREPARATE TË KALCIUM HIDROKSIDIT, STOMATOLOGJIA SOTSTRUGË, RM
LINDIHANA E , APOSTOLSKA S , RENDZOVA V , AJETI NDETERMINING THE SEALING ABILITY OF FOUR ROOT’S CANAL FILLING TECHNIQUES BY MICRO-CT18TH ESE BIENNAL CONGRESSBRUKSEL, BELGJIK
AJETI NEXHMIJE , APOSTOLSKA SONJA,KELMENDI TRINGA, VULA VIOLETA, EMINI LINDIHANA, ALIU XHEVDET,PUSTINA TEUTAANTIBACTERIAL EFFECTS OF ND:YAG LASER IRRADIATION IN INFECTED ROOT CANAL. IN VIVO STUDY18TH ESE-BIENNAL CONGRESBRUKSEL, BELGJIK
EMINI LINDIHANAKARIESI I DHËMBIT DHE METODAT BASHKËKOHORE TË PREVENIMITDITA BOTËRORE E STOMATOLOGUTTETOVË
EMINI LINDIHANA,SAHMEDIN SALI, APOSTOLSKA SONJA, RENDZOVA VASILKAMICRO-CT ASSESMENT OF DIFFERENT ROOT CANAL OBTURATION TECHNIQUESCONTEMPORARY TRENDS OF MEDICAL SCIENCES AND THE DEVELOPMENT DYNAMIC OF MODERN MEDICINETETOVE
APOSTOLSKA SONJA, RENDZOVA VASILKA, AJETI NEXHMIJE, EMINI LINDIHANAANTIBACTERIAL EFFICACY OF GASEOUS OZONE AND ND:YAG LASER : IN VIVO STUDY FDI, ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESPOZNAN, POLAND
MAQELLARA A, BILALLI A, ELJEZI M, ALIJI Y, OSMANI S, KOLASHINAC E, MAQELLARA F, EMINI L.THE IMPACT OF DARK CHOCOLATE IN TOOTH DECAYSTUDENTSKI KONGRES : HRANA -ISHRANA-ZDRAVLJESARAJEVË, R.E BOSNJËS
EMINI LINDIHANAТРЕТМАН НА ИНФИЦИРАНИ КОРЕНСКИ КАНАЛИОД ОТПЕЧАТОК ДО РЕШЕНИЕ НА АНОМАЛИИТЕ ВО СЕКОЈДНЕВНАТА ПРАКСАKUMANOVË
EMINI LINDIHANATRAJTIMI I KANALEVE TË INFEKTUARA TË DHËMBËVE, MATERIALET DHE METODAT BASHKËKOHORE PËR PËRDORIM PRAKTIKADVANCED DENATL ACADEMY DAYSTIRANË, R.E SHQIPËRISË
EMINI L.,APOSTOLLSKA S., RENXHOVAКАНАНАЛНАТА ОПТУРАЦИЈА НА КОРЕНСКИТЕ КАНАЛИ НА ЗАБИТЕ ОПТУРИРАНИ СО GUTTAFLOW И THERMAFILL ТЕХНИКАТА ОЦЕНУВАНИ СО ПОМОШ НА МИКРОКОМПЈУТЕР ТОМОГРАФИЈАТА.МСД-КОНГРЕСOHËR,RM
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.