Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
LULZIME LUTFIU KADRIUTHE INFLUECE OF ECOLOGICAL EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AWARENESS OF THE STUDENTPHILOSOFIKA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESVOL 7-8 2017
ARDITA CEKA TEUTA JUSUFI BAJRAMI LULZIME LUTFIU KADRIUPEDAGOGICAL FUNCTION OF THE TEACHER WORKING IN WITH GIFTED PIPILSJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE NO. 6 / VOL. 898-1012017
LULZIME LUTFIU KADRIU ARDITA CEKA & TEUTA JUSUFI BAJRAMIASSESSMENT OF TEACHERS IN TERMS OF ENCOURAGING AND MANIFESTATION OF THE CREATIVITY IN CREATIVIE TEACHINGJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE NO.33 / VOL.7 199-2062016
TEUTA JUSUFI BAJRAMI LULZIME LUTFIU KADRIU ARDITA CEKATHE OPPORTUNITIES OF CONTEMPORARY SOCIETY IN THE ORGANIZATION AND USE OF CHILDRENS’ LEISURE TIME JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICENO.29 / VOL.7145 - 150 2016
LULZIME LUTFIU KADRIUSTILET (MËNYRAT) E KOMUNIKIMIT NË KLASË “ MESUESI SOT” REVISTË SHKENCORE PEDAGOGJIKENO.48-112017
АРДИТА ЦЕКА & ЛУЛЗИМЕ ЛУТФИУ КАДРИУ СЕМЕЈСТВОТО И НЕЈЗИНАТА ВОСПИТНА ФУНКЦИЈА ,,ПРОСВЕТНО ДЕЛО “ VITI. LXIX , NO. 5102-1072016
LULZIME LUTFIU KADRIU ZHVILLIMI I KULTURËS SË KOMUNIKIMIT TE NXËNËSIT NËPËRMJET SHEMBULLIT PERSONAL TË MËSUESIT MESUESI SOT - REVISTË SHKENCORE PEDAGOGJIKENO.3 8-112016
LULZIME LUTFIU KADRIU & VEHBI KADRIU & VALBONA HABILI SAUKUINTERNACTION AND COMMUNICATION IN SCHOOLSINTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY RESEARCH JOURNAL373-3882016ISSN 2286-4822
ЛУЛЗИМЕ ЛУТФИУ КАДРИУНАСТАВНИКОТ И НЕГОВАТА ФУНКЦИЈА ВО РАЗВОЈОТ НА КРЕАТИВНОСТА ВО НАСТАВАТАПРОСВЕТНО ДЕЛО ,,ПРЕГЛЕДНО НАУЧЕН ТРУД”VITI.LXVIII, NO.180-932015 ISSN 0350-6711
VALBONA HABILI SAUKU & LULZIME LUTFIU KADRIU TEACHER EFFECTIVENESS A CHILDREN’S ACHIEVEMENTEUROPIAN ACADEMIC RESEARCH INTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY RESEARCH JOURNAL VOL.3 ISSUE 88956-89712015
LULZIME LUTFIU KADRIUKOMUNIKIMI NDËRMJET ARSIMTARIT DHE NXËNËSIT FAKTOR I RËNDËSISHËM NË REALIZIMIN E PUNËS EDUKATIVE PHILOSOFIKA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.3-4 / VOL.2 54-60 2015ISSN 1857-9272 (Print)
LULZIME LUTFIU KADRIU & ABDULLA BALLHYSAQËNDRIMI I NXËNËSIT NË ZGJIDHJEN E PROBLEMIT GJATË KOMUNIKIMIT ME MËSUESINSTUDIME SOCIALENR.2 / VOL.997-1042015ISSN 2309 -3455 (Print) ISSN 2309-3471(Online)
LULZIME LUTFIU KADRIUTHE ESTABLISHEMENT OF PUPILS’SKILLES IN CREATIVEPROCEDING BOOKS339-3432015ISBN: 978-9928-133-02-1
LULZIME LUTFIU KADRIUCREATIVITY IN TEACHING –AN INNOVATIVE APPROACH IN EDUCATIONBOOK OF PROCEEDINGS 476-4862014
LULZIME LUTFIU KADRIU & IGBALLE MIFTARIINNOVATIONS – AN ASSUMPTION FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE TEACHINGBOOK OF PROCEEDINGS 270-2812013ISBN 978-954-314-076-3 (CD)
MSC. LULZIME LUTFIU KADRIUTHE STUDENTS` ATTITUDES TOWARDS COMMUNICATION WITHA TEACHERSUT - SCIENTIFIC OBSERVER VOL 1124-1332010ISSN: 1857-6915
LULZIME LUTFIU KADRIUSHKALLËT E LIDHJES NDËRVEPRUESE NË KOMUNIKIMCOGITO<REVISTË MIKSE> VITI II NO. 3 95-992008ISSN 1857 -579X
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
LULYIME LUTFIU KADRIUIDENTIFIKIMI PROFESIONAL I MESUESITJAVA E VEÇANTË E STUDIMEVE TETOVË - UT
ARDITA CEKA & LULZIME LUTFIU KADRIUARSIMI MULTIKULTUROR DHE PENGESAT NË KOMUNIKIMIN MIDIS KULTURASH TË NDRYSHME PIKËTAKIMI DHE DIVERGJENCAT KULTURORE NË BALLKAN TETOVË
LULZIME L. KADRIU,,NDIKIMI I MËSIMIT KREATIV NË PËRQENDRIMIN E NXËNËSVE DHE NXITJEN E AFTËSIVE PËR TË NXËNË ,,JAVA E SHKENCES NË KOSOVË REPUBLIKA E KOSOVËS SEANCA E III FUSHA E EDUKIMIT PRISHTINE
LULZIME LUTFIU KADRIUТHE FUNCTION OF THE ECOLOGICAL EDUCATION IN THE PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT 11-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE TOPIC - KNOWLEDGE IN PRACTICE BANSKO BULGARIA
VEHBI KADRIU & LULZIME LUTFIU KADRIUTHE PREMISES FOR CHANGES IN THE FIELD OF COMMUNICATION CULTURE DISCOURSE IN TEACHING IN THE FUTURE11TH INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS ON THE TOPIC OF "THE FUTURE OF EDUCATION AND EDUCATION FOR THE FUTURE"POREC, CROATIA
LULZIME LUTFIU KADRIU ARDITA CEKA TEUTA JUSUFI BAJRAMIPOLITENESS - THE BASIC PILLAR IN THE FORMATION OF A SUCCESSFUL PERSONALITY FOR PROPER COMMUNICATIONTHIRD INTERNATIONAL CONFERENCE FACULTY OF EDUCATION –BITOLA MANASTIR
ABDULLA BALLHYSA & LULZIME LUTFIU KADRIUPUNA NË GRUP- FAKTOR I RËNDËSISHËM PËR EDUKIMIN NDËRETNIKBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË
LULZIME LUTFIU KADRIUZHVILLIMI I KULTURES SË KOMUNIKIMIT TE NXËNËSIT – FAKTOR QENËSOR NË MARRËDHËNIET NDËRNJERËZORE2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE PHILOSOPHIC FACULTY SICPHF 2014 BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTUROR FACING THE PAST END RETHINKING PEACE IN THE MULTICULTURAL BALKANTETOVË
LULZIME LUTFIU KADRIU,, TEACHER- STUDENT COMMUNICATION: A CRUCIAL FACTOR IN THE REALISATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AND TEACHING”INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “SOCIO-CULTURAL ISSUES AND CHALLENGES OF CONTEMPORANEITY”TETOVË
LULZIME LUTFIU KADRIU ABDULLA BALLHYSAPUPILS’ ATTITUDES IN SOLVING THE PROBLEM OF COMMUNICATING WITH THE TEACHER 9TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE (AIS ) ,,LAW AND VALUES IN CONTEMPORARY SOCIETY“TIRANA- ALBANIA
ВАЛДЕТА ЗЕНУНИ & ЛУЛЗИМЕ ЛУТФИУ КАДРИУ,, УЧЕСТВОТО НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО ОПШТЕСТВОТО И НИВНИТЕ ДОЖИВУВАЊА ВО ПОСТПЕНСОНАЛНИОТ ПЕРИОД”,INTERNATIONAL CONFERENCE ,,ACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITY“SHKUP, MAQEDONI
BEKIM KADRIU & LULZIME LUTFIU KADRIU & IGBALLE MIFTARI,,THE NEEDS OF EDUCATION (LICENSE) IN THE MANAGEMENT OF CHANGES IN SCHOOLS ”RESEARCH AND EDUCATION – CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE” ORGANIZED BY THE FACULTY OF EDUCATION SCIENCES UNIVERSITY OF SHKODRA ,,LUIGJ GURAKUQI”SHKODËR -SHQIPËRI
LULZIME LUTFIU KADRIU MSC . BEKIM KADRIU,, МЕНАЏЕРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАКО СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОМЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО “FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE : ,, THE SCIENCE AND THE SOCIAL DEVLOPMENT “SHKUP, R.MAQEDONISËISBN 978-608-4574-62-0
LULZIME LUTFIU KADRIUFORMIMI I SHKATHTËSIVE TE NXËNËSIT NË MËSIMDHËNIEN KREATIVEALBANIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (AICE) EUROPIAN DIMENSION WITHIN NATIONAL CONTEXT TIRANËISBN: 978-9928-133-02-1
HANA SALIU MYQERENME RUSI LULZIME LUTFIU KADRIU,,THE CRITICAL THINKING SKILES AND THEIR DEVELOPMENT METHOD” RESEARCH AND EDUCATION – CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE” ORGANIZED BY THE FACULTY OF EDUCATION SCIENCES UNIVERSITY OF SHKODRA ,,LUIGJ GURAKUQISHKODËR, SHQIPËRI
LULZIME LUTFIU KADRIU,,CREATIVITY IN TEACHING –AN INNOVATIVE APPROACH IN EDUCATION” 9THE INTERNATIONAL BALKANS EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS EDIRNE - TURKY
LULZIME LUTFIU KADRIU & IGBALLE MIFTARI ,,INNOVATIONS – AN ASSUMPTION FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE TEACHING “INTERNATIONAL CONFERENCE:,, INNOVATIONS, CHALLENGES AND TENDENCIES IN THE POST MODERN EDUCATION”STARA ZAGORA - BULLGARIISBN 978-954-314-076-3
ЛУЛЗИМЕ ЛУТФИУ КАДРИУ-AUTOR, БЕКИМ КАДРИУ, ВАЛДЕТА ЗЕНУНИ, .ЛУЛЗИМ МЕХМЕДИ“КРЕАТИВНАТА РАБОТА НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО ФУНКЦИЈА НА АКТИВНО СТАРЕЕЊЕ’’INTERNATIONAL CONFERENCE ,,ACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITY“SHKUPISBN 978-9989-109-67-6
ЛУЛЗИМЕ ЛУТВИУ КАДРИУНАСТАВНИКОТ КАКО АГЕНС ВО УСПЕШНАТА КОМУНИКАЦИЈА СО УЧЕНИЦИТЕFIFTH SCIENTIFIC CONGRES ,, EDUCATION FOR A HUMAN SOCIETY``- 2010 OHËR, MAQEDONIISBN 978-9989-823-39-8
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
LULZIME LUTFIU KADRIUKOMUNIKIMI MIDIS MËSIMDHËNËSVE DHE NXËNËSVED NË SHKOLLË ÇABEJ2016ISBN 987-608-4819-04-2

View publications by citation.

Publications, in process.