//Rabije Murati
Rabije Murati 2018-10-12T10:00:01+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
RABIJE MURATI DEMOKRATIZIMI I SHKOLLËSPHILOSOPHICA – INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESVO.1: N:1-2 75-7820141857-8454
RABIJE MURATI RËNDËSIA E ARSIMIT PËR DEMOKRACI DHE SHOQËRI QYTETAREPHILOSOPHICA – INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESVO.2: N:3-445-5320151857-8454
RABIJE MURATISTUDENT PARLIAMENT IN FUNCTION OF TRAINING FOR DEMOCRATIC ACTIONINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION297-99 2014ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online)
RABIJE MURATITHE ROLE OF THE TEACHER IN EDUCATIONAL PROCESSTOJNED, THE ONLINE JOURNAL OF NEW HORIZONS IN EDUCATION VOLUME 5, ISSUE 2 75-782015ISSN 2146-7374
RABIJE MURATICONCEPTION AND DEFINITION OF THE DEMOCRATIZATION OF EDUCATIONINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE 6-30173-18320152222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
RABIJE MURATISCHOOL AS EDUCATIONAL INDICATORINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-369-7120162222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
RABIJE MURATIFAMILY IN CONTEMPORARY SOCIETYINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES13-1510-5132016ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
ARDITA CEKA&RABIJE MURATITHE ROLE OF PARENTS IN THE EDUCATION OF CHILDRENINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-561-6420162222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
ARDITA CEKA & RABIJE MURATIVLIJANIETO NA OSNOVNITE USLOVI VRZ VOSPITUVANJETO NA DECATA VO SEMEJSTVOTOPROSVETNO DELO, SPISANIJE ZA TEORIJA I PRAKTIKA VO OBRAZOVANIETO565-7320150350-6711
СВЕТЛАНА ПАНДИЛОСКА ГРНЧАРОВСКА, РАБИЈЕ МУРАТИКАКОВ НАСТАВНИК МУ ТРЕБА НА СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕНАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА НА ТЕМА41-442016ISBN 978-608-244-364-5
MAKFIRETE AMETI & AGIM SALLMANI & RABIJE MURATITEACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTHVOL.3, N-550-5720161857-9310
SVETLANA PANDILOSKA GRNCAROVSKA, FADBI OSMANI, GORDANA STANKOVSKA, RABIJE MURATI, ALEKSANDRA TANESKATHE IMPACT OF THE STUDENTS’ GENDER AND HIGH SCHOOL TYPE ON THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR LIFELONG LEARNINGINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-24108-1142016ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
ARDITA CEKA & RABIJE MURATIPOLOZBATA NA ZENATA VO SOVREMENOTO OPSTESTVOPROSVETNO DELO, SPISANIJE ZA TEORIJA I PRAKTIKA VO OBRAZOVANIETO257-6320160350-6711
RABIJE MURATI, ARDITA CEKATHE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL TEACHINGINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE8-6197-1992017ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
RABIJE MURATIPOZITA DHE ROLI I FAMILJES NË SHOQËRINË BASHKËKOHOREKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SHOQËRORE NË BALLKAN TETOVË2012
RABIJE MURATI & ARDITA CEKA & IBISH KADRIUMEANING AND FUNCTION OF CONTEMPORARY SCHOOLINTERNATIONAL CONFERENCE ON “RESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGE TOWARDS THE FUTURE” ICRAE SHKODËR2013
IBISH KADRIU & ARDITA CEKA & RABIJE MURATITHE ROLE OF NEW LEARNING TECHNOLOGY FOR SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESSINTERNATIONAL CONFERENCE ON “RESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGE TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2013SHKODËR2013
ARDITA CEKA & RABIJE MURATI & IBISH KADRIUTHE IMPACT OF SOCIAL FACTORS IN THE SOCIALIZATION OF CHILDRENINTERNATIONAL CONFERENCE ON “RESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGE TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2013SHKODËR2013
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I SHKOLLËSPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË2013
RABIJE MURATICONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE DEMOCRATIZATION OF EDUCATIONSHKENCA DHE ZHVILLIMI SHOQËRORSHKUP978-608-4574-62-02014
RABIJE MURATIRËNDËSIA E ARSIMIT PËR DEMOKRACI DHE SHOQËRI QYTETAREBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË2014
RABIJE MURATI & ARDITA CEKAPOLITIKA ARSIMORE DHE PËRCAKTIMET STRATEGJIKE TË EDUKIMIT DHE ARSIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËSFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË2015
ARDITA CEKA & RABIJE MURATITHE VALUE OF EDUCATIVE FUNCTION IN RELATION PARENT-SCHOOLEDUCATION IN XXI CENTURY –CONDITION AND PERSPECTIVESSTIP2015
MAKFIRETE AMETI & AGIM SALLMANI & RABIJE MURATITEACHING HUMAN VALUES3RD INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCE TETOVË2016
RABIJE MURATI & MAKFIRETE AMETI & AGIM SALLMANI & AGNESA BESIMIPEDAGOGJIA KRITIKE DHE ZHVILLIMI I IMENDIMIT KRITIKARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË2016
RABIJE MURATIOBRAZOVNATA POLITIKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA – MERKI I INDIKATORI ZA DEMOKRATIZACIJA NA VOSPITNO – OBRAZOVNIOT SISTEMNAUCNA KONFERNECIJA FILOZOFSKI FAKULTET – INSTITUT ZA PEDAGOGIJA SHKUP2014
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
RABIJE MURATIMETODIKA E PUNËS EDUKATIVELUMA, TETOVË 2014978-9989-788-92-5
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I INSTITUCIONEVE EDUKATIVE-ARSIMORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËARBËRIA DESIGN, TETOVË2016978-608-217-033-6
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I SISTEMIT EDUKTIV-ARSIMORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËARBËRIA DESIGN, TETOVË2016978-608-236-077-5
XHELADIN MURATI & RABIJE MURATIUDHËHEQJA E SHKOLLËS SI PROCES ZHVILLIMIDATAPONS DOOEL, SHKUP2017978-608-245-217-3

View publications by citation.

Publications, in process.