Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ARDITA CEKA, RABIJE MURATI, ANKICA ANTOVSKATHE ROLE AND THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY SCHOOLEUROPIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIESVOL.7 ISSUE 12585-5942020ISSN: 2501-1111, ISSN-L:2501-1111
GEZIM XHAMBAZI, RABIJE MURATIPARENTAL CHALLENGES DURING DISTANCE LEARNINGEDUCATION, JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 3-4 / VOL. 270-752020ISSN 2671 - 3268 (PRINT) ISSN 2671 - 3276 (ONLINE)
HAVUSHE REXHEPI, RABIJE MURATI, ARDITA CEKANECESSITY OF PRESCHOOLINSTITUTIONS IN RURAL MUNICIPALITIESEDUCATION, JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 3-4 / VOL. 228-332020ISSN 2671 - 3268 (PRINT) ISSN 2671 - 3276 (ONLINE)
HAVUSHE REXHEPI, RABIJE MURATIIMPLEMENTING THE LEARNING FORMS IN EDUCATIONAL AND TEACHING PROCESSEDUCATION, JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 1-2/VOL. 157-622019ISSN 2671 - 3268 (PRINT) ISSN 2671 - 3276 (ONLINE)
RABIJE MURATI, ARDITA CEKA, AGNESA BESIMITHE TEACHER AND CHANGES IN EDUCATIONEUROPIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIESVOL.6 ISSUE 4317-3222019ISSN: 2501-1111, ISSN-L:2501-1111
RABIJE MURATI, AGNESA BESIMIDEMOCRATIC EDUCATION OF STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOLINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICEVOL.10, NO.2026-302019ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
RABIJE MURATI, AGNESA BESIMIPEDAGOGJIA KRITIKE DHE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIKPHILOSOPHICA – INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO. 7 / VO. 4104-1062017ISSN 1857-9272
RABIJE MURATI, ARDITA CEKATHE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL TEACHING INTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICENO. 6 / VOL. 8 197-1992017ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
SVETLANA PANDILOSKA GRNCAROVSKA, FADBI OSMANI, GORDANA STANKOVSKA, RABIJE MURATI, ALEKSANDRA TANESKATHE IMPACT OF THE STUDENTS’ GENDER AND HIGH SCHOOL TYPE ON THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR LIFELONG LEARNINGINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICENO. 24 / VOL. 7 108-1142016ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
MAKFIRETE AMETI, AGIM SALLMANI, RABIJE MURATITEACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTHNO. 5 / VOL. 32016ISSN 1857-9310
SVETLANA PANDILOSKA GRNCAROSKA, RABIJE MURATIKAKOV NASTAVNIK MU TREBA NA SOVREMENOTO UCILISTEУЧИТЕЛОТ И СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ41-442016ISBN 978-608-244-364-5
RABIJE MURATIFAMILY IN CONTEMPORARY SOCIETYINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO. 1/VOL.13510-5132016ISSN: 2458-9489
RABIJE MURATI, ARDITA CEKATHE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL TEACHINGINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE8-6197-1992017ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
ARDITA CEKA & RABIJE MURATIPOLOZBATA NA ZENATA VO SOVREMENOTO OPSTESTVOPROSVETNO DELO, SPISANIJE ZA TEORIJA I PRAKTIKA VO OBRAZOVANIETO257-6320160350-6711
SVETLANA PANDILOSKA GRNCAROVSKA, FADBI OSMANI, GORDANA STANKOVSKA, RABIJE MURATI, ALEKSANDRA TANESKATHE IMPACT OF THE STUDENTS’ GENDER AND HIGH SCHOOL TYPE ON THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR LIFELONG LEARNINGINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-24108-1142016ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
MAKFIRETE AMETI & AGIM SALLMANI & RABIJE MURATITEACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTHNO.5 / VOL. 350-5720161857-9310
СВЕТЛАНА ПАНДИЛОСКА ГРНЧАРОВСКА, РАБИЈЕ МУРАТИКАКОВ НАСТАВНИК МУ ТРЕБА НА СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕНАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА НА ТЕМА41-442016ISBN 978-608-244-364-5
ARDITA CEKA & RABIJE MURATIVLIJANIETO NA OSNOVNITE USLOVI VRZ VOSPITUVANJETO NA DECATA VO SEMEJSTVOTOPROSVETNO DELO, SPISANIJE ZA TEORIJA I PRAKTIKA VO OBRAZOVANIETO565-7320150350-6711
ARDITA CEKA&RABIJE MURATITHE ROLE OF PARENTS IN THE EDUCATION OF CHILDRENINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-561-6420162222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
RABIJE MURATIFAMILY IN CONTEMPORARY SOCIETYINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES13-1510-5132016ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
RABIJE MURATISCHOOL AS EDUCATIONAL INDICATORINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-369-7120162222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
RABIJE MURATICONCEPTION AND DEFINITION OF THE DEMOCRATIZATION OF EDUCATIONINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE 6-30173-18320152222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
RABIJE MURATITHE ROLE OF THE TEACHER IN EDUCATIONAL PROCESSTOJNED, THE ONLINE JOURNAL OF NEW HORIZONS IN EDUCATION VOL. 5 ISSUE 2 75-782015ISSN 2146-7374
RABIJE MURATISTUDENT PARLIAMENT IN FUNCTION OF TRAINING FOR DEMOCRATIC ACTIONINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION297-99 2014ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online)
RABIJE MURATI RËNDËSIA E ARSIMIT PËR DEMOKRACI DHE SHOQËRI QYTETAREPHILOSOPHICA – INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.3-4 / VOL. 2 45-5320151857-8454
RABIJE MURATI DEMOKRATIZIMI I SHKOLLËSPHILOSOPHICA – INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO. 1-2 / VOL. 1 75-7820141857-8454
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ARDITA CEKA, VAKDETA ZENUNI-IDRIZI, RABJE MURATIUSE OF TECHNOLOGY, REFLECTION ON CHILDREN’S EDUCATIONEARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: CHALLENGES&PERSPECTIVESKORÇË
VALDETA ZENUNI-IDRIZI, RABIJE MURATI, ARDITA CEKATHE FORMING OF TRAITS OF THE CHILD’S CHARACTER-THE CHALLENGE OF GOOD EDUCATIONEARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: CHALLENGES&PERSPECTIVESKORÇË
RABIJE MURATI, ARDITA CEKA, VALDETA ZENUNI-IDRIZITHE DEVELOPMENT OF IMAGINATION TO PRESCHOOL CHILDRENEARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: CHALLENGES&PERSPECTIVESKORÇË
RABIJE MURATI, AGNESA BESIMIBULLYING – PUPIL’S BEHAVIOR AND TYPES OF BULLYINGKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE E FAKULTETIT PEDAGOGJIKTETOVË
HAVUSHE REXHEPI, RABIJE MURATIIMPLEMENTING THE LEARNING FORMS IN EDUCATIONAL AND TEACHING PROCESSKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE E FAKULTETIT PEDAGOGJIKTETOVË
RABIJE MURATIPLURALIZMI POLITIK DHE PEDAGOGJIKBEGINNINGS OF POLITICAL PLURALISM IN MACEDONIA AND POST-COMMUNISMSHKUP
RABIJE MURATISHKOLLA SI INDIKATOR EDUKATIVCONTEMPORARY PERSPECTIVES OF EDUCATIONAL WORKPRESHEVË
RABIJE MURATI, AGNESA BESIMIPOSITION, ROLE АND EMPOWERMENT OF WOMEN IN SOCIETYMEETING POINT AND CULTURAL DIVERGENCES IN THE BALKANTETOVË
RABIJE MURATI, ARDITA CEKAIMPACT OF THE ENVIRONMENT IN THE SOCIALIZATION OF CHILDRENINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “EDUCATION IN XXI CENTURY –CONDITION AND PERSPECTIVES SHTIP
RABIJE MURATIRËNDËSIA E ARSIMIT PËR DEMOKRACI DHE SHOQËRI QYTETAREBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I SHOQËRISË DHE REFLEKSIONI I SAJ NË SISTEMIN EDUKATIVO-ARSIMORSHOQATA E PEDAGOGËVE NË TETOVËTETOVË
RABIJE MURATIPOZITA DHE ROLI I FAMILJES NË SHOQËRINË BASHKËKOHOREKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SHOQËRORE NË BALLKAN TETOVE
RABIJE MURATI, ARDITA CEKA, IBISH KADRIUMEANING AND FUNCTION OF CONTEMPORARY SCHOOLRESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGE TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2013SHKODERISSN: 2308 - 0825
RABIJE MURATIOBRAZOVNATA POLITIKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA – MERKI I INDIKATORI ZA DEMOKRATIZACIJA NA VOSPITNO – OBRAZOVNIOT SISTEMNAUCNA KONFERNECIJA FILOZOFSKI FAKULTET – INSTITUT ZA PEDAGOGIJA SHKUP
RABIJE MURATI & MAKFIRETE AMETI & AGIM SALLMANI & AGNESA BESIMIPEDAGOGJIA KRITIKE DHE ZHVILLIMI I IMENDIMIT KRITIKARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË
MAKFIRETE AMETI & AGIM SALLMANI & RABIJE MURATITEACHING HUMAN VALUES3RD INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCE TETOVË
ARDITA CEKA & RABIJE MURATITHE VALUE OF EDUCATIVE FUNCTION IN RELATION PARENT-SCHOOLEDUCATION IN XXI CENTURY –CONDITION AND PERSPECTIVESSTIP
RABIJE MURATI & ARDITA CEKAPOLITIKA ARSIMORE DHE PËRCAKTIMET STRATEGJIKE TË EDUKIMIT DHE ARSIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËSFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË
RABIJE MURATIRËNDËSIA E ARSIMIT PËR DEMOKRACI DHE SHOQËRI QYTETAREBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË
RABIJE MURATICONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE DEMOCRATIZATION OF EDUCATIONSHKENCA DHE ZHVILLIMI SHOQËRORSHKUP978-608-4574-62-0
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I SHKOLLËSPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË
ARDITA CEKA & RABIJE MURATI & IBISH KADRIUTHE IMPACT OF SOCIAL FACTORS IN THE SOCIALIZATION OF CHILDRENINTERNATIONAL CONFERENCE ON “RESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGE TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2013SHKODËR
IBISH KADRIU & ARDITA CEKA & RABIJE MURATITHE ROLE OF NEW LEARNING TECHNOLOGY FOR SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESSINTERNATIONAL CONFERENCE ON “RESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGE TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2013SHKODËR
RABIJE MURATI & ARDITA CEKA & IBISH KADRIUMEANING AND FUNCTION OF CONTEMPORARY SCHOOLINTERNATIONAL CONFERENCE ON “RESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGE TOWARDS THE FUTURE” ICRAE SHKODËR
RABIJE MURATIPOZITA DHE ROLI I FAMILJES NË SHOQËRINË BASHKËKOHOREKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SHOQËRORE NË BALLKAN TETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
XHELADIN MURATI & RABIJE MURATIUDHËHEQJA E SHKOLLËS SI PROCES ZHVILLIMIDATAPONS DOOEL, SHKUP2017978-608-245-217-3
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I SISTEMIT EDUKTIV-ARSIMORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËARBËRIA DESIGN, TETOVË2016978-608-236-077-5
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I INSTITUCIONEVE EDUKATIVE-ARSIMORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËARBËRIA DESIGN, TETOVË2016978-608-217-033-6
RABIJE MURATIMETODIKA E PUNËS EDUKATIVELUMA, TETOVË 2014978-9989-788-92-5
RABIJE MURATIDEMOKRATUZACIJA NA VOSPITNO-OBRAZOVNIOT SISTEM VO REPUBLIKA MAKEDONIJALUMA GRAFIK2018978-608-66264-0-2
RABIJE MURATIDEMOKRACIA NË SHKOLLËLUMA GRAFIK2019978-608-4800-65-1
RABIJE MURATIMËSUESI BASHKËKOHOR DHE ARSIMI CILËSORLUMA GRAFIK2019978-608-245-438-2

View publications by citation.

Publications, in process.