Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
HYRJE NË ADMINISTRATË PUBLIKE 6 OB
FILLET E SË DREJTËS 6 OB
HYRJE NË EKONOMI 6 OB
GJUHË ANGLEZE I 6 OB
E DREJTA AFARISTE 4 ZGJ
DOKIMOLOGJIA 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
E DREJTA KUSHTETUESE 6 OB
EKONOMIA SEKTORIT PUBLIK 6 OB
TEKNOLOGJI INFORMATIVE 6 OB
GJUHË ANGLEZE II 6 OB
E DREJTA NDËRKOMBTARE HUMANITARE 4 ZGJ
SOCIOLOGJIA E KULTURËS 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
BAZAT E MENAXHIMIT 6 OB
PARIMET E KONTABILITETIT 6 OB
E DREJTA ADMINISTRATIVE 6 OB
SISTEMI I INFORMIMIT PUBLIK 5 ZGJ
E DREJTA FINANCIARE 5 ZGJ
SOCIOLOGJIA POLITIKE 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
E DREJTA EPUNES 6 OB
BAZAT E STATISTIKËS 6 OB
MENAXHIMI I RESURSEVE NJERZORE 6 OB
SHKRIMI AKADEMIK 5 ZGJ
MENAXHIMI ME RISKUN 5 ZGJ
MËSIM I PËRJETSHËM 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
FINANCAT PUBLIKE 7 OB
PARTITË POLITIKE 7 OB
VETQEVERISJA LOKALE 7 OB
KONTABILITETI I ADMINI. DHE KONTABILITETI I
OJP-ve
6 ZGJ
3 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
MODELET ZGJEDHORE 7 OB
SISTEMI I NËNPUNËSVE SHTETËROR 7 OB
ETIKA NË ADMINISTRATË PUBLIKE 7 OB
INTEGRIMET EKONOMIKE EUROPIANE 6 ZGJ
LËNDË OPCIONALE 3 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
MENAXHIMI I PUNËS NË ZYRE 6 OB
MARRËDHËNIET DHE ORGANIZATAT NDËRKOMBTARE 6 OB
TË DREJTAT E NJERIUT DHE SHËRBIMET PUBLIKE 6 OB
EKONOMIA GLOBALE 6 ZGJ
SJELLJET ORGANIZATIVE NË ADMINI.PUBLIKE 6 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTARE 6 OB
MENAXHIMI NËADM.PUBLIKE DHE RIORGANIZIMI 6 OB
PUNA PRAKTIKE 10 OB
SISTEMET POLITIKE 4 ZGJ
E DREJTA PUBLIKE POLICORE 4 ZGJ