2022-11-25T09:50:53+02:00

Fakulteti i Administrimit të Biznesit Fakulteti i Administrimit të Biznesit ofron një gamë të gjerë të programeve studimore të ciklit të parë dhe të [...]

2022-11-24T17:49:30+02:00

Fakulteti i Arteve si pjesë integrale e Universitetit të Tetovës, me programet studimore të Artit figurativ, Artit muzikor dhe Artit dramatik, paraqet themelin e [...]

2022-11-24T16:29:36+02:00

Vizioni dhe qëllimi Rritja e vazhdueshme e popullsisë në rruzullin tokësor, kërkon nga bujqësia rritjen e sasisë dhe cilësisë së ushqimit, ndërkaq zvogëlimi i [...]

2022-11-24T17:37:02+02:00

Në Fakultetin Ekonomik organizohen studime sipas modelit 3+2 dhe 4+1. Çfarë ofron Fakulteti Ekonomik? Programe tё akredituara (sipas sistemit tё Bolonjёs), qё janë tё [...]

2022-11-04T12:16:24+02:00

Historiku: Fakulteti Filologjik, si njësi akademike e Universitetit të Tetovës, ka një traditë dhe përvojë po aq sa vetë Universiteti (1994). Në kuadër të [...]

2022-11-25T09:52:33+02:00

Programet studimore të Fakultetit Filozofik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës. Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2022-11-25T09:55:53+02:00

Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë, synon t’i aftësoj studentët e ardhëshëm për pozita dhe vende të punës në organet e [...]

2022-11-07T14:31:32+02:00

Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik [...]

2022-11-24T17:41:01+02:00

Programet studimore të Fakultetit Pedagogjik janë dizajnuar sipas parimeve të Sistemit të Bolonjës. Qëllimi është që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2022-10-06T15:27:19+02:00

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore organizon studimet themelore në tetë programe studimore, që zgjasin katër vjet, kurse studenti grumbullon gjithsej 240 kredi. Ky fakultet realizon [...]

2022-11-24T17:43:17+02:00

Studimet e mjekësisë dhe stomatologjisë kanë për qëllim përgatitjen profesionale të kuadrit i cili do te jetë i mjaftueshëm për kontekstin gjeografik dhe demografik. [...]

2022-11-14T16:51:52+02:00

Fakulteti i Shkencave Aplikative zgjeron, pasuron dhe avancon punën e vet akademike dhe praktike, duke iu përshtatur trendeve dhe standardeve bashkëkohore, para së gjithash tregut [...]

2022-09-20T10:57:16+02:00

Studentët e diplomuar në programet e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit përgatiten dhe kualifikohen për punë në lëmin e zhvillimit dhe kërkimit për detyrat [...]

2021-06-08T11:50:11+02:00

Instituti Ekologjik dhe Teknologjik Të arriturat shkencore për mjedisin jetësor sot ekologjinë e trajtojnë si shkencë interdisciplinare që merret me studimin e problemeve [...]