Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
HYRJE NE EKONOMI 6 OB
TEKNOLOGJI INFORMATIVE 6 OB
MATEMATIKA 6 OB
GJUHE ANGLEZE I 4 OB
E DREJTA AFARISTE 6 ZGJ
FITNESI 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
MIKROEKONOM 7 OB
BAZAT DHE PARIMET E KONTABILITETIT 6 OB
GJUHE ANGLEZE II 4 OB
MATEMATIKA PER EKONOMIST 6 OB
BIZNES NDERKOMBETARE 5 ZGJ
MARKETINGU SPORTIV 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
BAZAT E MENAXHIMIT 6 OB
MAKROEKONOMI 6 OB
NDERRMARJET E BIZNESIT TE VOGEL 6 OB
KONTABILITETI FINANCIAR 5 ZGJ
E DREJTA E PUNES 5 ZGJ
ETIKA NE BIZNES 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
BAZAT E MARKETINGUT 6 OB
FINANCAT PUBLIKE 6 OB
STATISTIKA PER BIZNES 6 OB
MENAXHIMI ME RESURSET NJERZORE 5 ZGJ
EKONOMIA E SIGURIMEVE 5 ZGJ
E DREJTA DHE PUNET E BRENDHME NE BE 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
FINANCAT NDERKOMBETARE 6 OB
VENDOSJE BIZNESORE 6 OB
EKONOMETRI 6 OB
KONTABILITETI I ORGANIZATAVE JOPROFITABILE 5 ZGJ
MARKETING NDERKOMBETARE 5 ZGJ
NDRYSHIMET SHOQERORE DHE GLOBALIZIMI 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
NDERRMARESI 8 OB
MENAXHIMI FINANCIAR 8 OB
TREGJET DHE INSTITUCIONET FINANCIARE 7 OB
MENAXHIMI I SISTEMIT INFORMATIV 5 ZGJ
BIZNES KOMUNIKIMI 5 ZGJ

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
MENAXHIMI BANKAR 6 OB
INTEGRIMET EKONOMIKE EUROPIANE 7 OB
FINANCAT E KORPORATAVE 7 OB
PLANIFIKIMI NE EKONOMI 5 ZGJ
INSTITUCIONET LOKALE DHE ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL 5 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
KONTROLLI DHE REVIZIONI 7 OB
EKONOMI MONETARE 6 OB
EKONOMIA E SEKTORIT PUBLIK 7 OB
MARKETINGU STRATEGJIK 5 ZGJ
MENAXHIMI ME RISKUN 5 ZGJ