Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji e gjuhës frënge I 6 OB
Gjuhë bashkëkohore frënge I 6 OB
Letërsi frënge I 6 OB
Gjuhë latine I 6 OB
Praktikum i gjuhës shqipe 3 ZGJ
Gjuhë italiane I 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Gjuhë gjermane I 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji e gjuhës frënge II 6 OB
Gjuhë bashkëkohore frënge II 6 OB
Letërsi frënge II 6 OB
Gjuhë latine II 6 OB
Teori e letërsisë 3 ZGJ
Gjuhë italiane II 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 3 ZGJ
Gjuhë gjermane II 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Fonetika e gjuhës frënge I  6 OB
Gjuhë bashkëkohore frënge III  6 OB
Letërsi frënge III  6 OB
Gjuhë latine III  6 OB
Qytetërim francez I  2 OB
Gjuhë maqedone I  2 OB
Gjuhë italiane III  2 ZGJ
Gjuhë angleze III  2 ZGJ
Lëndë opcionale  2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Fonetika e gjuhës frënge II 6 OB
Gjuhë bashkëkohore frënge IV 6 OB
Letërsi frënge IV 6 OB
Gjuhë latine IV 6 OB
Qytetërim francez II 2 ZGJ
Gjuhë maqedone II 2 ZGJ
Gjuhë italiane IV 2 ZGJ
Gjuhë angleze IV 2 ZGJ
Lëndë opcionale 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Leksikologji e gjuhës frënge I 6 OB
Gjuhë bashkëkohore frënge V 6 OB
Letërsi frënge V 6 OB
Metodika e gjuhës frënge I 6 OB
Gjuhë latine V 2 ZGJ
Histori e gjuhës frënge I 2 ZGH
Pedagogji 2 ZGJ
Sociologjia e arsimit 2 ZGJ
Lëndë opcionale 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Leksikologji e gjuhës frënge II OB
Gjuhë bashkëkohore frënge VI OB
Letërsi frënge VI OB
Metodika e gjuhës frënge II OB
Gjuhë latine VI ZGJ
Histori e gjuhës frënge II ZGJ
Psikologji ZGJ
Didaktikë ZGJ
Lëndë opcionale OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksa e gjuhës frënge I 7 OB
Gjuhë bashkëkohore frënge VII 7 OB
Letërsi frënge VII 6 OB
Metodologji e hulumtimit shkencor 4 ZGJ
Analizë teksti 4 ZGJ
Përkthim frëngjisht-shqip 4 ZGJ
Gramatika krahasuese 4 ZGJ
Lëndë opcionale 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksa e gjuhës frënge II 7 OB
Gjuhë bashkëkohore frënge VIII 7 OB
Letërsi frënge VIII 6 OB
Punimi i diplomës 10 OB