Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Fonetikë dhe Fonologji 1 5 OB
Teori e letërsisë 1 5 OB
Letërsi për fëmijë 1 4 OB
Letërsi e vjetër shqiptare 1 4 OB
Letërsi popullore 1 3 OB
Gjuhë angleze 1 3 OP
Drejtshkrim 1 3 ZGJ
Analizë dhe interpretim 3 ZGJ
Shkrim kreativ 3 ZGJ
Fonetikë historike 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Fonetikë dhe fonologji 2 5 OB
Teori e letërsisë 2 5 OB
Letërsi për fëmijë 2 4 OB
Letërsi e vjetër shqiptare 2 4 OB
Letërsi popullore 2 3 OB
Gjuhë angleze 2 3 OP
Drejtshkrim 2 3 ZGJ
Informatikë 3 ZGJ
Historia e librit 3 ZGJ
Redakturë gjuhësore 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji 1 5 OB
Leksikologji 1 3 OB
Gjuhë angleze 3 3 OB
Romantizmi në letërsinë shqiptare 1 5 OB
Gjuhë maqedone 1 3 OB
Drama dhe teatri shqiptar 3 OB
Letërsia e Evropës Juglindore 1 3 ZGJ
Publicistikë 3 ZGJ
Historia e gramatikës 3 ZGJ
Shkrim akademik 3 ZGJ
Sociologjia e politikës 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji 2 5 OB
Leksikologji 2  3 OB
Gjuhë angleze 4  3 OB
Romantizmi në letërinë shqiptare 2  5 OB
Gjuhë maqedone 2  3 OB
Teoritë letrare  3 OB
Letërsi e Evropës Juglindore 2  3 ZGJ
Eseistikë  3 ZGJ
Ekskomunikimi letrar  3 ZGJ
Semiologji  3 ZGJ
Sociologjia e kulturës  2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Dialektologji 1  3 OB
Sintaksë 1  5 OB
Realizmi në letërsinë shqiptare 1  4 OB
Gjuhësi e përgjithshme 1  3 OB
Letërsi botërore 1  4 OB
Pedagogji  3 OB
Sociologjia e kulturës  3 ZGJ
Histori e ideve  3 ZGJ
Mitologji  3 ZGJ
Një autor – Faik Konica  3 ZGJ
Ballkanistikë  3 ZGJ
Hyrje në edukimin special dhe rehabilitim  2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksë 2  5 OB
Dialektologji 2  3 OB
Gjuhësi e përgjithshme 2  3 OB
Realizmi në letërsinë shqiptare 2  4 OB
Letërsi botërore 2  4 OB
Psikologji  3  OB
Etnolinguistikë  3 ZGJ
Stilistikë  3  ZGJ
Një autor – Ismail Kadare  3 ZGJ
Etnologji  3  ZGJ
Futboll i vogël  2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Letërsi e krahasuar 1 4 OB
Metodika e gjuhës shqipe 1  4 OB
Estetikë 1  4 OB
Historia e gjuhës shqipe  3 OB
Letërsi bashkëkohore shqiptare (poezia) 1  7 OB
Metodologji e hulumtimit shkencor 1  3 ZGJ
Analizë gjuhësore e tekstit  3 ZGJ
Komunikimi ndërkulturor  3 ZGJ
Intertekstualiteti dhe ndërtekstualiteti  3 ZGJ
Onomastikë 3 ZGJ
Fitnes 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Letërsi bashkëkohore shqiptare (proza) 2  4 OB
Letërsi e krahasuar 2  3 OB
Metodika e gjuhës shqipe 2  4 OB
Estetikë 2  3 OB
Punimi i diplomës  8 OB
Metodologjia e hulumtimit shkencor 2  3 ZGJ
Morfo-Sintaksë  3 ZGJ
Historia e artit  3 ZGJ
Teoria e romanit  3 ZGJ
Akrobatikë  2 OP