Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Matematika I  6 OB
Fizika Inxhinierike  5 OB
Materialet inxhinierike I  5 OB
Kimia inxhinierike  4 OB
Gjuhë angleze teknike I  4 OB
Teknologjia informative-shkathtësite e avancuara  3 ZGJ
Problemet ekonomike me exel  3 ZGJ
Materialet polimerike  3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Matematika II  6 OB
Bazat e ekonomisë  6 OB
Materialet inxhinierike II  6 OB
Gjuhë angleze teknike II  4 OB
Vizatim teknik dhe grafika kompjuterike  3 ZGJ
Kimia fizike  3 ZGJ
Bazat e të dhënave – ACCESS  3 ZGJ
Lëndë OP – S2  2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Mekanika teknike 6 OB
Bazat e elektroteknikës 6 OB
Informatika për ekonomist 5 OB
Statistika 5 OB
Përgaditje e lëndëve të para 3 ZGJ
Ekonomia e ndërmarjes 3 ZGJ
Zhvillimi i produkteve të reja 3 ZGJ
Lëndë OP – S3 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Termodinamika 6 OB
Detalet e makinave me konstruksion  5 OB
Mbrojtja e mjedisit jetësor  6 OB
Teknologjia prodhuese I  5 OB
Bazat e kontabilitetit me biznis  3 ZGJ
Korozioni dhe mbrojtja  3 ZGJ
Logjistika afariste  3 ZGJ
Lëndë OP – S4  2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Energjia, burimet e energjisë 6 OB
Teknologjia prodhuese II 6 OB
Menaxhimi i ndërmarjeve industriale 5 OB
Automatizimi i proceseve prodhuese 5 OB
Biznisi ndërkombëtar 3 ZGJ
Provat dhe kontrolli i produkteve 3 ZGJ
Mbrojtja e ujërave 3 ZGJ
Lëndë OP – S4 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Menaxhimi i mjedisit jetësor 5 OB
Marketingu dhe analiza e tregut  4 OB
Praktike profesionale  5 OB
Punimi i diplomës  10 OB
Menaxhimi me mbeturinat  3 ZGJ
Menaxhimi i kualitetit të prodhimit  3 ZGJ
Menaxhimi i përgjithshem i kualitetit të prodhimit  3 ZGJ