Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Matematika I 4 OB
Gjeometria deskriptive 4 OB
Mekanika teknike 4 OB
Konstruknsionet ndërtimore 4 OB
Gjuha shqipe dhe kultura 2 OB
Bazat e CAD-it 3 OP
Gjuhë angleze (gjermane) 3 ZGJ
Mbrojtja në punë 3 ZGJ
Fizika ndërtimore 3 ZGJ
Lëndë OP – S1; Sport dhe rekreacion 3 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Matematika II 5 OB
Materialet ndërtimore 4 OB
Vizatimi teknik i objekteve-aplikimi i ACAD 3 OB
Rezistenca e materialeve 4 OB
Shkrim akademik 2 OB
Gjuhë angleze II (Gjermane II) 4 ZGJ
Bazat e ekonomisë në ndërtimtari 4 ZGJ
Bazat e informatikës 2 ZGJ
Bazat e programimit 2 ZGJ
Lëndë OP – S2; Fudboll i vogël 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Teoria e konstruksioneve I 7 OB
Gjeodezia 7 OB
Mekanika e fluideve 5 OB
Gjeomekanika 5 OB
Konstruksionet e drurit 4 ZGJ
Objektet hidroteknike 4 ZGJ
Ujesjellesi dhe meliorimi 4 ZGJ
Lëndë OP – S3; Fitnes 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Konstruksione betoni I OB
Konstruksione metalike I OB
Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve OB
Gjeologjia inxhinierike OB
Punët e dheut dhe tunelet ZGJ
Stabiliteti dhe dinamika e konstruksioneve ZGJ
Ujësjellësi dhe kanalizimi ZGJ
Sistemet për mbrojtje të ambientit ZGJ
Rregullativa ligjore në ndërtimtari ZGJ
Lëndë OP – S4; Kapituj të përzgjedhur të fizikës OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Organizimi i ndërtimit dhe mekanizimi 6 OB
Projektimi i fundamenteve 6 OB
Planifikimi i infrastrukturës 6 OB
Bazate e tuneleve 6 ZGJ
Teknika dhe teknologjia e betonit 6 ZGJ
Konstruksionet rrugore 6 ZGJ
Rregullimi i lumejve 6 ZGJ
FIDIK 6 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Përpunimi i projektit 6 OB
Punimi i tezës së Bachelorit 9 OB
Urbanizimi i vendbanimeve 5 OB
Shqyrtimi i konstruksioneve 5 ZGJ
Mirembajtja dhe sanimi i objekteve 5 ZGJ
Fundimi special 5 ZGJ