//Ali Musliu
Ali Musliu 2018-10-10T15:06:15+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
MUSLIU ALISISTEMI MODERN PËR TË DREJTAT E NJERIUTVIZIONE28920171409-8962
MUSLIU ALIPOJAVNI OBLICI KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA U BIH U POSDEJTONSKOM PERIODUČASOPIS "LJUDSKA PRAVA" PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU1-268-8020041512-6579
MUSLIU, ALIKONCEPTI POLITIKO-KUSHTETUES I TË DREJTAVE TË NJERIUT NË BOSNJE DHE HERCEGOVINËVIZIONE7-8139-15120071409-8962
MUSLIU, ALIKLASIFIKIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUTUNIVERSITASVITI V, NR. 8131-15120061727-0138
MUSLIU ALIKUPTIMET TEORIKE MBI TË DREJTAT E NJEIRUTUNIVERSITAS VITI VI, NR. 934-4320081857-632X
MUSLIU ALIVIOLENCE AGAINST WOMEN IN MACEDONIA: LEGAL EQUALITY FOR UNEQUAL CITIZENSJUSTICIAVITI 1, NR. 162-7320131857-8454
MUSLIU ALIZHVILLIMI I SISTEMIT NDËRKOMBËTAR MBI TË DREJTAT E NJERIUT21-3320141857-8454
ALI MUSLIUKONCEPTI KUSHTETUES I TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE PROCESI INTEGRUES I R. MAQEDONISËJUSTICIAVITI 3, NR. 3-49-1620151857-8454
MUSLIU ALISISTEMI REGJIONAL EVROPIAN MBI TË DREJTAT E NJEIRUTTHE HERITAGENR. 1141-6120131857-7482
MUSLIU ALIDEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AS TOPICS OF THE MACEDONIAN POLITICAL SYSTEM RESEARCH AND PRACTICEREVISTA DE STIINTE POLITICE, CRAIOVA ROMANINR. 4628-3820151584-224X
MUSLIU ALISHTETI I MIRËQENIES SOCIALECENTRUM620-3420161857-8640
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
MUSLIU ALIDEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS AS TOPICS OF THE MACEDONIAN POLITICAL SYSTEM RESEARCH AND PRACTICE 5TH CEPOS INTERNATIONAL CONFERENCE, CRAIOVA (ROMANIA) CRAIOVA, RUMANIA2016
MUSLIU ALIHARMONIZIMI I SISTEMIT TË TË DREJTAVE TË NJERIUT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE (PROCESI I INTEGRIMEVE EUROATLANTIKE)PERSPEKTIVAT EURO-ATLANTIKE TË R. MAQEDONISËTETOVË978-608-5-4502-22-42009
MUSLIU ALIHUMAN RIGHTS AND CONFLICT RESOLUTION CONCEPT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIATHE BALKANS IN THE NEW MILLENNIUM-FROM BALKANIZATION TO EUTOPIASHKUP978-608-248-017604-62014
MUSLIU ALIWOMEN, LAW AND HUMAN RIGHTS: MACEDONIAN CASEAFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER SCRUTINYCRAIOVA, ROMANIA2286-47922016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
MUSLIU ALI & FERAT POLISISOCIOLOGJIA E SË DREJTËSVATRA - SHKUP20152015

View publications by citation.

Publications, in process.