Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ARBËR ADEMIARBITRAZHI TREGTAR NDËRKOMBËTAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËJUSTICIANO. 1/201373-932013ISSN: 1857-8454
ARBËR ADEMIRECOGNITION AND ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS ANNULLED IN THE COUNTRY OF ORIGIN"VIZIONE" (REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT SHOQËRORE)NO. 25/2016147-15620161409-8962
ARBËR ADEMIARBITRABILITETI SI NJË PARAKUSHT PËR VLEFSHMËRINË E MARRËVESHJES SË ARBITRAZHIT (“ARBITRABILITY AS A PRECONDITION FOR THE VALIDITY OF THE ARBITRATION AGREEMENT”)"VIZIONE" (REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT SHOQËRORE)24/2015173-18820151409-8962
ARBËR ADEMIAPPLICABLE LAW IN ARBITRATION PROCEEDINGS (“E DREJTA E ZBATUESHME PËR PROCEDURËN E ARBITRAZHIT”)“JUSTICIA” (REVISTË NDËRKOMBËTARE-SHKENCORE JURIDIKE)2/233-442014ISSN: 1857-8454
ARBËR ADEMINATYRA JURIDIKE E ARBITRAZHIT TREGTAR NDËRKOMBËTAR (“JURIDICAL NATURE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION”)“VIZIONE” (REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT SHOQËRORE )23/2015215-2282015ISSN: 1409-8962
ARBËR ADEMIGROUNDS FOR SETTING ASIDE OF THE ARBITRAL AWARDS (“SHKAQET PËR ANULIMIN E VENDIMEVE TË ARBITRAZHIT”)VIZIONE (INTERNATIONAL MAGAZINE FOR SOCIAL SCIENCES)22/2014185-1942014ISSN: 1409-8962
ARBËR ADEMIAUTONOMIA E MARRËVESHJES SË ARBITRAZHIT DHE DOKTRINA “COMPETENCE-COMPETENCE” TEK ARBITRAZHI TREGTAR NDËRKOMBËTARJUSTICIA - REVISTË NDËRKOMBËTARE-SHKENCORE JURIDIKE NO. 2/201433-502014ISSN: 1857-8454
ARBËR ADEMIARBITRAZHI OSE GJYKATAT NACIONALE: AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHETDISKUTIMENO. 5/2013148-1612013ISSN 1857-825X
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ARBËR ADEMIZGJIDHJA E KONTESTEVE TREGTARE NËPËRMJET ARBITRAZHIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËMENDIMI SHKENCOR GJITHËSHQIPTAR NË PRAGSHEKULLIN E DYTË TË PAVARËSISË KOMBËTARE” ORGANIZUAR NGA INSTITUTI ALB-SHKENCASHKUP, REPUBLIKA E MAQEDONISËISBN 978-608-65463-0-4
ARBËR ADEMIRECOGNITION AND ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS ANNULLED IN THE COUNTRY OF ORIGINKONFERENCA E DYTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “UNIVERSALIZMI, GLOBALIZIMI DHE SHTETI I SË DREJTËS”, ORGANIZUAR NGA FAKULTETI JURIDIK I UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËSTETOVË978-608-217-030-5
ARBËR ADEMI“APPLICABLE LAW IN ARBITRATION PROCEEDINGS” (“E DREJTA E ZBATUESHME PËR PROCEDURËN E ARBITRAZHIT”)KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “SHTETI JURIDIK DHE DEMOKRACIA”, ORGANIZUAR NGA FAKULTETI JURIDIK I UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËSTETOVË
ARBËR ADEMIARBITRAZHI OSE GJYKATAT NACIONALE: AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHETKONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE “THE STATE , SOCIETY AND LAW: HUMAN RIGHT’S CHALLENGES IN ALBANIA”, ORGANIZUAR NGA FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE-JURIDIKE I UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR MOISIU”-DURRËS, NË BASHKËPUNIM ME FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT “LUARASI”TIRANË978-99956-92-82-7
ARBËR ADEMIJURIDICAL NATURE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATIONKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “LEGAL SCIENTIFIC THOUGHT IN THE ERA OF INTEGRATION AND GLOBALIZATION”, ORGANIZUAR NGA SHOQATA E JURISTËVE SHQIPTAR TË MAQEDONISËSHKUP
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.