Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ASAN IDRIZI, ARBENITA KADRI, NEXHBEDIN ISMAILI, IDAVER HYSEINIPROBLEMS OF POLLUTION IN THE REGION OF POLOGJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT (JAS – SUT)NO.9-10/ VOL.538-452019ISSN 1857-9930 (PRINT), ISSN: 2671-3047 (ONLINE)
IDAVER HUSEINI, LUPCE DIMITRIEVSKI, ASAN IDRIZI, NEXHMI KRASNIQI, JONUZ MEMETIMETODA PRIMENETA ZA ANALIZA NA STABILNOSTA NA KOSINITE VO POVRSINSKITE KOPOVI ZA JAGLEN PODEKS-POVEKS KRUSHEVO 201576-822015
MAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND INPORTANCE OF TECHNOLOGY IN MECHATRONICSJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUTNO. 5-6 / VOL.320171857-9930
IDRIZI ASAN, MAKSUTI RRAHIM, HUSEINI IDAVERENERGY AND ENVIRONMENTJOURNAL OF APPLIED SCIENCESNO. 5-6 / VOL. 3184-18820171857-9930
ALIMI LAZIME, BEQIRI JETON, IDRIZI ASANOPTIMAL SOLUTION FOR TRETMENT OF MUNICIPAL WASTE IN THE MUNICIPALITY OF KICEVOJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUTNO. 5-6 / VOL.3189-19520171857-9930
MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND INPORTANCE OF FRACTOGRAPHIC ANALYSIS FOR QUALITY EVALUATION OF WELDED STEEL PIPESJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUT NO. 5-6 / VOL. 3147-15120171857-9930
HUSEINI IDAVER, MEHMETI JONUZ, KASNIQI NEXHMI, IDRIZI ASANTHE ENGENEERING-DPQ-KOSOVO. SLOPE STABILITY ANALYSIS OF WORKING BENCHES AND OF THE GENERAL SLOPE IN THE INE OF MERGEL ,,HANI I ELEZIT"FLOGEN, METALS AND MATERIALS PROCESSING IN A CLEAN ENVIRONMENTVOL. 5193-1982011ISSN 2291-1227
IDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIM, MAKSUTI RRAHIMINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTE/ MENAXHIMI I INTEGRUAR I MBETURINAVE TE NGURTAJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT NO. 2/ VOL.121-272015ISSN 1857-9930
MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANTRENDS IN DEVELOPMENT OF WELDING TECHNOLOGYJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT (JAS – SUT)1-289-972015ISSN 1857-9930
ALIMI LAZIME, MEHMETI HAMIT, MEHMETI SH. MILAJETE, IDRIZI ASANPERSPEKTIVE AND ADVANTAGES OF RECYCLING OF ALUMINIUM WASTEJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT NO. 2/ VOL.155-592015ISSN 1857-9930
IDRIZI ASAN, PLLANA GANIDEFINITION OF THE SEDIMENTARY SUBSTANCES - SEDIMENTS IN TETOVO JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS-MTM TRANS & MOTAUTO'124195-1982012ISSN: 1307-0428
JONUZI IBRAIM, IDRIZI ASAN, MURATI KADIRE, PAJAZITI LULZIMEFUEL AS ENVIRONMENTAL POLLUTANT IN TETOVOSEEU REWIEWNO. 1 / VOL. 4 151-1632008ISSN-1409-7001
HUSEINI IDAVER, KRASNIQI NEXHMI, MEHMETI JONUZ, IDRIZI ASANGEOMECHANICAL STABILITY OF SLOPES OF THE SURFACE COAL MINES OF THE MAINJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCENO.1/VOL.1126-302016ISSN: 1307-0428
IDRIZI ASAN, SRBINOSKI MILE, JONUZI IBRAIM, SHERIFI MURAT KADIRECONATIVE COMPONENT OF THE STUDENTS FROM SECONDARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE,10/11-62015ISSN: 1307-0428
IDRIZI ASAN, SRBINOVSKI MILE, JONUZI IBRAIMATTITUDES OF MACEDONIAN HIGH SCOOL STUDENTS TOWARDS THE ENVIRONMET/ORIENTIMI EKOLOGJIK I NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË PROCEDIA – SOCILA AND BEHAVIORAL SCIENCES159636-6422014ISSN: 2468-0672
IDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIMTHE DETERMINATION OF MOST APPROPRIATE METHOD FOR TREATMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN POLOG REGION/ PËCAKTIMI I METODËS MË TË PËRSHTATSHME PËR TRAJTIM TË MBETURINAVE TË NGURTA KOMUNALE NË RAJONIN E POLLOGUTJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE4/8693-6992013ISSN: 1307-0428
RRAHIM MAKSUTI; HYSNI OSMANI; HAMIT MEHMETI; ASAN IDRIZI; MURSEL RAMASELECTION OF FILLER MATERIALS FOR SUBMERGED ARC WELDING OF STEEL PIPESJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT (JAS – SUT)NO. 7-8/VOL.550 - 562018ISSN 1857-9930 (Print), ISSN: 2671-3047 (Online)<a href="https://drive.google.com/open?id=1opfxvU4Iu6oOEHo6dS93Af5bXm0zUskX&quot; target="_blank">Download</a>
IDAVER HUSEINI; NEXHMI KRASNIQI; ASAN IDRIZIANALYSIS AND EVALUATION OF THE SECURITY FACTOR (Fs) BY CHANGING THE VALUES OF THE WATER COEFFICIENT (ru )JOURNAL OF APPLIED SCIENCES JAS - SUTNO. 11-12 / VOL. 6 85-1022020ISSN: 1857-9930 (Print), ISSN: 2671-3047 (Online)<a href="https://drive.google.com/open?id=1NxppcTvKQf4O45gFhYAHJ_P3BjXLetHC&quot; target="_blank">Download</a>
ASAN IDRIZI; ARBENITA KADRI; NEXHBEDIN ISMAILI; IDAVER HUSEINI; BLERTA IDRIZIAIR POLLUTION ANALYSIS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJ.Int. Environmental Application∞Science NO.3 / VOL.1691-982021ISSN: 1307-0428, e-ISSN: 2636-766 <a href="https://drive.google.com/open?id=1pZ_l2YFm39q99et2OQNTQ5B2wSt4Im_c&quot; target="_blank">Download</a>
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
LAZIME ALIMI, HAMIT MEHMETI, MILAJETE SHALA-MEHMETI, ASAN IDRIZIPERSPECTIVE AND ADVANTAGES OF RECYCLING OF ALUMINIUM WASTEFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCESTETOVE978-608-217-068-8
ASAN IDRIZI, IDAVER HUSEINI, RRAHIM MAKSUTI, IBRAIM JONUZIBURIMET E NDOTJES SE AJRIT NE TETOVE FORTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES - ICAS TETOVE978-608-217-068-8
ASAN IDRIZI, RRAHIM MAKSUTI, MILAJETE SH. MEHMETI, HAAMIT MEHMETIMATERIALET ME RËNDËSI PËR TË ARDHMEN MATERIALS RELEVANCE FOR THE FUTUREKONFERENCA VJETORE E SHKENCES E SHKENCESPRISHTINE978-9951-16-092-6
MAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, RAMA MURSE, IDRIZI ASAN, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND INPORTANCE OF WELDING TECHNOLOGY IN MECHATRONICSTHIRD INTERNATIONAL COFERENCE OF APPLIED SCIENCES -ICAS TETOVO978-608-217-057-2
IDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIM, MAKSUTI RRAHIMINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTEFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICASTETOVO978-608-217-026-8
IDRIZI ASAN, MAKSUTI RRAHIM, HUSEINI IDAVERENERGY AND ENVIRONMENTTHIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICASTETOVO978-608-217-057-2
ALIMI LAZIME, MEHMETI HAMIT, SHALA-MEHMETI MILAJETE, IDRIZI ASANPERSPECTIVE AND ADVANTAGES OF RECYCLING OF ALUMINIUM WASTEFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICAS TETOVO978-608-217-026-8
MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANTRENDS IN DEVELOPMENT OF WELDING TECHNOLOGYFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICAS, TETOVOTETOVO978-608-217-026-8
ALIMI LAZIME, BEQIRI JETON, IDRIZI ASANOPTIMAL SOLUTION FOR TREATMENT OF MUNICIPAL WASTE IN THE MUNICIPALITY OF KICEVOTHIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICASTETOVO978-608-217-057-2
HUSEINI IDAVER, KRASNIQI NEXHMI, IBRAHIMI IZET, IDRIZI ASANGEOLOGICAL-TECHNICAL RESEARCH THE BEST PATH ADOPTION FOR THE ROAD TETOVO-PRIZRENITERNATIONAL CONFERENCE ON BUSSINES, TECHNOLOGY AND INOVATIONDURES -ALBANIA978-9951-473-54-7
ISMAILI NEXHBEDIN, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, MAKSUTI RRAHIM, SHALA-MEHMETI MILAJETE, MEHMETI HAMITDEALING WITH ENVIRONMENTAL POLLUTION - AVOIDANCE, DISPOSAL AND MANAGEMENTFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF BIODIVERSITY OF THESHARR MAUNTAIN MASSIFSCARDUS- TETOVO
IDRIZI ASAN, HUSEINI IDAVER, MAKSUTI RRAHIM, JONUZI IBRAIMPERSPEKTIVA E MENAXHIMIT TE MBETURINAVE TE NGURTA KOMUNALE NE RAJONIN E POLLOGUTKONGRESI SHKENCOR NDERKOMBETAR - MENAXHIMI DHE TRAJTIMI I MBETJEVE NE GJENDJE TE LENGET, TE NGURTA DHE TE GAZTATIRANE- ALBANIA987-9928-236-36-4
IDRIZI ASAN, MEHMETI HAMITASPEKTI EKONOMIK DHE EKOLOGJIK I RIQARKULLIMIT TE MBETURINAVE KOMUNALEALB-SHKENCA. IV KONFERENCA E SEKSIONIT TE SHKENCAVE TE MJEDISTPRISHTINEISBN 987-9951-518-10-9
MAKSUTI RRAHIM, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANDISTRIBUTION OF SULPHIDE INCLUSIONS WITHIN THE WELDED JOINT24TH CONGRESS OF CHEMISTS AND TEHNOLOGISTS OF MACEDONIA. OHRID 2016OHRID, MAQEDONIISBN 978-9989-760-13-6
IDRIZI ASAN, MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMITPROBLEMS OF POLLUTION IN THE REGION OF POLOG/ PROBLEMET E NDOTJES NË RAJONIN E POLLOGUTSUMMER SCHOOL FOR BIODIVERSITY OF SHARR MOUNTAIN TETOVE, MAQEDONI
MAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANMIKROSTRUKTURA E BASHKËSISË SË SALDUAR TË TUBAVE TË ÇELIKUT ME TEGEL GJATËSOR (WELDED JOINT MICROSTRUCRURE OF LONGITUDINAL SEAM STEEL PIPES)TAKIMI I NJËMBËDHJETË VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA.TIRANEISBN: 978-9951-518-10-9
MAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, IDRIZI ASANTEKNOLOGJIA E SALDIMIT DHE MJEDISIKONFERENCA VJETORE E SHKENCES ,,JAVA E SHKENCES"PRISHTINEISBN: 978-9951-16-092-6
ISMAILI NEXHBEDIN, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, MEHMETI HAMIT, MEHMETI SH. MILAJETEDEALING WITH ENVIRONMENTAL POLLUTION- AVOIDANCE, DISPOSAL AND WASTE MANAGEMENT1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF BIODIVERSITY OF THE SHARR MAUNTAIN MASSIF – SCARDUSTETOVE, MAQEDONI
IDRIZI ASAN, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIM, MEHMETI HAMITPERSPECTIVE OF ENERGY RESOURCES AND THE ENVIRONMENT1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF BIODIVERSITY OF THE SHARR MAUNTAIN MASSIF – SCARDUSTETOVE, MAQEDONI
MAKSUTI RRAHIM, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANSHPËRNDARJA E MIKROFORTËSISË NËPËR BASHKËSINË E SALDUAR ME RRYMË ME FREKUENCË TË LARTË [MICROHARDNESS DISTRIBUTION ACROSS THE HIGH FREQUENCY ELECTRIC RESISTANCE WELDED JOINTALB SHKENCA-“TAKIMI I XII-TË VJETOR NDËRKOMBËTAR”PRISHTINEISBN: 978-9951-518-13-0
IDRIZI ASAN, MEHMETI SH. MILAJETE, MEHMETI HAMITMENAXHIMI DHE RIQARKULLIMI I MBETJEVE TE NGURTA NE RAJONIN E TETOVES DHE GOSTIVARIT-POLLOGUTKONFERENCA PER MJEDISIN-PRISHTINE. TRAJTIMI I MBETJEVE NE KOSOVE-SFIDE MJEDISORE DHE EKONOMIKEPRISHTINE
MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND IMPORTANCE OF FRAKTOGRAPHIC ANALYSIS FOR QUALITY EVALUATION OF WELDED STEEL PIPES3RD INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES (ICAS 2017)TETOVE, MAQEDONIISBN 978-608-217-026-8
MEHMETI HAMIT, MEHMETI SH. MILAJETE, IDRIZI ASAN, ALIMI LAZIMERECYCLING OF WASTE AS A CONTRIBUTION TO REDUCE POLLUTIONSUMMER SCHOOL FOR BIODIVERSITY OF SHARR MOUNTAIN TETOVE, MAQEDONI
MAKSUTI RRAHIM, IDRIZI ASAN, MEHMETI HAMITIMPAKT OF WELDING TECHNOLOGY ON THE ENVIRONMENTAL POLLUTIONSECAND INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICAS 2016TETOVE, MAQEDONIISBN: 978-608-217-7
MEHMETI HAMIT, MEHMETI SH. MELIHATE, MAKSUTI RRAHIM, IDRIZI ASAN, USEJNOV TAXHEDINEXPERIECES TO AVOID CASES OF DAMAGE TO MATERIALSSECAND INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICASTETOVE, MAQEDONIISBN: 978-608-217-036-7
KRASNIQI NEXHMI, BYTYQI AMET, HUSEINI IDAVER, IDRIZI ASANNDIKIMI I STRUKTURES ORGANIZATIVE TE MENAXHIMIT NE SUKSESIN E KORPORATES ELEKTROENERGJETIKE TE KOSOVES/ IMPACT OF ORGANIZATION MANAGEMENT STRUKTURE IN THE SUCCSESS OF KOSOVO ENERGY CORPORATION-KEK/INSTITUTI ALB-SHKENCA, TAKIMI I SHTATE VJETORSHKUPISBN: 978-9951-518-10-9
HUSEINI IDAVER, DIMITRIESKI LUPCE, IDRIZI ASAN, KRASNIQI NEXHMI, MEMETI JONUZMETODA PRIMENETA ZA ANALIZA NA STABILNOSTA NA KOSINITE VO POVRSINSKITE KOPOVI ZA JAGLENVIII STRUCNO SOVETUVANJE SO MEGJUNARODNO UCESTVOKRUSHEVO, MAQEDONIISBN: 978-608-242-019-6
ALIMI LAZIME, BEQIRI JETON, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASANRECYCLING OF WASTE IN THE POLOG REGION AND THE PRODUCTION OF ENERGY DURING THIS PROCESSINTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SCIENCE, TECNOLOGY, INOVATION, HERTH AND ENVIRONMENTTETOVE
ASAN IDRIZI; RRAHIM MAKSUTI; MILAJETE SHALA-MEHMETI; HAMIT MEHMETIMATERIALET ME RËNDËSI PËR TË ARDHMENKONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ,,JAVA E SHKENCËS”PRISHTINEISBN 978-9951-16-092-6
ASAN IDRIZI; IDAVER HUSEINI; RRAHIM MAKSUTI; IBRAIM JONUZIBURIMET E NDOTJES SË AJTIT NË TETOVË.4TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES (ICAS4 2018)TETOVEISBN: 978-608-217-068-8
ASAN IDRIZI; ARBENITA KADRI; NEXHBEDIN ISMAILI; IDAVER HUSEINIAIR POLLUTION ANALYSIS IN THE REPUBLIK OF NORTH MACEDONIA (ANALIZA E NDOTJES SË AJRIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT)5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES – IC AS 2019TETOVEISBN: 978-608-217-068-7
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.