//Asan Idrizi
Asan Idrizi 2018-10-10T15:22:57+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
IDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIMTHE DETERMINATION OF MOST APPROPRIATE METHOD FOR TREATMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN POLOG REGION/ PËCAKTIMI I METODËS MË TË PËRSHTATSHME PËR TRAJTIM TË MBETURINAVE TË NGURTA KOMUNALE NË RAJONIN E POLLOGUTJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE4/8693-6992013ISSN: 1307-0428
IDRIZI ASAN, SRBINOVSKI MILE, JONUZI IBRAIMATTITUDES OF MACEDONIAN HIGH SCOOL STUDENTS TOWARDS THE ENVIRONMET/ORIENTIMI EKOLOGJIK I NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË PROCEDIA – SOCILA AND BEHAVIORAL SCIENCES159636-6422014ISSN: 2468-0672
IDRIZI ASAN, SRBINOSKI MILE, JONUZI IBRAIM, SHERIFI MURAT KADIRECONATIVE COMPONENT OF THE STUDENTS FROM SECONDARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE,10/11-62015ISSN: 1307-0428
HUSEINI IDAVER, KRASNIQI NEXHMI, MEHMETI JONUZ, IDRIZI ASANGEOMECHANICAL STABILITY OF SLOPES OF THE SURFACE COAL MINES OF THE MAINJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCENO.1/VOL.1126-302016ISSN: 1307-0428
JONUZI IBRAIM, IDRIZI ASAN, MURATI KADIRE, PAJAZITI LULZIMEFUEL AS ENVIRONMENTAL POLLUTANT IN TETOVOSEEU REWIEWVOLUME 4.NO.1/2008151-1632008ISSN-1409-7001
IDRIZI ASAN, PLLANA GANIDEFINITION OF THE SEDIMENTARY SUBSTANCES - SEDIMENTS IN TETOVO JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS-MTM TRANS & MOTAUTO'124195-1982012ISSN: 1307-0428
ALIMI LAZIME, MEHMETI HAMIT, MEHMETI SH. MILAJETE, IDRIZI ASANPERSPEKTIVE AND ADVANTAGES OF RECYCLING OF ALUMINIUM WASTEJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT NO. 2/ VOL.155-592015ISSN 1857-9930
MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANTRENDS IN DEVELOPMENT OF WELDING TECHNOLOGYJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT (JAS – SUT)1-289-972015ISSN 1857-9930
IDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIM, MAKSUTI RRAHIMINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTE/ MENAXHIMI I INTEGRUAR I MBETURINAVE TE NGURTAJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT NO. 2/ VOL.121-272015ISSN 1857-9930
HUSEINI IDAVER, MEHMETI JONUZ, KASNIQI NEXHMI, IDRIZI ASANTHE ENGENEERING-DPQ-KOSOVO. SLOPE STABILITY ANALYSIS OF WORKING BENCHES AND OF THE GENERAL SLOPE IN THE INE OF MERGEL ,,HANI I ELEZIT"FLOGEN, METALS AND MATERIALS PROCESSING IN A CLEAN ENVIRONMENTVOLUME 5193-1982011ISSN 2291-1227
MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND INPORTANCE OF FRACTOGRAPHIC ANALYSIS FOR QUALITY EVALUATION OF WELDED STEEL PIPESJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUT Vol. 3/No. 5-6/2017147-15120171857-9930
ALIMI LAZIME, BEQIRI JETON, IDRIZI ASANOPTIMAL SOLUTION FOR TRETMENT OF MUNICIPAL WASTE IN THE MUNICIPALITY OF KICEVOJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUTVol.3/No. 5-6189-19520171857-9930
IDRIZI ASAN, MAKSUTI RRAHIM, HUSEINI IDAVERENERGY AND ENVIRONMENTJOURNAL OF APPLIED SCIENCESVol.3.No. 5-6184-18820171857-9930
MAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND INPORTANCE OF TECHNOLOGY IN MECHATRONICSJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUTVol.3/No. 5-620171857-9930
IDAVER HUSEINI, LUPCE DIMITRIEVSKI, ASAN IDRIZI, NEXHMI KRASNIQI, JONUZ MEMETIMETODA PRIMENETA ZA ANALIZA NA STABILNOSTA NA KOSINITE VO POVRSINSKITE KOPOVI ZA JAGLEN PODEKS-POVEKS KRUSHEVO 2015F. 76-822015Download
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ALIMI LAZIME, BEQIRI JETON, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASANRECYCLING OF WASTE IN THE POLOG REGION AND THE PRODUCTION OF ENERGY DURING THIS PROCESSINTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SCIENCE, TECNOLOGY, INOVATION, HERTH AND ENVIRONMENTTETOVE2015
HUSEINI IDAVER, DIMITRIESKI LUPCE, IDRIZI ASAN, KRASNIQI NEXHMI, MEMETI JONUZMETODA PRIMENETA ZA ANALIZA NA STABILNOSTA NA KOSINITE VO POVRSINSKITE KOPOVI ZA JAGLENVIII STRUCNO SOVETUVANJE SO MEGJUNARODNO UCESTVOKRUSHEVO, MAQEDONIISBN: 978-608-242-019-62015
KRASNIQI NEXHMI, BYTYQI AMET, HUSEINI IDAVER, IDRIZI ASANNDIKIMI I STRUKTURES ORGANIZATIVE TE MENAXHIMIT NE SUKSESIN E KORPORATES ELEKTROENERGJETIKE TE KOSOVES/ IMPACT OF ORGANIZATION MANAGEMENT STRUKTURE IN THE SUCCSESS OF KOSOVO ENERGY CORPORATION-KEK/INSTITUTI ALB-SHKENCA, TAKIMI I SHTATE VJETORSHKUPISBN: 978-9951-518-10-92012
MEHMETI HAMIT, MEHMETI SH. MELIHATE, MAKSUTI RRAHIM, IDRIZI ASAN, USEJNOV TAXHEDINEXPERIECES TO AVOID CASES OF DAMAGE TO MATERIALSSECAND INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICASTETOVE, MAQEDONIISBN: 978-608-217-036-72016
MAKSUTI RRAHIM, IDRIZI ASAN, MEHMETI HAMITIMPAKT OF WELDING TECHNOLOGY ON THE ENVIRONMENTAL POLLUTIONSECAND INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICAS 2016TETOVE, MAQEDONIISBN: 978-608-217-72016
MEHMETI HAMIT, MEHMETI SH. MILAJETE, IDRIZI ASAN, ALIMI LAZIMERECYCLING OF WASTE AS A CONTRIBUTION TO REDUCE POLLUTIONSUMMER SCHOOL FOR BIODIVERSITY OF SHARR MOUNTAIN TETOVE, MQAEDONI2016
MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND IMPORTANCE OF FRAKTOGRAPHIC ANALYSIS FOR QUALITY EVALUATION OF WELDED STEEL PIPES3RD INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES (ICAS 2017)TETOVE, MAQEDONIISBN 978-608-217-026-82017
IDRIZI ASAN, MEHMETI SH. MILAJETE, MEHMETI HAMITMENAXHIMI DHE RIQARKULLIMI I MBETJEVE TE NGURTA NE RAJONIN E TETOVES DHE GOSTIVARIT-POLLOGUTKONFERENCA PER MJEDISIN-PRISHTINE. TRAJTIMI I MBETJEVE NE KOSOVE-SFIDE MJEDISORE DHE EKONOMIKEPRISHTINE2005
MAKSUTI RRAHIM, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANSHPËRNDARJA E MIKROFORTËSISË NËPËR BASHKËSINË E SALDUAR ME RRYMË ME FREKUENCË TË LARTË [MICROHARDNESS DISTRIBUTION ACROSS THE HIGH FREQUENCY ELECTRIC RESISTANCE WELDED JOINTALB SHKENCA-“TAKIMI I XII-TË VJETOR NDËRKOMBËTAR”PRISHTINEISBN: 978-9951-518-13-02017
IDRIZI ASAN, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIM, MEHMETI HAMITPERSPECTIVE OF ENERGY RESOURCES AND THE ENVIRONMENT1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF BIODIVERSITY OF THE SHARR MAUNTAIN MASSIF – SCARDUSTETOVE, MAQEDONI2017
MAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, IDRIZI ASANTEKNOLOGJIA E SALDIMIT DHE MJEDISIKONFERENCA VJETORE E SHKENCES ,,JAVA E SHKENCES"PRISHTINEISBN: 978-9951-16-092-62016
MAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANMIKROSTRUKTURA E BASHKËSISË SË SALDUAR TË TUBAVE TË ÇELIKUT ME TEGEL GJATËSOR (WELDED JOINT MICROSTRUCRURE OF LONGITUDINAL SEAM STEEL PIPES)TAKIMI I NJËMBËDHJETË VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA.TIRANEISBN: 978-9951-518-10-92016
IDRIZI ASAN, MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMITPROBLEMS OF POLLUTION IN THE REGION OF POLOG/ PROBLEMET E NDOTJES NË RAJONIN E POLLOGUTSUMMER SCHOOL FOR BIODIVERSITY OF SHARR MOUNTAIN TETOVE, MAQEDONI2016
MAKSUTI RRAHIM, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANDISTRIBUTION OF SULPHIDE INCLUSIONS WITHIN THE WELDED JOINT24TH CONGRESS OF CHEMISTS AND TEHNOLOGISTS OF MACEDONIA. OHRID 2016OHRID, MAQEDONIISBN 978-9989-760-13-62016
IDRIZI ASAN, MEHMETI HAMITASPEKTI EKONOMIK DHE EKOLOGJIK I RIQARKULLIMIT TE MBETURINAVE KOMUNALEALB-SHKENCA. IV KONFERENCA E SEKSIONIT TE SHKENCAVE TE MJEDISTPRISHTINEISBN 987-9951-518-10-92011
IDRIZI ASAN, HUSEINI IDAVER, MAKSUTI RRAHIM, JONUZI IBRAIMPERSPEKTIVA E MENAXHIMIT TE MBETURINAVE TE NGURTA KOMUNALE NE RAJONIN E POLLOGUTKONGRESI SHKENCOR NDERKOMBETAR - MENAXHIMI DHE TRAJTIMI I MBETJEVE NE GJENDJE TE LENGET, TE NGURTA DHE TE GAZTATIRANE- ALBANIA987-9928-236-36-42017
ISMAILI NEXHBEDIN, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, MAKSUTI RRAHIM, SHALA-MEHMETI MILAJETE, MEHMETI HAMITDEALING WITH ENVIRONMENTAL POLLUTION - AVOIDANCE, DISPOSAL AND MANAGEMENTFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF BIODIVERSITY OF THESHARR MAUNTAIN MASSIFSCARDUS- TETOVO2017
HUSEINI IDAVER, KRASNIQI NEXHMI, IBRAHIMI IZET, IDRIZI ASANGEOLOGICAL-TECHNICAL RESEARCH THE BEST PATH ADOPTION FOR THE ROAD TETOVO-PRIZRENITERNATIONAL CONFERENCE ON BUSSINES, TECHNOLOGY AND INOVATIONDURES -ALBANIA978-9951-473-54-72017
ALIMI LAZIME, BEQIRI JETON, IDRIZI ASANOPTIMAL SOLUTION FOR TREATMENT OF MUNICIPAL WASTE IN THE MUNICIPALITY OF KICEVOTHIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICASTETOVO978-608-217-057-22017
MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANTRENDS IN DEVELOPMENT OF WELDING TECHNOLOGYFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICAS, TETOVOTETOVO978-608-217-026-82015
ALIMI LAZIME, MEHMETI HAMIT, SHALA-MEHMETI MILAJETE, IDRIZI ASANPERSPECTIVE AND ADVANTAGES OF RECYCLING OF ALUMINIUM WASTEFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICAS TETOVO978-608-217-026-82105
IDRIZI ASAN, MAKSUTI RRAHIM, HUSEINI IDAVERENERGY AND ENVIRONMENTTHIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICASTETOVO978-608-217-057-2 2017
IDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIM, MAKSUTI RRAHIMINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTEFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES - ICASTETOVO978-608-217-026-82015
MAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, RAMA MURSE, IDRIZI ASAN, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND INPORTANCE OF WELDING TECHNOLOGY IN MECHATRONICSTHIRD INTERNATIONAL COFERENCE OF APPLIED SCIENCES -ICAS TETOVO978-608-217-057-2 2017
ASAN IDRIZI, RRAHIM MAKSUTI, MILAJETE SH. MEHMETI, HAAMIT MEHMETIMATERIALET ME RËNDËSI PËR TË ARDHMEN MATERIALS RELEVANCE FOR THE FUTUREKONFERENCA VJETORE E SHKENCES E SHKENCESPRISHTINE978-9951-16-092-62018
ASAN IDRIZI, IDAVER HUSEINI, RRAHIM MAKSUTI, IBRAIM JONUZIBURIMET E NDOTJES SE AJRIT NE TETOVE FORTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES - ICAS TETOVE978-608-217-068-82018
LAZIME ALIMI, HAMIT MEHMETI, MILAJETE SHALA-MEHMETI, ASAN IDRIZIPERSPECTIVE AND ADVANTAGES OF RECYCLING OF ALUMINIUM WASTEFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCESTETOVE978-608-217-068-82015
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.