Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BASHKIM SELMANIMETHODS OF PROPERTY ACQUISITION WITH DERIVATIVE TITLE AND LEGAL-LAW POSITION OF LAWSUITS FOR THE PROTECTION OF THE REAL RIGHTS IN THE ROMAN LAW AND CONTEMPORARY SYSTEMS OF LAWCENTRUMVI66-872016 1857-8640 &1857-9396
BASHKIM SELMANIROLI I TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE POZITA E QYTETARËVE SA ATA I NDJEJNË DHE I GËZOJNË KËTA TË DREJTA QË I GARANTON LEGJISLACIONI I MAQEDONISËCENTRUMI339-3442014ISSN: 1857-8640
BASHKIM SELMANI & NIKOLLË SHABANIPROTECTION OF HUMAN DIGNITY IN CRIMINAL LAWVIZIONE28213-2282017
BASHKIM SELMANISISTEMI PROCEDURAL DHE PROCESI JURIDIKO-CIVIL I PALËVE NË PROCESET GJYQËSORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCENTRUMV107-1332016
BASHKIM SELMANIPOLITIKAT KRAHASUESE DHE KONCEPTI LOGJIK I ZBATIMIT POLITIK DHE SFIDAT E SUKSESIT OSE DËSHTIMITCENTRUMVII71-8920171857-8640 & 1857-9396
BASHKIM SELMANIROLI DHE POZITA JURIDIKE E KONTRATAVE KONSENSUALE NË SISTEMET E SË DREJTËS BASHKËKOHORE NDËRKOMBËTARE DHE KONSUMATORITCENTRUMIV51-6620151857-8640 & 1858-9396
BASHKIM SELMANIPROTETCTION OF HUMAN DIGNITY IN CRIMINAL LAWVIZIONE -SHKUPNO. 28/2017 222-2352017ISSN: 1409-8962
BASHKIM SELMANIMAN AS A HUMAN WHO DIRECTS THE VIOLENCE TO HERSELF AND OTHERS - CONSEQUENCES OF TIME OR LONG TIME OF TRANSITION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIACENTRUM NO.3 85-11220151857-8640 1857-9396
BASHKIM SELMANI NEW PERSPECTIVES ON CONTRACTUAL LAW IN THE CONTEXT OF REAL CONTRACT IN THE SYSTEMS OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY-ROMAN LAWEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES VOL.2 222-2312015ISSN 9788890916359 ICS VI-2915
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BASHKIM SELMANI & BEKIM MAKSUTITHE IMMIGRANT CRISIS AND THE LEGAL, HISTORICAL AND HUMANITARIAN ACCOUNTABILITY OF NATIONAL STATES AND THE INTERNATIONAL COMMUNITYEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCESLUBLANË
BASHKIM SELMANI & BEKIM MAKSUTITHE CHALLENGES IN DEALING WITH ORGANIZED CRIME AND ITS CONSEQUENCES IN MODERN SOCIETIES IN ALBANIA, KOSOVO AND MACEDONIA-TH BALLKAN PENINSULA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCESINSTANBUL, TURKEYISBN 9788890916304
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
BASHKIM SELAMNIE DREJTA FAMILJARA DHE TRASHËGIMORE (ROMAKE) NDIKIMI SAJ NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE SHQIPTAREDINOGRAF-FERIZAJ2014978-9951-579-07-0
BASHKIM SELMANI & BEKIM REXHEPIE DREJTA ROMAKEDINOGRAF-FERIZAJ2014ISBN 978-9951-579-08-7

View publications by citation.

Publications, in process.