Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SHABANI. FATON & ZEQIRI-DEARI, HATIBEMOBINGU DHE MASAT MBROJTËSE SIPAS LEGJISLACIONIT POZITIV TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËECONOMIC VISIONNO. 1-2 / VOL. 120141857-9566
SHABANI, FATON & ZEQIRI-DEARI, HATIBEKONTRATA PËR FRANSHIZËN – MUNGESA E NJË RREGULLATIVE TË KODIFIKUAR BRENDA BASHKIMIT EVROPIANECONOMIC VISIONNO. 3-4 / VOL. 220151857-9566
SHABANI, FATONKONTRATA PËR LIZINGUN: ASPEKTI TEORIK DHE RREGULLIMI NORMATIVLAWYEAR XXXV, NO. 12012
SHABANI, FATONRREGULLIMI NDËRKOMBËTAR I KONTRATËS PËR LIZINGUNULPIANUSYEAR 2, NO. 12012
SHABANI, FATONВИШАТА СИЛА КАЈ ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ СПОРЕД ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЈАГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТYEAR 3, VOL. 32013
SHABANI, FATONZGJIDHJA E KONTESTEVE NË ORGANIZATËN BOTËRORE TË TREGTISËDISKUTIMEYEAR 2, NO. 72013
SHABANI, FATONMARRËVESHJA E ARBITRAZHIT – PARAKUSHT PËR ZGJIDHJEN E KONTESTEVE NGA ARBITRAZHI NDËRKOMBËTARJUSTICIAVOL. 1, NO. 120131857-8454
SHABANI, FATONKUSHTET MATERIALE PËR FITIMIN E PATENTIT EVROPIANULPIANUSYEAR 3, NO. 22013
SHABANI, FATONKOMPETENCAT E KUVENDIT TË SHOQËRISË AKSIONARE SIPAS LIGJIT PËR SHOQËRITË TREGTARE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËVIZIONENO. 20/20132013
SHABANI, FATONTRAJTIMI I MBROJTJES JURIDIKE TË TË DREJTAVE TË AUTORITJUSTICIANO. 1 / VOL. 220141857-8454
SHABANI, FATON & ZEJNELI, JUSUFCONSTITUTIONAL REGULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIACONSTITUTIONO. 3-42014
SHABANI, FATONЕВРОПСКО ДРУШТВОГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ4/42014
SHABANI, FATONVËSHTRIM MBI TË DREJTAT E NJERIUT DHE GLOBALIZIMINPHILOSOPHICANO. 1-2 / VOL. 12014
SHABANI, FATONPARIMET E UNIDROIT PËR KONTRATAT TREGTARE NDËRKOMBËTARE SI E DREJTË E ZBATUESHME PËR KONTRATAT ME KARAKTER NDËRKOMBËTARJUSTICIANO. 2 / VOL. 220141857-8454
SHABANI, FATON & ZEJNELI, JUSUFTHE ROLE OF THE WORKING BODIES IN THE PARLIAMENTARY DEMOCRACYVIZIONENO. 24/20152015
SHABANI, FATONTERMINATION OF THE CONTRACT: PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW AND THE LAW ON OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAMEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCESNO. 4 / VOL. 620152039-9340
SHABANI, FATONNON-CONFORMITY OF GOODS IN LIGHT OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS AND THE LAW ON OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AS PART OF SOUTH-EASTERN EUROPEAN LAWACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIESNO. 2 / VOL. 420152281-3993
SHABANI. FATONCISG – SHTYLLË KRYESORE E SË DREJTËS PËR SHITJEN NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVEJUSTICIANO. 5 / VOL. 420161857-8454
SHABANI, FATONZHVILLIMI I KORNIZËS JURIDIKE PËR MBROJTJEN E MJEDISIT NË BASHKIMIN EVROPIANJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 1-2 / VOL. 120162545-4072
SHABANI, FATONCHANGED CIRCUMSTANCES AS GROUND FOR NONPERFORMANCE OF CONTRACTS (AN OVERVIEW OF MACEDONIAN CONTRACT LAW)EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESEARCHVOL. 2 ISSUE 120172458-8091
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SHABANI, FATON; MEMETI, AGONREFUGEES INTEGRATION - COMPARATIVE APPROACH BETWEEN REPUBLIC OF MACEDONIA AND EUROPEAN UNIONCOLLABORATION BETWEEN UNIVERSITIES AND CULTURAL COEXISTENCE - A PREMISE FOR A SUSTAINABLE PLATFORM IN OVERALL BALKAN AREATETOVË978-608-217-066-4
SHABANI, FATONPOSITION OF MINORITY SHAREHOLDERS TREATED BY THE PROVISIONS OF LAW ON COMPANIES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIASECURITY CHALLENGES AND UNIVERSAL STANDARDS IN THE EURO-ATLANTIC INTEGRATION PROCESSTETOVE
SHABANI, FATONCONSUMER PROTECTION - THE IMPACT OF EU LEGISLATION ON LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCESSHKUP
SHABANI, FATONSOCIETAS EUROPAEA - A NEW ENTRY TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF MACEDONIACONSOLIDATION OF THE STATE AND EURO-ATLANTIC CHALLENGESPRISHTINA
SHABANI, FATONVËSHTRIM MBI TË DREJTAT E NJERIUT DHE GLOBALIZIMINSOCIO-CULTURAL ISSUES AND CHALLENGES OF CONTEMPORANEITYTETOVË
SHABANI, FATON & ZEQIRI-DEARI, HATIBEKONTRATA PËR FRANSHIZËN – MUNGESA E NJË RREGULLATIVE TË KODIFIKUAR BRENDA BASHKIMIT EVROPIANSUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGESTETOVË
SHABANI, FATON & DEARI-ZEQIRI, HATIBEMOBINGU DHE MASAT MBROJTËSE SIPAS LEGJISLACIONIT POZITIV TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËREGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN THE PROCESS OF GLOBALIZATIONTETOVË
SHABANI, FATONPARIMET E UNIDROIT PËR KONTRATAT TREGTARE NDËRKOMBËTARE SI E DREJTË E ZBATUESHME PËR KONTRATAT ME KARAKTER NDËRKOMBËTARRULE OF THE LAW AND DEMOCRACYTETOVË
SHABANI, FATONИСКЛУЧОЦИТЕ ОД ПАТЕНТНА ЗАШТИТА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАTHE SCIENCE AND THE SOCIAL DEVELOPMENTSHKUP
SHABANI, FATON & ZEJNELI, JUSUFКОНТРОЛА И ОДГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА СПОРЕД ПОЗИТИВНОТО ЗАКОНОДАВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАSOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD, FACULTY OF LAW SHTIP
SHABANI, FATONQASJA AKTUALE E SISTEMIT EVROPIAN TË PATENTAVE NË LIDHJE ME PATENTIMIN E PROGRAMEVE KOMPJUTERIKEINTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, LAW, ADMINISTRATION AND SOCIAL SCIENCESTIRANË
SHABANI, FATONNON-CONFORMITY OF GOODS IN LIGHT OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS AND THE LAW ON OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AS PART OF SOUTH-EASTERN EUROPEAN LAWCOMPLIANCE OF THE STANDARDS IN SOUTH-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES WITH THE HARMONIZED STANDARDS OF EUROPEAN UNIONPEJË
SHABANI, FATONNEVOJA PËR UNIFIKIM DHE HARMONIZIM TË SË DREJTËS KONTRAKTORE NDËRKOMBËTARETHE FUNCTIONING OF THE LEGAL STATE IN THE SOUTH-EASTERN EUROPEPRISHTINË
SHABANI, FATONCISG – SHTYLLË KRYESORE E SË DREJTËS PËR SHITJEN NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVEUNIVERSALITY, GLOBALISATION AND THE RULE OF LAWTETOVË
SHABANI, FATONBUYER'S RIGHT TO REDUCE THE PRICE UNDER THE LAW ON OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIATRADITION OF THE LAW AND THE LAW IN TRANSITION: SOCIAL, POLITICAL AND NORMATIVE PROCESSES IN A COMPARATIVE PERSPECTIVETIRANË
SHABANI, FATONCHANGED CIRCUMSTANCES AS GROUND FOR NONPERFORMANCE OF CONTRACTS (AN OVERVIEW OF MACEDONIAN CONTRACT LAW)SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENTSHKUP
SHABANI, FATONTRANSFER OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS THROUGH LICENSE AGREEMENT UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIATHE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSESTETOVË
SHABANI, FATONTHE ECONOMIC AND LEGISLATIVE IMPACT OF UNITED NATIONS IN MANAGING THE REFUGEE CRISESTHE IMPACT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEACE, STATE-BUILDING, ECONOMIC RECOVERY, AND THE PROTECTION OF NATIONAL, RELIGIOUS, AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGIONTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SHABANI, FATONPASOJAT JURIDIKE NGA MOSPËRMBUSHJA E KONTRATËS PËR SHITJEN NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVEUNIVERSITETI I TETOVËS2016978-608-217-053-4

View publications by citation.

Publications, in process.