//Fauzi Skenderi
Fauzi Skenderi 2018-10-10T15:24:32+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SKENDERI FAUZIVËSHTRIMI HISTORIK I VENDBANIMEVE DHE KARAKTERISTIKAT GJEOGRAFIKE TË QYTETEVE NË TREVAT SHQIPTARE NË MAQEDONIUNIVERSITAS8, V17-4120061727-0138
SKENDERI FAUZIPROBLEMI I MBETURINAVE NË KOMUNËN E TETOVËSACTA LINGUA GEOGRAPHICA361-732007
SKENDERI FAUZIVEÇORITË E POPULLSISË SË MAQEDONISË DHE POPULLSISË SHQIPTARE NË TEACTA LINGUA GEOGRAPHICA4-579-932008
SKENDERI FAUZITETOVA NDËR SHEKUJACTA LINGUA GEOGRAPHICA4-5199-2012008
SKENDERI FAUZIMENAXHIMI I PËRMBYTJEVE NGA SHKUMBINI I TETOVËSSTUDIME ALBANOLOGJIKEIV27-392010978-99956-3797-1
SKENDERI FAUZIVËSHTRIMI DEMOGRAFIK I POPULLSISË BËRVENICËSDITURIA5 / III167-18420101857-6125
SKENDERI FAUZIVEÇORITË DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË SË KOMUNËS SË TETOVËSACTA LINGUA GEOGRAPHICA861-732010
SKENDERI FAUZIZHVILLIMI DEMOGRAFIKO-URBANISTIK I TETOVËSSTUDIME ALBANOLOGJIKEIV126-1352009978-99943-50-53-7
SKENDERI FAUZIMOTHER TERESA, THE GREATEST MISSIONARY AND HUMANIST OF THE 20TH CENTURYFILOLOGJIA7 / V41-4520171857-8535
SKENDERI FAUZIWHAT KIND TERRITORIAL DIVSION DOES MACEDONIA NEEDFINANCIAL TIMES-IDEST3251-25220091857-6079
DOBËRDOLANI NAIM, SKENDERI FAUZIRESURSET NATYRORE TË DRENASITREFORMA4138-14320161800-9794
SKENDERI, FAUZIDISA KARAKTERISTIKA NATYRORE-GJEOGRAFIKE DHE SOCIO-EKONOMIKE TË VENDBANIMEVE QYTETARE NË TREVAT SHQIPTARE NË MAQEDONIUNIVERSITAS6,7 , IV1520051727-0138
BASHKIMI IDRIZ, IMERI RAHIM, ANGELEVSKI DRAGAN, SKENDERI FAUZI, HAMITI RESULANALIZË E PROJEKSIONIT HARTOGRAFIK TÈ REPUBLIKËS SË MAQEDONISËSIMPOZIUM NDËRKOMBËTAR-PËRMBLEDHJE E PUNIMEVE2398-41020059989-2408-0-9
SKENDERI FAUZIDISA KARAKTERISTIKA FIZIKO-GJEOGRAFIKE TË VENDBANIMEVE RURALE NË TREVAT SHQIPTARE NË MAQEDONIACTA LINGUA GEOGRAPHICA1131-1412006C400-3500
SKENDERI, FAUZIVECORITE E VELIZJES NATYRORE TE POPULLSISE SE MAQEDONISE DHE TE POPULLSISE SHQIPTARE NE TESTUDIME ALBANOLOGJIKE4209-22720111857-6958
SKENDERI, FAUZIKARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË SË KOMUNËS SË ZHELINËS/KROJMIRIT/JEHONA1-2151-1832004
SKENDERI, FAUZIDISA ASPEKTE DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME GJEOGRAFIKE14303-3152004
SKENDERI, FAUZIOUTLOOK DEMOGRAPHIC OF POPULATION IN TETOVA MANICIPALITYSTUDIME GJEOGRAFIKE1360-642004
SKENDERI, FAUZIPOZITA GJEOGRAFIKE DHE RESURSET NATYRORE TË HAPËSIRËS SHQIPTARE NË MAQEDONI DHE ROLI I TYRE NË INTEGRIM DHE ZHVILLIMSTUDIME GJEOGRAFIKE1280-852004
SKENDERI, FAUZIDISA VEÇORI GJEOGRAFIKE TË VENDBANIMEVE RURALE NË TREVAT SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, SHKUP5175-1852012
SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, XHEMAILI, HISENKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, TIRANË498-1072012978-99956-37-97-2
SKENDERI, FAUZITOURISTIC EVALUATION OF SHARR MONTAIN FROM THE ASPECT OF NATURAL RESOURCESLOGOS, PRISHTINA3125-1302012
SKENDERI, FAUZIDISA VEÇORI FIZIKO-GJEOGRAFIKE TË MALIT SHARRSCUPI, SHKUP3101-1182012978-608-4653--06-6
SKENDERI, FAUZIMUNDËSITË PË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM NË VENDBANIMET RURALE TË SHARRIT TË TETOVËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE, TIRANË457-712011978-99956-3797-2
ZHAKU, SALI, SKENDERI, FAUZI, ISMAILI, RAMAN, IDRIZI, BASHKIM, POLLOZHANI MIXHAIT THE TOURIZM IN OHRID AS A KEY BENEFIT FOR CURTURAL AND HISTORIC ASPECTSECONOMIC VISION, TETOVË1-2/I285-29520141857-9566
LAÇI, SABRI, SKENDERI, FAUZIBREGDETI I SHQIPËRISË PËRBALLË SFIDAVE TË NDRYSHME KLIMATIKESTUDIME ALBANOLOGJIKE, TIRANË45-2020142304-3828
SKENDERI, FAUZI, AMZAI, IRFANPOLITIKA POPULLATIVE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, SHKUP979-8720141857-6958
SKENDERI, FAUZIVEÇORITË DEMOGRAFIKE TË KOMUNËS SË BËRVENICËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE, SHKUP14155-17120161857-6958
SKENDERI, FAUZIKARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE TË POLLOGUTKËRKIME GJEOGRAFIKE, PRISHTINË1837-572016
SKENDERI, FAUZIVEÇORITË GJEOGRAFIKE TË QYTETEVE NË MAQEDONI ME THEKS TË VEÇANTË TË QYTETEVE SHQIPTAREKËRKIME GJEOGRAFIKE, PRISHTINË1785-992015
SKENDERI, FAUZICLIMATE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT1-25-1620162545-4072
AMZAI, IRFAN, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULTHE STRUKTURE OF AGE AND GENDER OF THE POPULATION ACCOR THE NATIONALITY IN THE REGION OF POLLOGJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHE MATICS OF UT1-2, 117-2420162545-4072
IDRIZI, BASHKIM, MEHA, MURAT, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, SKENDERI, RUKIJE DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION(INSPIRE & GDSI) AND LOCAL STATUS IMPORTANCE OF DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INDRASTRUCTURE OF MACEDONIA BASED ON INSPIRE DIRECTIVES2009
SKENDERI, FAUZIMIGRIMET E POPULLSISË NË HAPËSIRËN E POLLOGUT TË POSHTËMSTUDIME GJEOGRAFIKE, TIRANË14303-3132004978-99956-379-7-1
SKENDERI, FAUZIDISA ASPEKTE DEMOGRAFIKE TË SHTIMIT NATYROR TË POPULLSISË SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME GJEOGRAFIKE, TIRANË15303-3152004978--99956-379-7-0
SKENDERI, FAUZIWHAT KIND OF TERITORIAL DIVISION DOES MACEDONIA NEEDFINANCIAL TIMES, LONDON4-52004
ZHAKU, SALI, SKENDERI, FAUZI, ISMAILI, RAMAN, IDRIZI BASHKIM, POLLOZHANI, MIXHAITTHE TOUTRISM IN OHRID AS AKEY BENIFIT FOR CULTURAL AND HISTORIC ASPECTSECONOMIC VISION1-2/1287-29520144857-9566
SKENDERI, FAUZIEDUKATA DHE ARSIMI SHQIPTAR NË LASHTËSI"VLERA", TETOVË11-122004
SKENDERI, LINDITA, SKENDERI, FAUZITEACHERS' PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY USE IN CLASSROOMINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE19.15-4562017ISSN 2545-4439(printed), ISSN 1857 - 923X(e-version)
SKENDERI, FAUZITHE DEVELOPMENT OF URBAN AND RURAL SETTLEMENTS IN THE REGION OF POLOGINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGENO.5, VOL.202479-248320172545-4439
SKENDERI, FAUZI, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC FEATURES IN THE MUNICIPALITY OF TETOVAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO.4, VOL.217-2520172545-4072
SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE RAIL TRAFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL, KNOWLEDGENo.41111-111520182545-4439Download
SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARAKTERISTICS OF THE RAILTRAFFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL, KNOWLEDGEVOL.41111-111520182545-4439Download
SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULTHE ACTUAL CRISIS OF MIGRATIONS IN EUROPECONFERENCE PROCEDINGS BOOK159-1642018978-608-217-066-4Download
SKENDERI, FAUZI, HAMITI RESULTHE POSSIBLEAND NEGATIVEEFECTS OF THE POPULATION'S MIGRATION PROCESS IN MACEDONIA AND THEIRREFLEKTIONS IN THE BUDGET OF THE COUNTRYINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL.23.4.1253-125620182545-4439
SKENDERI, FAUZICLIMATIC CHANGES AND THEIR IMPACT IN THE QUALITY OF HUMAN LIFEINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE4, 261251-125320182545-4439Download
SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, RUSHITI, MIREMECHARACTERISTICS OF THE NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL.281175-143320182545-4439
SKENDERI, FAUZI, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC CHARACTERISTICSOF THE POPULATION IN MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT5-6, 3104-11320182545-4072
XHEMAILI, HISEN, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULMODELS AND STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MOUNTAIN AREA OF TETOVA REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT5-6, 3114-12420182545-4072Download
SKENDERI, FAUZITHE TIPOLOGY OF RURAL SETTLEMENTSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL.30.3637-6412019254-4439
SKENDERI, FAUZI, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE POPULATION IN THE POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-8107-11520192545-4072Download
RUSHITI, MIREME, SKENDERI, FAUZIADMINISTRATIVE REGULATION OF THE MUNICIPALITIESIN THE POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-898-10620192545-4072Download
ZEQIRI, NDERIM, SKENDERI, FAUZITHE CURRENT AVAILABILITY OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TOURISM INDUSTRYINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE38.3601-60620202545-4439Download
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SKENDERI FAUZIMENAXHIMI I PËRMBYTJEVE NGA SHKUMBINI I TETOVËSROLI I GJEOGRAFIT NË MENAXHIMIN E RREZIQEVE NATYRORE DHE HUMANETIRANË978-99956-3797-12010
SKENDERI FAUZIMOTHER TERESA AND ALBANIANS ATTITUDE FOR ETHNICAL EMBLEMSJETA, VEPRIMTARIE DHE HUMANIZMI I SHENJTORES NËNË TEREZATETOVË272-36-7622017
SKENDERI FAUZI TERESA, THE GREATEST MISSIONARY AND HUMANIST OF THE 20TH CENTURYJETA, VEPRIMTARIA DHE HUMANIZMI I SHENJTORES NËNË TEREZATETOVË1857-85352017
SKENDERI FAUZI, HAMITI RESULTHE POSITIVE AND NEGATIVEEFECTS CAUSED BY THE MIGRATION PROCESS IN MACEDONIA AND THE ECONOMIC REFLECTIONS COUNTRIMIGRIMI DHE HAPËSIRA GJEOGRAFIKE FAKTORË, NDËRVEPRIME, SFIDATIRANË2016
DOBËRDOLANI NAIM, SKENDERI FAUZIRESURSET NATYRORE TË DRENASITRËNDËSIA E MSA-SË DHE LIBERALIZIMIT TË VIZAVE PËR RAJONIN DHE PERSPEKTIVA INTEGRUESE EUROPJANEGJILAN1800-97942016
HAMITI RESUL, SKENDERI FAUZIINTERNAL MIGRATIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAMIGRIMI DHE HAPËSIRA GJEOGRAFIKE: FAKTORË,NDËRVEPRIME, SFIDATIRANË2016
IDRIZI BASHKIM, IMERI RAHIM, ANGELEVSKI DRAGAN, SKENDERI FAUZI, HAMITI RESULANALIZË E PROJEKSIONIT HARTOGRAFIK TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËSIMPOZIUMI NDËRKOMBËTAR I SHOQATËS SË ARKITEKTËVE DHE INXHINIERËVE TË NDËRTIMTARISËTETOVË9989-2408-0-92005
SKENDERI, FAUZI, ZHAKU SALITOURISTIC VALORIZATION OF KODRA E DIELLIT(SAHNNY HILL)THE ECONOMICS EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES IN THE WESTERN BALKANSTETOVË978-608-217-049-72016
ZHAKU, SALI, SKENDERI, FAUZIMIGRATION AND REMITTANCES IN MACEDONIATHE ECONOMICS EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES IN THE WESTERN BALKANSTETOVË978-608-217-049-72016
ZHAKU, SALI, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULNATURAL POTENTIALS OF SOUTHWESTERN MAEDONIA BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISMENVIRONMENTAL FACTORS,CHALLENGES FOR ECONOMIC DEVELOPMENTTETOVË978-608-217-032-92015
XHEMAILI, HISEN,TOURISTIC POTENTIAL AND OPPORTUNITIES OF SUSTAIABLE DEVELOPMENT IN SHARRENVIRONMENTAL FACTORS, CHALLENGES FOR ECONOMIC DEVELOPMENTTETOVË978-608-217-032-92015
SKENDERI, FAUZI, ZENEDIJE, ADEMI, MIREME RUSHITIDEMOGRAFIPHIC CHARACTERISTICS IN THE MUNICIPALITY OF TETOVA1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË978-608-217-059-62016
ADEMI, ZENEDIJE, SKENDERI, FAUZICOMPARATIVE ANALISIS BETWEEN TWO TOURIST CENTERS IN SHARR MOUNTAIN , KODRA E DIELLIT AND BREZOVICA, AND THE IMPORTANCE OF TRANSPORT FOR DHE DEVELOPMENT OF TOURISM1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË978-608-217-059-62017
IDRIZI, BASHKIM, MEHA, MURAT, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, SKENDERI, RUKIJEDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION(INSPIRE & GDSI) AND LOCAL STATUS DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION(INSPIRE & GDSI) AND LOCAL STATUS
SKENDERI, FAUZIZHVILLIMI DEMOGRAFIK- URBAN I TETOVËSKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, "TRANSFORMIMET HAPSINORE DHE ROLI I GJEOGRAFISË NË MENAXHIMIN E TYRE"GJIROKASTËR978-99946-50-53-72009
SKENDERI, FAUZIMENAXHIMI I PËRMBYTJEVE NGA SHKUMBINI I TETOVËSKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: "ROLI I GJEOGRAFISË NË MENAXHIMIN E RREZIQEVE NATYRORE DHE HUMANE" TIRANË2304-38282010
SKENDERI, FAUZIMUNDËSITË PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM NË VENDBANIMEET RURALE TË SHARRIT TË TETOVËSKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: "KRIA E ZONAVE MALORE DHE MUNDËSITË PËR ZHVILLIMIN EQËNDRUESHËM" TIRANË2011
SKENDERI, FAUZIKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE GJEOGRAFËVE TË TJERË, NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONIKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: "GJEOGRAFIA NË 100 VJETORIN E PAVARËSISË'TIRANË978-99956-379-7-22012
SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULKARAKTERISTIKAT EKONOMIKE-GJEOGRAFIKE TË KOMUNIKACIONIT HEKURUDHOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: "INFRASTRUKTURA SI FAKTOR INTEGRIMI DHE ZHVILLIMI TERITORIAL"TIRANË2015
IDRIZI, BASHKIM, IMERI, RAHIM, ANGELEVSKI, DRAGAN, SKENDERI, FAUZI, HAMITI RESULANALIZA E PROJEKSIONIT HARTOGRAFIK TË REPUBLIKËS SË MAQRDONISËSIMPOZIUM NDËRKOMBËTAR I SHOQATËS SË ARKITEKTËVE DHE INXHINIERËVE TË NDËRTIMTARISËTETOVË9989-2408-0-92005
SKENDERI, FAUZI, MELEQI, HAJRIZDISA VEÇORI FIZIKO-GJEOGRAFIKE TË MALIT SHARRTRASHIGIMIA KULTURORE DHE TURIZMI NË MAQEDONISHKUP978-608-4653-06-62012
ZHAKU, SALI, SKENDERI, FAUZI, ISMAILI, RAMAN, IDRIZI, BASHKIM, POLLOZHANI, MIXHAITTHE TOURISM IN OHRID AS AKEY BENIFIT FOR CULTURAJ AND HISTORIC ASPECTSINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS, FINANCE, BUSINESS, MARKETING, MANMAGEMENT AND TOURISMTETOVË1857-95662014
ZHAKU, SALI, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULNATURAL POTENTIALS OS SOUTHWESTERN MACEDONIA BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISMTHIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: "ENVIRONMENTAL FACTORS, CHALLENGES FOR ECONOMIC DEVELOPMENTTETOVË2015
XHEMAILI, HISEN, SKENDERI, FAUZITOURISTIC POTENTIAL AND OPPORTUNITIES OF SUSTAIABLE DEVELOPMENT IN SHARRTETOVË2015
SKENDERI, FAUZI, ADEMI, ZENEDIJE, RUSHITI MIREMEDEMOGRAFIC CHARACTERISTICS IN THE MUNICIPALITY OF TETOVA1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË2017
ADEMI, ZENEDIJE, SKENDERI, FAUZICOMPARATIVE ANALISIS BETWEEN TWO TOURIST CENTERS IN SHARR MOUNTAIN , KODRA E DIELLIT AND BREZOVICA AND THE IMPORTANCE OF TRANSPORT FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË2017
SKENDERI, LINDITA, SKENDERI, FAUZITEACHERS' PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY USE IN CLASSROOMFOURTEENTH IINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEAGIA TRIADA, THESSALONIKI, GREECE2017
SKENDERI, FAUZITHE DEVELOPMENT OF URBAN AND RURAL SETTLEMENTSIN THE REGIONKNOWLEDGE IN PRACTICE BANSKO, BULGARIA2017
XHEMAILI, HISEN, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULMODELS AND STRATEGIESFOR SUSTAINABLE MANAGEMENT IN THE MOUNTAIN OF SHARR - THE INTERNATIONAL PEACE PARKINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "TRANSBOUNDARY SPACES. DYNAMICS AND CHALLENGESTIRANA, ALBANIA2017
XHEMAILI, HISEN, SKENDERI, FAUZI, HAMITI RESULMODELS AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT IN THE MOUNTAIN OF SHARR THE INTERNATIONAL PEACE PARKINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE; TRANSBOUNDARY SPACES. DYNAMICS AND CHALLENGESGJIROKASTER2017
SKENDERI, FAUZI, HAMITI RESULECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICSOF THE RAIL TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIASECOND INTERNATIONAL CONFERENCE, KNOWLEDGE WITHOUT BORDERSVRNJACKA BANJA-SERBIA2545-44392018
SKENDERI, FAUZI,THE ACTUAL CRISIS OF MIGRATIONSIN THE EUROPEFOURTH ANUAL CONFERENCE OF THE BALKAN UNIVERSITIES ASSOCIATION, COLLABORATION BETWEN UNIVERSITIES AND CURTURAL COEXISTENCE-A PREMISE FOR A SUSTAINABLE PLATFORM IN OVERALL BALKAN AREATETOVA-MACEDONIA978-608-217-066-42018
SKENDERI FAUZI , HAMITI RESUL , RUSHITI MIREME THE ACTUAL CRISIS OF MIGRATIONS IN EUROPECONFERENCE OF THE BALKAN UNIVERSITIES ASSOCIATION TETOVA 978-608-217-066-42018
SKENDERI, FAUZI, HAMITI RESULTHE POSSIBLE AND NEGATIVE EFFECTS OF THE POPULATION'S MIGRATION PROCESS IN MACEDONIA AND THEIR REFLECTIONS IN THE BUDGET OF THE COUNTRYXVII TH INTERNATIONAL CONFERENCE THE TEACHER OF THE FUTUREBUDVA-MONTENEGRO2545-44392018
SKENDERI, FAUZI, RUSHITI MIREMEDEMOGRAPHIC CHARACTERISTICSOF THE POPULATION IN MACEDONIA INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVA2018
XHEMAILI, HISEN, SKENDERI, FAUZI, HAMITI RESULMODELS AND STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MOUNTAIN AREA OF TETOVA REGIONINTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHE MATICSTETOVA2018
SKENDERI, FAUZICLIMATIC CHANGES AND THEIR IMPACT IN THE QUALITY OF HUMAN LIFEXVIII-TH INTERNATIONAL CONFERENCE, THE POWER OF KNOWLEDGEAGIDA TRIADA, THESALONIKI, GREECE2545-44392018
SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, RUSHITI, MIREMECHARACTERISTICS OF THE NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION IN MACEDONIAXIX-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEBANSKO, BULGARIA185 - 923X2018
SKENDERI, FAUZITHE TIPOLGY OF THE SETTILEMENTSKNOWLEDGE - CAPITAL OF THE FUTUREVRMJACKA BANJA, SERBIA2545-44392019
SKENDERI, FAUZI, RUSHITI, MIREMEDEMOGRPHIC CHARACTERISTICS OF THE POPULATION IN THE POLOG REGION INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCINCES AND MATHEMATICSTETOVË2545-40722019
RUSHITI, MIREME, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULADMINISTRATIVE REGULATION OF THE MUNICIPALITIES IN THE POLOG REGIONINTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË2545-40722019
ZEQIRI, NDERIM, SKENDERI, FAUZITHE CURRENT AVAILABILITY OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TOURISM INDUSTRYNATURAL AND MATHEMATICALSCIENCES BIOTECHNICAL SCIENCESSKOPJE2545-44392020
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SKENDERI, FAUZIPOPULLSIA E POLLOGUT TË POSHTËMLOGOS- A, SHKUP20009989-9581-0-6
SKENDERI, FAUZIGJEOGRAFIA E KOMUNIKACIONITLOGOS-A, SHKUP19979989-601-50-X
SKENDERI, FAUZIPIKËPAMJET DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË SË KOMUNËS SË BËRVENICËSÇABEJ, TETOVË20029989-636-60-5
SKENDERI, FAUZIGJEOGRAFIA SOCIALE"ÇABEJ", TETOVË2006978-9989-166-13-0
SKENDERI, FAUZIEKONOMIA E RESURSEVE"ÇABEJ", TETOVË2002
SKENDERI, FAUZIGJEOGRAFIA TURISTIKE"ÇABEJ", TETOVË2010978-9989-150-65-4
SKENDERI, FAUZIKLIMATOLOGJIA"ÇABEJ", TETOVË2009978-9989-166--13-6
SKENDERI, FAUZIGJEOMORFOLOGJIA"ÇABEJ", TETOVË2009978-9989-166-9
SKENDERI, FAUZIGJEOGRAFIA E VENDBANIMEVE"ÇABEJ", TETOVË2009978-9989-150-3
SKENDERI, FAUZIDEMOGJEOGRAFIA"ÇABEJ", TETOVË2009978-9989-150-42-5
SKENDERI, FAUZIGJEOGRAFIA E KOMUNIKACIONIT"ÇABEJ", TETOVË20099989601-50-X
SKENDERI, FAUZIPOPULLSIA DHE VENDBANIMET SHQIPTARE NË MAQEDONI"IDRIS SEFERI", KUMANOVË20069989-160-03-1
SKENDERI FAUZIDEMOGJEOGRAFIASYTH2019978-9989-9581-2-0
SKENDERI FAUZIGJEOGRAFIA E VENDBANIMEVESYTH2019978-9989-9581-2-0
SKENDERI FAUZIDEMOGJEOGRAFIAÇABEJ2009978-9989-150-42-5
SKENDERI FAUZIGJEOGRAFIA E VENDBANIMEVEÇABEJ2009978-9989--150-33-3
SKENDERI FAUZIGJEOMORFOLOGJIAÇABEJ2009978-9989--166--12--9
SKENDERI FAUZIGJEOMORFOLOGJIAÇABEJ2009978-9989--166-12-9
SKENDERI FAUZIKLIMATOLOGJIAÇABEJ2009978-9989-166-13-6
SKENDERI FAUZIGJEOGRAFIA E KOMUNIKACIONITÇABEJ19979989-601-50-x
SKENDERI FAUZIGJEOGRAFIA E KOMUNIKACIONITÇABEJ20099989-601--50-X
SKENDERI FAUZIPOPULLSIA DHE VENDBANIMET SHQIPTARE NË MAQEDONIIDRIS SEFERI20069989-160-03-1
SKENDERI FAUZIPOPULLSIA E POLLOGUT TË POSHTËMLOGOS20009989-601-50-X
SKENDERI FAUZIPIKËPAMJET DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË SË KOMUNËS SË BËRVENICËSÇABEJ20029989-636-60-5
SKENDERI FAUZIGJEOGRAFIA TURISTIKEÇABEJ2010978-9989-150-65--4
SKENDERI FAUZIGJEOGRAFIA SOCIALEÇABEJ20069989-636-60-5

View publications by citation.

Publications, in process.