Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
IDAVER HUSEINIANALYSIS OF THE SENSITIVITY OF THE GEO-MECHANICAL STABILITY OF SLOPES OF THE SURFACE COAL MINES OSLOMEJ WITHIN THE TPP “OSLOMEJ”OF THE MAIN INFLUENTIAL FACTORSTOPIC: 52017
IDAVER HUSEINI, NEXHMI KRASNIQI,JONUZ MEMETI,ASAN IDRIZIGEOMECHANICAL STABILITY OF SLOPES OF THE SURFACE COAL MINES OF THE MAINJ. INT. ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCEVOL. 1126-302016ISSN 1307-0428
AMET BYTYQI ,NEXHMI KRASNIQI, IDAVER HUSEINIMODERN METHODS OF OPTIMIZATION O THE STREAMLINING AREAS OF EXPLOITATION SURFACE MININGJAS-SUT 20151/22015ISSN1857-9930
ASAN IDRIZI, BLERTA IDRIZI, IDAVER HUSEINI, IBRAIM JONUZI, RRAHIM MAKSUTIINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTEJAS-SUT 20151/221-27ISSN1857-9930
NEXHMI KRASNIQI, IDAVER HUSEINI , ISLAM FEJZA , IRFAN VOCA EXPLOITATION TECHNOLOGY OF LIMESTONES IN SEQISHTË - HANI I ELEZIT - TRANSPORTATION ROAD CONSTRUCTION JOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE,2015 ISSN: 1307-0428
NEXHMI KRASNIQI , AMET BYTYQI IDAVER HUSEINIRECYCLING OF CONSTRUCTION MATERIALSJAS - SUTVOL.12015ISSN 1857-9930
IDAVER H. SEMIJAL H.Z.,JONUZ M, NEXHMI K,AMET B SLOPE STABILITY ANALYSIS OF THE WORKING LEVEL AND FINAL SLOPE IN THE SURFACE MINE OF MARLS NEAR ,,HANI I ELEZIT”2013
IDRIZI A, IDRIZI B, HUSEINI I, JONUZI I. THE DETERMINATION OF MOST APPROPRIATE METHOD FOR TREATMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN POLOG REGIONJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE, 8/4693-699 2013ISSN: 1307-0428
NEXHMI KRASNIQI,AHMET BYTYÇI, EDMOND GOSKOLLI, IDAVER HUSEINIOPPORTUNITIES OF COAL PRODUCTION IN THE OPEN-PIT MINE OF SIBOFC AREA KOSOVO COAL BASINJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCEVOL. 8 ISSUE III 2013
NEXHMI K, AMET B, IDAVER H. EDMOND G.COST BENEFIT ANALYSIS IN LIMENSTONE DEPOSIT,REPUBLIC OF KOSOVOBALLKANMINE 20132013
IDAVER HUSEINI, JANUZ MEHMETI, NEXHMI KRASNIQI, ASAN IDRIZI SLOPE STABILITY ANALYSIS OF WORKING BENCHES AND OF THE GENERAL SLOPE IN THE INE OF MERGELE "HANI I ELEZIT"51932011
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
IDAVER HUSEINIANALYSIS AND SENSITIVITY EVALUATION OF THE SAFETY FACTOR IN THE CHANGE OF THE VALUES OF CERTAIN GEO-MECHANICAL PARAMETERSCANCUN-MEXICO
ASAN IDRIZI, RRAHIM MAKSUTI, IDAVER HUSEINIENERGY AND ENVIRONMENTINTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICAS 2017TETOVEISBN 978-608-217-057-2
IZET IBRAHIMI*, NEXHMI KRASNIQI**, IDAVER HUSEINIRIGJENERIMI I ENERGJISË SË MBETJEVE INDUSTRIALE; MUNDËSI PËR SHFRYTËZIM RACIONAL TË BURIMEVE NATYRORE DHE ULJE TE NDOTJES MJEDISOREINTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICAS 2017ISBN 978-608-217-057-2
NEXHMI KRASNIQI* IDAVER HUSEINI** IZET IBRAHIMINDËRTIMI I PALOSJEVE TË JASHTME NE ZONËN E MINIERËS KOSOVA DHE RIKULTIVIMIT I TYRE INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICAS 2017TETOVEISBN 978-608-217-05702
NEXHMI KRASNIQI , IDAVER HUSEINIEXPLOITATION TECHNOLOGY OF LIMESTONES IN SEQISHTË-HANI I ELEZIT- TRANSPORTATION ROAD CONSTRUCTIONTETOVEISBN 978-608-217-036-7
IDAVER HYSEINI, LUPCO DIMITRIESKI, JONUZ M.ASAN I. NEXHMI KAPPLIED METHOD FOR ANALYZING THE STABILITY OF SLOPES IN THE SURFACE MINE COAL.PODEKS-POVEKS, VIII-2015, KRUSEVOISBN 978-608-242-019-6
AMET BYTYQI ,NEXHMI KRASNIQI , IDAVER HUSEINIMODERN METHODS OF OPTIMIZATION O THE STREAMLINING AREAS OF EXPLOITATION SURFACE MINING. FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICAS 2015, TETOVOISBN978-608-217-026-8
ASAN IDRIZI, BLERTA IDRIZI, IDAVER HUSEINI, IBRAIM JONUZI, RRAHIM MAKSUTIINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTEFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICAS 2015, TETOVOTETOVEISBN 978-608-217-026-8
NEXHMI KRASNIQI , AMET BYTYQI IDAVER HUSEINIRECYCLING OF CONSTRUCTION MATERJALSFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES –ICAS 2015, TETOVOTETOVE
IDAVER H. SEMIJAL H.Z.,JONUZ M, NEXHMI K,AMET BSLOPE STABILITY ANALYSIS OF THE WORKING LEVEL AND FINAL SLOPE IN THE SURFACE MINE OF MARLS NEAR ,,HANI I ELEZIT”.SEVEN INTERNATIONAL CONFERENCE IN-CASE HISTORIES IN GEOTECHNICAL ENGINEERING,CHICAGO, USA. PAPER NO. 5.21ACHICAGO, USA.
NEXHMI KRASNIQI, AHMET BYTYQI, IDAVER HYSEINI, ASAN IDRIZI.NDIKIMI I STRUKTURËS ORGANIZATIVE TE MENAXHIMIT NE SUKSESIN E KORPORATËS ELEKTROENERGJETIKE TË KOSOVËS (IMPACT OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE IN THE SUCCESS OF KOSOVO ENERGY CORPORATION – KEK)TAKIMI I SHTATË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA.SHKUP, 29-31, GUSHT, 2012.SHKUPISBN 987-9951-518-10-9
IDAVER HUSEINI, JANUZ MEHMETI, NEXHMI KRASNIQI, ASAN IDRIZISLOPE STABILITY ANALYSIS OF WORKING BENCHES AND OF THE GENERAL SLOPE IN THE INE OF MERGELE "HANI I ELEZIT"CANCUN-MEXICO987-0-9879917-7-5
V.PALLOSHI, S.HASANI-ZIBERI, I. HUSEINITHE GEODYNAMIC PHENOMENA ROLE ON THE BEST PATH ADOPTION FOR THE ROAD TETOVA- PRIZREN SYMPOSIUM OF LANDSLIDE AND GEOENVERONMENTVLORE
AMET BITYQI,IDAVER HYSEINI, NEXHMI KRASNIQI.NDIKIMI I PALOSJEVE NE ZONEN E MNIERES,,KOSOV” DHE MASAT PER RIKULTIVIMTAKIMI I PESTE VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCATIRANE
AMET BYTYQI,NEXHMI KRASNIQI,ISMET THACI,IDAVER HUSEINI.TEKNOLOGJIA E PALOSJES NE FUNKSION TE REHABILITIMIT TE GJENDJES SE KRIJUAR NE M.S.,,KOSOVE”TAKIMI I KATERT VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA.TETOVEISBN 987-518-10
IDAVER HYSEINI, NEXHMI KRASNIQI, JONUZ MEMETI.ANALIZA E STABILITETIT TE SHPATIT TE SHKALLEVE PUNUES DHE SHPATIT GJENERAL NE MINIERAT SIPERFAQESORE. TAKIMI I TRETE VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA, TIRANE, 1-3 SHTATOR 2008SEANCA V/5TH SESSIONTIRANE987-9951-518
KRASNIQI N. HUSEINI I. SHABANI B,,PASLOSJET EGZISTUESE TE FORMACIONEVE ARGJILORE NE PELLGUN E QYMYREVE TE KOSOVES DHE PERSPEKTIVA E ZHVILLIMIT TE TYRE.SIMPUZIUM SHKENCOR NDERKOMBETAR 27-30 SHTATOR 2006, MITROVICMITROVICE
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.